NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Supervisoruddannelsen

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder

Som supervisor er du med til at sikre faglig udvikling og en høj kvalitet i relationen med borgeren. Du bidrager til, at medarbejderne løser deres kerneopgaver og sikrer medarbejdernes fortsatte udvikling, engagement og trivsel i arbejdet. Gennem supervision udvikler medarbejderne deres faglighed gennem deres arbejdsliv, lærer af deres erfaringer og prioriterer deres egen trivsel gennem styrket tilstedeværelse og refleksivitet i opgaveløsningen.
Supervision kræver sans for formidling. Det kræver også evne til at arbejde med en særlig kombination af faglighed, selvindsigt og empati. Sidst men ikke mindst kræver det evner til at skabe fagligt relevante perspektiver på supervisandens emner og problemstillinger.

Supervision er en tilgang, der sikrer, at hver enkelt medarbejder med faste intervaller forholder sig reflekterende til sin egen praksis. Supervision har altid et tre-foldigt fokus: 1) Det færdighedsorienterede – at være fagligt velovervejet og kompetent. 2) Det indsigtsorienterede – at være nuanceret i sin indlevelse både i borgeren og i en selv. 3) Det relationelle – at have fleksible og stærke kontaktfærdigheder i mødet med borgerne.

Alle medarbejdere indenfor de ’menneskebehandlende’ fag står regelmæssigt i situationer, hvor de vante rutiner ikke slår til. Hvor der opstår faglig tvivl, menneskelig usikkerhed og frustration, eller hvor den nødvendige kontakt kompliceres eller forstyrres. Man kan blive i tvivl om og mangle svar på, hvordan man omsætter sin faglighed med tilstrækkelig fleksibilitet og hensyntagen til den konkrete borger, og hvordan man bearbejder de personlige reaktioner, der karrieren igennem vil opstå og påvirke en. Supervision er designet til netop at beskæftige sig med disse løbende udfordringer og læringsmuligheder.

Som supervisor står du med en opgave af primært udviklende og støttende karakter: At fremme supervisandens vedvarende fagpersonlige udvikling, så nye erfaringer integreres med eksisterende viden og kompetencer. Målet er på lang sigt at skabe en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet hos alle medarbejdere.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Dansk Familieterapeutisk Institut og Komponent. Forløbet er forankret i Dansk Familieterapeutisk Instituts centrale værdier med ligeværdighed, autenticitet og personligt ansvar og er baseret på 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund. Tilgangen er i høj grad praksis-, oplevelses- og relations-orienteret. Der arbejdes med det personlige udtryk og tilstræbes, at den enkelte deltager gennem uddannelsen udvikler sin egen stil som supervisor. At blive uddannet supervisor hos os indebærer en individuel, fagpersonlig udviklingsproces.

Indhold

Uddannelsens indhold kvalificerer den studerende som supervisor. Derudover bibringer den færdigheder og kompetencer, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler. Deltageren klædes på til at varetage en række vigtige opgaver som supervisor:

 • skabe tid og rum til eftertanke – at forstå hvad der skete
 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort?
 • få perspektiv og planlægge – hvad gør jeg fremover?
 • få indsigt i og bearbejdning af egne reaktioner og mønstre – hvad gør det ved mig, hvorfor reagerer jeg som jeg gør?
 • opnå indsigt og indlevelse i andre – træne sin empati
 • øge relationskompetencen – dvs. evnerne til at skabe udviklende relationer
 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke de eksisterende
 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder
 • opnå forståelse for egne muligheder og begrænsninger
 • erkende, respektere og varetage egne behov i arbejdet med andre og dermed
 • forebygge nedslidning, stress og udbrændthed
 • bevare engagement og udvikling i arbejdslivet

Der arbejdes med følgende temaer på uddannelsen:

 • Supervisionsbegrebet - samtalens struktur, faser og opgaver
 • Supervisionens roller, emner til supervision, forberedelse
 • Rammekontraktens betydning, afgrænsning
 • Supervisionsgruppen - måder at bruge gruppen
 • Supervision og terapi, overføring og mod-overføring, reflekterende team
 • Rørt, ramt eller rystet, traumatisering, stress, parallelprocesser
 • Supervision og ledelse - lederdeltagelse i supervision og leder som supervisor
 • Egenomsorg og supervisorrollen
Tilrettelæggelse

Forløbet består at i alt undervisningsdage 17 undervisningsdage (8 gange á 2 sammenhængende dage), 7 træningsdage, 1 vejledningsdag og eksamen.
Der sker en løbende opsamling og progression på tværs af ovenstående temaer, ligesom deltagerne gennem forløbet står for egne supervisionsforløb samt mødes i deres træningsgrupper til træningsdagen mellem hvert modul.

Gennem hele forløbet mødes de studerende for at øve supervision, ligesom de mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert undervisningsmodul.

I forbindelse med opgaveskrivning følger selvfølgelig konkret sparring og vejledning med fokus på temaer, teorier, metoder, m.m.

Læs mere om uddannelsens indhold og opbygning i det detaljerede program under Filer og links. Du er også velkommen til at deltage på et Informationsmøde om uddannelsen

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Særlige forhold

KRAV TIL DELTAGELSE
Fravær på uddannelsen må maks. være 2 undervisningsdage og 1 træningsdag. Hvis dette overskrides, må den studerende henvende sig til holdlederen for at finde en mulig kompenserende løsning.

Deltagelse forudsætter, at de studerende gennem hele forløbet har mulighed for at øve supervision og vil mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert
undervisningsmodul.

HUSK at kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden og dermed få dækket op til 80% af deltagerprisen.

Eksamensform

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del. Ved bestået eksamen gives en individuel karakter på 7-karakterskalaen. Ved bestået eksamen tildeles to eksamensbevis på diplomniveau tilsvarende 15 ECTS; 10 ECTS for grundmodulet ”Det personlige lederskab og forandring” og 5 ECTS for valgmodulet ”Coaching”.

Skriftlig del:
Ud fra et supervisionsforløb på minimum 3 sessioner skrives en skriftlig opgave på ca. 10 sider (24.000 tegn inkl. mellemrum). Forløbets kontrakt og rammer beskrives kort sammen med opgavens problemformulering. Der skal være tale om en supervisionsfaglig problemstilling, som kan illustreres gennem det aktuelle forløb. Problemstillingen diskuteres med referencer til relevant teori. Endelig skal der i opgaven indgå refleksioner over den studerendes egen arbejdsproces og udvikling gennem uddannelsen.

Mundtlig del:
Eksaminationen sker som en fremlæggelse og diskussion, bl.a. med afsæt i den skriftlige opgave, med en underviser fra den studerendes eget hold samt en eksternt beskikket censor. Den mundtlige eksamen har en varighed af 45 minutter pr. studerende.

ECTS
15.00
Undervisere/ Oplægsholdere

Uddannelsen udbydes af Komponent i samarbejde med DFTI og baserer sig på Dansk Familieterapeutisk Instituts 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund.

Undervisere på supervisoruddannelsen er:
Peter Mortensen
Direktør og partner, DFTI, fra 2010
Direktør og partner, Re:Lead, tidl. ScanLead, fra 2009

 • Aut.Cand.psych. v. Aarhus Universitet, 1985
 • Familieterapeut, MPF, Kempler Instituttet,1986
 • Siden 1983 modtaget undervisning og træning i nærvær, opmærksomhed og meditation v. dr.phil. Jes Bertelsen, Vækstcenteret

Erhvervsmæssig baggrund

 • Underviser og konsulent ved The Kempler Institute of Scandinavia 1986-2010
 • Faglig leder af supervisoruddannelsen ved Kempler Instituttet 1992-2010
 • I en årrække medlem af Kempler Instituttets faglige ledelse
 • Har uddannet familieterapeuter/rådgivere i Norge, Færøerne og Østrig

Udover eget lederjob har Peter udviklet og undervist på Ledelse2, et udviklingsforløb for erfarne ledere indenfor erhvervsliv, offentlige institutioner og NGO’ere. Forløbene har været i Danmark og i Grønland.

Gerda Rasmussen

 • Socialrådgiver 1980
 • Familieterapeut, MPF, Kempler Instituttet,1990
 • Supervisoruddannelse på Kempler Instituttet og 3-årigt uddannelsesforløb i supervision ved Susanne Bang

Erhvervsmæssig baggrund

 • Ansættelser i det offentlige 1980-1997
 • Underviser og konsulent ved The Kempler Institute of Scandinavia 1997-2010
 • Underviser og konsulent ved DFTI 2010 –
 • Har undervist på supervisoruddannelsen i Danmark og Grønland

Svend O. Andersen

 • Diakon/socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Århus 1984
 • Psyko- og familieterapeut MPF fra The Kempler Institute of Scandinavia 1989
 • Gestalt-lederuddannelse 1999
 • Supervisoruddannelse fra The Kempler Institute of Scandinavia 1999
 • Gruppesupervisonsuddannelse hos Susanne Bang og Ken Heap 2001

Erhvervsmæssig baggrund:

 • Gruppeterapeut, projektleder, leder i en større organisation med både ansatte og frivillige 1984-1998
 • Familiecenterleder 1998 - 2007
 • Supervisor for forskellige faggrupper indenfor social- og sundhedsområdet
 • Underviser og konsulent på The Kempler Institute of Scandinavia 2007-2010
 • Underviser og konsulent på Dansk Familieterapeutisk Institut 2010 -

Siden 2007 selvstændig familieterapeut og supervisor. Underviser udover supervisoruddannelsen også i familie- og psykoterapi ved DFTI og IGfB i Østrig (Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz)

Målgruppe

På uddannelsen kan optages studerende, som har en lang eller mellemlang uddannelse inden for de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser, eksempelvis pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, sundheds-plejersker m.fl. En lang række andre faggrupper har ligeledes gennem årene taget supervisoruddannelsen, for eksempel HR-konsulenter, præster, ansatte i fængselsvæsenet, jordemødre, psykologer, læger, konsulenter, ledere, ansatte i a-kasser og fagforeninger. Ud over uddannelsen skal den studerende have minimum 3 års erhvervserfaring inden for området.

Dispensation fra ovenstående krav kan i visse tilfælde gives efter en personlig samtale med studievejlederen, hvor der tages stilling til ansøgerens konkrete og praktiske forudsætninger.

Kursusdatoer
 • DFTI, Trekronergade 126A, 2500 Valbyj
  Modul 1: 04.01.2022 kl. 08:30 - 06.01.2022 kl. 17:00
  Modul 2: 08.02.2022 kl. 09:00 - 09.02.2022 kl. 17:00
  Modul 3: 01.03.2022 kl. 09.00 - 02.03.2022 kl. 17:00
  Modul 4: 05.04.2022 kl. 09.00 - 06.04.2022 kl. 17:00
  Modul 5: 11.05.2022 kl. 09.00 - 12.05.2022 kl. 17:00
  Modul 6: 14.06.2022 kl. 09.00 - 15.06.2022 kl. 17:00
  Modul 7: 16.08.2022 kl. 09.00 - 17.08.2022 kl. 17:00
  Modul 8: 13.09.2022 kl. 09.00 - 14.09.2022 kl. 17:00

  Eksamensvejledningsdag; 05.10.2022 kl. 08:30 - kl. 17:00
  Aflevering: 03.11.2022, kl. 12.00
  Eksamen: 21.11.2022 kl. 08:30 - 23.11.2022 kl. 17:00

  Forslag til træningsdage: 25.01.2022, 22.02.2022, 22.03.2022, 26.04.2022, 31.05.2022, 09.08.2022 og 30.08.2022.

  Tilmeldingsfrist: 09.12.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
DFTI, Trekronergade 126A, 2500 Valbyj
Modul 1: 04.01.2022 kl. 08:30 - 06.01.2022 kl. 17:00
Modul 2: 08.02.2022 kl. 09:00 - 09.02.2022 kl. 17:00
Modul 3: 01.03.2022 kl. 09.00 - 02.03.2022 kl. 17:00
Modul 4: 05.04.2022 kl. 09.00 - 06.04.2022 kl. 17:00
Modul 5: 11.05.2022 kl. 09.00 - 12.05.2022 kl. 17:00
Modul 6: 14.06.2022 kl. 09.00 - 15.06.2022 kl. 17:00
Modul 7: 16.08.2022 kl. 09.00 - 17.08.2022 kl. 17:00
Modul 8: 13.09.2022 kl. 09.00 - 14.09.2022 kl. 17:00

Eksamensvejledningsdag; 05.10.2022 kl. 08:30 - kl. 17:00
Aflevering: 03.11.2022, kl. 12.00
Eksamen: 21.11.2022 kl. 08:30 - 23.11.2022 kl. 17:00

Forslag til træningsdage: 25.01.2022, 22.02.2022, 22.03.2022, 26.04.2022, 31.05.2022, 09.08.2022 og 30.08.2022.

Tilmeldingsfrist: 09.12.2021
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Pris: 35.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist09.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • Modul 1, dag 1, 04.01.2022
  Indhold på modul 1:
  Kursusstart præsentation af arbejdsform, underviser og deltagere.
  Supervisionsbegrebet betydning, historie og udvikling
  Teoretisk og praktisk indføring i samtalestruktur.
  Samtalens faser og opgaver.
Dag 2
 • For alle moduler gælder:
  Undervisningen foregår kl. 9.00-17.00
  9-12: Undervisning
  12-13: frokost
  13-14: Gruppetid
  14-17: Undervisning
  (Bemærk dog, at den allerførste dag startes med fælles morgenmad kl. 8.30).

  For alle moduler gælder, at der indgår træning under direkte supervision, med efterfølgende tilbagemelding og perspektivering.

  Træningsgruppe:
  Deltagelse forudsætter, at de studerende gennem hele forløbet har mulighed for at øve supervision og vil mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert undervisningsmodul.
Dag 3
 • Modul 1, dag 2, 05.01.2022
  Indhold på modul 1:
  Kursusstart præsentation af arbejdsform, underviser og deltagere.
  Supervisionsbegrebet betydning, historie og udvikling
  Teoretisk og praktisk indføring i samtalestruktur.
  Samtalens faser og opgaver.
Dag 4
 • Modul 1, dag 3, 06.01.2022
  Indhold på modul 1:
  Kursusstart præsentation af arbejdsform, underviser og deltagere.
  Supervisionsbegrebet betydning, historie og udvikling
  Teoretisk og praktisk indføring i samtalestruktur.
  Samtalens faser og opgaver.
Dag 5
 • Modul 2, dag 1, 08.02.2022
  Indhold på modul 2:
  Supervisionens roller supervisor og supervisand
  At lære sig selv at kende som supervisand
  At finde og fremlægge emner til supervision hvad egner sig?
  Systematik i forberedelse af emner til supervisionen
Dag 6
 • Modul 2, dag 2, 09.02.2022
  Indhold på modul 2:
  Supervisionens roller supervisor og supervisand
  At lære sig selv at kende som supervisand
  At finde og fremlægge emner til supervision hvad egner sig?
  Systematik i forberedelse af emner til supervisionen
Dag 7
 • Modul 3, dag 1, 01.03.2022
  Indhold på modul 3:
  Rammekontraktens betydning i såvel enkeltsessioner som i forløb
  Afgrænsning i forhold til konsultation, rådgivning, faglig vejledning og coaching
Dag 8
 • Modul 3, dag 2, 02.03.2022
  Indhold på modul 3:
  Rammekontraktens betydning i såvel enkeltsessioner som i forløb
  Afgrænsning i forhold til konsultation, rådgivning, faglig vejledning og coaching
Dag 9
 • Modul 4, dag 1, 05.04.2022
  Indhold på modul 4:
  At arbejde med supervisionsgruppen
  En supervisionsvenlig kultur
  Kreative måder at bruge gruppen modellering, tuning in

  Fra og med 4. modul er det muligt for den studerende at medbringe supervisander eller supervisionsgrupper på uddannelsen for at få direkte supervision på sit arbejde.
Dag 10
 • Modul 4, dag 2, 06.04.2022
  Indhold på modul 4:
  At arbejde med supervisionsgruppen
  En supervisionsvenlig kultur
  Kreative måder at bruge gruppen modellering, tuning in

  Fra og med 4. modul er det muligt for den studerende at medbringe supervisander eller supervisionsgrupper på uddannelsen for at få direkte supervision på sit arbejde.
Dag 11
 • Modul 5, dag 1, 11.05.2022
  Indhold på modul 5:
  Indsigtsorienteret supervision de personlige refleksioner
  Grænselandet mellem supervision og terapi
  Overføring og modoverføring
  Introduktion til brug af reflekterende team
Dag 12
 • Modul 5, dag 2, 12.05.2022
  Indhold på modul 5:
  Indsigtsorienteret supervision de personlige refleksioner
  Grænselandet mellem supervision og terapi
  Overføring og modoverføring
  Introduktion til brug af reflekterende team
Dag 13
 • Modul 6, dag 1, 14.06.2022
  Indhold på modul 6:
  Rørt, ramt eller rystet fokus og interventionsmuligheder
  Sekundær traumatisering, stress og udbrændthed
  Arbejde med parallelprocesser
Dag 14
 • Modul 6, dag 2, 15.06.2022
  Indhold på modul 6:
  Rørt, ramt eller rystet fokus og interventionsmuligheder
  Sekundær traumatisering, stress og udbrændthed
  Arbejde med parallelprocesser
Dag 15
 • Modul 7, dag 1, 16.08.2022
  Indhold på modul 7:
  Supervision og ledelse, muligheder og faldgruber
  Ledere i supervisionsgruppen og ledere som supervisorer
Dag 16
 • Modul 7, dag 2, 17.08.2022
  Indhold på modul 7:
  Supervision og ledelse, muligheder og faldgruber
  Ledere i supervisionsgruppen og ledere som supervisorer
Dag 17
 • Modul 8, dag 1, 13.09.2022
  Indhold på modul 8:
  Egenomsorg og supervisorrollen
  Opsamling og repetition af temaer fra uddannelsen
  Supervision med udgangspunkt i deltagernes aktuelle forløb
Dag 18
 • Modul 8, dag 2, 14.09.2022
  Indhold på modul 8:
  Egenomsorg og supervisorrollen
  Opsamling og repetition af temaer fra uddannelsen
  Supervision med udgangspunkt i deltagernes aktuelle forløb
Dag 19
 • Vejledningsdag, 05.10.2022
  Indhold:
  Konkret sparring ift. opgaveskrivning, temaer, teori m.m.
Dag 20
 • Aflevering af opgaven 03.11.2022, kl. 12.00
Dag 21
 • EKSAMEN, 3 dage: 21.11. - 23.11..2022
  Mundtlig eksamen

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag