NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sådan sikrer du den gode sagsbehandling og den korrekte afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet

På social- og beskæftigelsesområdet er de generelle forvaltningsretlige regler og principper samt de særlige regler i retssikkerhedsloven helt afgørende for borgernes retssikkerhed. Det samme gælder myndighedernes evne til at formidle afgørelser på en korrekt og samtidig forståelig måde.

Hensynet til borgerens situation og forudsætninger skal inddrages i sagsbehandlingen. Jo mere udsat en borger er, jo større er kravene til myndighedernes/kommunernes opmærksomhed på disse forhold.

Kurset har et dobbelt formål og strækker sig over to dage.

På dag 1 vil de grundlæggende socialforvaltningsretlige regler, principper og garantiforskrifter blive gennemgået, sådan som de fremgår af lovgivningen og af uskreven ret.

På dag 2 kommer vi ind på de processuelle krav til den skriftlige afgørelse, som gælder, uanset om der er tale om en tung og kompleks sag eller om en afgørelse er karakteriseret af enkle faktiske omstændigheder. Via øvelsesopgaver vil vi arbejde med eksempler på ikke bare korrekte men også forståelige afgørelser.

Nyeste praksis fra Ankestyrelsen og ombudsmanden vil blive inddraget samt den politiske aftale om den kommende nye Hovedlov.

Følgende emner vil blive behandlet:

DAG 1

 • Overblikket – grundlæggende socialforvaltningsretlige regler og principper
 • Sagsbehandleren
 • Tavshedspligt
 • Habilitet
 • Uskrevne adfærdsnormer
 • Underretningspligt i særlige tilfælde
 • Sagsbehandlingen
 • Principperne om legalitet, lighed, saglighed og proportionalitet
 • Notatpligt og journalisering
 • Undersøgelsesprincippet
 • Myndighedens vejlednings- og oplysningspligt
 • God forvaltningsskik
 • Borgerens rettigheder
 • Inddragelse
 • Vejledning og realudligning
 • Aktindsigt
 • Forbud mod selvinkriminering

Inden dag 2 vil det være en fordel, hvis kursisterne har orienteret sig i Ankestyrelsens vejledning: ”At skrive en afgørelse” fra juni 2016.

DAG 2

 • Afgørelsen
 • Partshøring
 • Skriftlighed
 • Begrundelse, regelhenvisning og klagevejledning
 • Eksempler og øvelsesopgaver på korrekte og forståelige afgørelser
Tilrettelæggelse

Der veksles mellem oplæg fra underviseren krydret med cases, spotopgaver og øvelsesopgaver undervejs.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på ydelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommunernes social- og jobcentre, der arbejder med social- og beskæftigelsesområdet og derigennem har erhvervet et generelt kendskab til lovgivning og praksis på området.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag