Når ledelse lykkes

Ledelse er et håndværk, der kræver livslang læring. For at lykkes som leder, må du kunne navigere i et komplekst farvand, hvor du både skal mestre at styre skibet og kunne gå ned i maskinrummet, hvor du kommer tæt på kerneopgaven og fagligheden.

Måden vi tænker velfærd på er under forandring, og det kalder på nye kompetencer for dig og din organisation. Nogle taler om et reelt paradigmeskift med nye værdisæt for de kommunale kerneopgaver og de ydelser, der tilbydes. For velfærd er nu noget, vi skaber sammen – i fællesskab. Læs meget mere om vores tilgang til ledelse i menuen til venstre. 

Vi har forløbet til dig

Fælles for alle forgreningerne er, at COK meget gerne skræddersyer og kombinerer forskellige forløb i tæt samarbejde med dig og din organisation. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om enkelte forløb, en dialog omkring muligheden for at hente et organisationstilpasset forløb hjem til egen kommune eller få skræddersyet dit helt eget forløb. Du kan også finde inspiration her, hvor du kan læse lidt om, hvad vi har gjort for andre kunder.

Nedenfor kan du se alle vores kurser og uddannelser.

Flere og flere ledelseslag er forsvundet i det offentlige. Men det er behovet for ledelse og koordinering ikke. Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner som koordinator, tovholder, faglig konsulent m.fl.
 
Og det kan være meget udfordrende at sidde i en stilling, hvor du skal agere leder uden at have formelt personaleansvar. Din succes afhænger af dine kollegaers opbakning, og det er faktisk en af de sværeste jobfunktioner - at være kollega med dem, man har et uformelt ledelsesansvar overfor.
COK har udviklet en række tilbud til dig, der har ledelsesansvar uden formelt personaleansvar. Tilbuddene sikrer dig konkrete værtøjer til dagligdagens udfordringer og klæder dig samtidig på med viden og indsigt i et personligt lederskab. Vi har både korte kurser og kompetencegivende tilbud på diplomniveau. 

Grundlæggende ledelse Se kurser og uddannelser (2)

COKs grundlæggende lederkurser og uddannelser er korte intense forløb for dig, som ønsker at blive klædt på til ledelse i praksis – uden at skulle læse stakkevis af bøger eller gå til eksamen. Derfor er disse forløb både målrettet dig, der er nyudnævnt leder, og som ønsker at blive mere tydelig på din rolle som leder - og dig, der er en mere erfaren leder, men som ønsker et fornyet blik på eget lederskab.
 
I COK ser vi skiftet fra medarbejder til leder som et radikalt skift i arbejdslivet. Det er afgørende, at man som organisation arbejder med at udvikle og fastholde ledertalenter, hvis man vil sikre en succesfuld transition og dermed fremtidens ledere. Vi tilbyder derfor både lederafklaringsforløb og grundlæggende ledelsesforløb.
 
Som deltager på forløbene får du stillet et professionelt læringsrum til rådighed, hvor du får mulighed for at få sat ord og tanker på dit lederskab og perspektiveret det ind i det mind-set, som gælder for offentlige ledere i dag.
 
Samtidig giver vi dig mulighed for gennem forskelige praksisøvelser at afprøve, hvordan dit lederskab virker i praksis. De nye værktøjer, du præsenteres for, vil give dig en dybere indsigt i, hvordan dit samspil påvirker dine medarbejdere – og ny viden om, hvordan du vil kunne øge dit teams værdiskabelse med afsæt i kerneopgaven.

Ledelsesudvikling Se kurser og uddannelser (5)

Som erfaren leder har du prøvet kræfter med stort set alle ledelsesopgaver. Måske har du også prøvet at skifte job og lederfunktioner op til flere gange. Du kender dig selv og ved, hvad du vil med dit lederskab – men har lyst til og kan se behovet for at blive udfordret på de nye ledelsesdagsordner - med ny ledelsesfaglig viden. 
Ny viden og nye perspektiver på styringskæder, resultatskabelse, evidens, evalueringer, dokumentation, digitalisering,  samskabelse, ledelse af frivillige, styrket borgerkontakt, som ligger lige i slipstrømmen af de store velfærdsreformer. 
 
Samtidig ved du af erfaring, at din udvikling som leder og din organisations udvikling er to sider af samme sag, fordi ledelse også handler om ledelse af faglig og personlig udvikling i både det lille og store fællesskab, som organisationer består af.
 
På det personlige plan har du måske nu lyst til igen at blive udfordret på blinde vinkler og blive forstyrret med nye perspektiver i forhold til dit samspil med organisation og lokalsamfund. 
 
COK har en række læringstilbud til dig, hvor du kan møde andre kollegaer fra hele landet med afsæt i ledelsesaktuelle temaer og udfordringer, som kan bidrage til ny vitalitet og gennemslagskraft. 

Ledelse af fagområder Se kurser og uddannelser (16)

Som leder for fagprofessionelle er du leder for medarbejdere med en meget stærk identitet tæt koblet til faglighed – og stolte traditioner. Hvad enten du har en anden faglig baggrund end dine medarbejdere eller er ”vokset op” inden for faget, er ledelse og det at opnå følgeskab af fagprofessionelle en kompleks ledelsesopgave. Hvis du som leder deler den samme faglige baggrund som dine medarbejdere, er du på forkant med den faglige kultur og har bedre udgangspunkt for naturligt følgeskab og navigation, men måske er du også udfordret på at kunne skifte fagligt perspektiv.
 
Er dit faglige udgangspunkt et andet end dine medarbejderes, må du måske kæmpe mere for din ledelsesmæssige legitimitet. Omvendt vil du gennem respektfuld nysgerrighed bedre kunne udfordre din organisation på ydelser og kvalitet i opgavevaretagelsen. Ledelse af fagprofessionelle og specifikke fagområder kræver særlige kompetencer, som både knytter sig til din mere generelle ledelsesfaglighed såvel som din evne til at adressere den specifikke fagprofessionelle praksis og den særlige faglige logik, som medarbejderne tager deres afsæt i.

Som faglig leder lykkes du, når du evner og formår både at kunne stå på broen og skabe helhed og sammenhæng, samtidig med at du også er nede i maskinrummet og den daglige drift. Konkret betyder det:
 

  • At du dels må være optaget af at skabe størst mulig værdi borgere og lokalsamfund, for de ressourcer, du har til rådighed.
  • At du evner at bringe mening og betydning ind i de politiske visioner og mål så, de kan oversættes til konkrete ydelser - tæt koblet på kerneopgaven.
  • At du er optaget af høje faglige standarder, ressourceoptimering og kvalitetsudvikling – i overensstemmelse med og på forkant med lovgivningen. Det betyder bl.a. fokus på arbejdsgange og arbejdsprocesser, kompetenceudvikling, herunder læring- og vidensdeling, dokumentation og effektmålinger

Her finder du vores aktuelle forløb til dig, der leder fagprofessionelle eller specifikke fagområder - og som giver dig mulighed for lykkes i dit lederskab. Det kan f.eks. være i forhold til økonomistyring, pædagogisk ledelse, ledelse af samarbejde med frivillige, velfærdsteknologi og entreprenørledelse.

Fagspecifik ledelse

Elvi Weinreich, der har skrevet ph.d. om fremtidens behov i forhold til uddannelse af offentlige ledere, påpeger på baggrund af sin forskning, at der nu og i fremtiden netop er behov for at sætte fokus på fagspecifikke ledelseskompetencer.  Hun mener, at det fagspecifikke element i lederuddannelse er en overset størrelse, og at det nu og i fremtiden, særligt i lyset af reformtider og ændringer i ydelser og tankegange, er centralt at nærme sig de enkelte fagområder og de fagspecifikke betingelser og udfordringer, som knytter sig til ledelsesopgaven.
 
Weinreich peger derfor på, at du som offentlig leder udover mere generelle ledelseskompetencer, også bør styrkes i dit arbejde med at organisere kerneopgaven og det at sætte retning for, hvordan de konkrete velfærdsydelser, som du er ansvarlig for fremadrettet, fagligt kan løftes og videreudvikles - vel og mærke samtidig med at dine medarbejderes faglige engagement og følgeskab skal fastholdes. 

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er