Målgruppe

Målgruppen er personalechefer, forvaltningschefer og andre med personalejuridisk ansvar og personalejura som et af deres væsentligste arbejdsområder

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
  07.09.2020 kl. 10:00 - 08.09.2020 kl. 15:00
 • Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
  21.09.2020 kl. 10:00 - 22.09.2020 kl. 15:00
 • Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
  28.09.2020 kl. 10:00 - 29.09.2020 kl. 15:00
Datoer
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
07.09.2020 kl. 10:00 - 08.09.2020 kl. 15:00
Pris: 7.800 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning, samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist10.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Personalejuridisk konference

Den årligt tilbagevendende konference for personalechefer, forvaltningschefer og medarbejdere med personalejura som arbejdsområde.

Hver år inviterer vi til personalejuridisk konference, hvor du bliver helt opdateret på de love og afgørelser, der præger din hverdag og dine arbejdsopgaver. Her får du viden om og overblik over de aktuelle personalejuridiske problemstillinger belyst gennem oplæg og gennemgang af nyeste retspraksis.

I løbet af konferencens to dage kommer vi hele vejen rundt om personalejuraen - og har fokus på nogle aktuelle emner.

Tilmeld dig derfor nu, hvis du og dine kollegaer skal med på de personalejuridiske konferencer i 2020.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konferencerne afholdes i samarbejde med KL og Jørgen Vinding, Norrbom Vinding, København.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 10:00
  Velkomst
  ved Pernille Christen-sen og Jørgen Vinding
 • 10:15
  Domme og perspektivering I
  Konferencen starter med gennemgang af en række principielle og interessante afgørelser inden for det personalejuridiske område.

  Vi har valgt at begrænse antallet af afgørelser, men vil i højere grad forsøge at perspektivere de enkelte afgørelser.

  Vi starter konferencen med en række afgørelser fra det individuelle område, herunder Højesterets dom om modregning i løn under sygdom for udebleven sygedagpengerefusion, en opdatering på nyere tjenestemandsretlig praksis om domstolenes efterprøvelse af diskretionære afskedigelser, en status på praksis om gyldigheden af endelighedsklausuler i fratrædelsesaftaler og endelig en kort gennemgang af Højesterets opgør med "minimalerstatningsperioden".

  ved Pernille Christensen og Jørgen Vinding
 • 11:15
  Kontrolforanstaltninger
  Arbejdsgiver kan i medfør af ledelsesretten iværksætte kontrol af sine medarbejdere. Men hvor langt må arbejdsgiver gå?

  Kan kommuner og regioner tilrettelægge anonyme kontrolbesøg på institutioner eller i afdelinger for at sikre sig, at forholdene er i orden?

  Er der adgang til at tjekke medarbejderens mails, tage alkoholtest, tage ud til medarbejderens bopæl, hvis man har mistanke om, at sygdommen ikke er reel?

  Anvendelsen af kontrolforanstaltninger er kommet i fokus det seneste år i forbindelse med nogle konkrete sager. Dertil kommer, at samspillet mellem på den ene side aftale om kontrolforanstaltninger, kommunernes og regionernes ledelsesret samt GDPR kan være vanskeligt at navigere i.

  Vi giver på konferencen et overblik over praksis og vores bud på, hvorledes man navigerer mellem de forskellige regelsæt.

  ved Anne Færge Bork
 • 12:15
  Frokost
 • 13:15
  Tidsbegrænsede ansættelser, anvendelsen af timelønnede samt eksterne vikarer
  Anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelser, timelønsansættelser og eksterne vikarer er ofte vital for at sikre den kommunale og regionale drift.

  Vi oplever en stigende problematisering af særligt anvendelsen af tidsbegrænsede ansatte, men tillige timelønsansættelser - og hvor fokus måske tidligere var på, om der skete misbrug i form af for mange forlængelser, synes fokus nu i højere grad at være på, hvilke vilkår der tilbydes, samt om der sker diskrimination i strid med rammeaftalens § 4.

  Vi giver en status på, hvor retspraksis er p.t. og ser på rammerne for, hvor smidigt anvendelsen af tidsbegrænset ansættelse kan tilrettelægges, hvornår den tidsbegrænsede ansatte har krav på tilbud om fastansættelse, hvad er de aktuelle rammer for anvendelsen af timelønsansættelser, og hvad skal man særligt være opmærksom på i det omfang, man benytter sig af eksterne vikarer?

  ved Jørgen Vinding
 • 14:15
  Advarsler
  Advarsler bruges i både kommuner og regioner, når der opleves en utilfredsstillende adfærd fra medarbejders side.

  I de senere år er anvendelsen af advarsler blevet problematiseret af en række organisationer, og der er begyndt at køre sager enten ved de ordinære domstole eller det fagretlige system om berettigelsen af en advarsel.

  Derfor sætter vi fokus på emnet på konferencen.

  Vi ser blandt andet på, hvorledes forholdet er mellem tilrettevisning, påtale og advarsel, og har det betydning, hvilken betegnelse arbejdsgiveren vælger?
  Hvordan er formkravene, hvordan gennemføres partshøring, og hvordan håndterer man høringssvaret?
  Hvad er rækkevidden - indholds- og tidsmæssigt - af en advarsel vedrørende et bestemt forhold?
  Hvor længe må en advarsel opbevares hos arbejdsgiver? Kan en advarsel prøves retligt - og i hvilket forum?
  Er der altid aktindsigt i en advarsel, som er afgivet på chefniveau?

  ved Christel Andersen
 • 15:15
  Eftermiddagspause
 • 15:45
  Omplacering - Case
  På sidste års konference behandlede vi omplacering som led i temaet "Den gode proces - Dos and don'ts i sparerunder".

  Vi har siden da set flere retssager om, hvor langt kommuners og regioners forpligtelser til at søge at omplacere medarbejdere rækker, og vi er under indtryk af, at vi i stigende omfang vil blive udfordret på, hvor langt en kommune eller region skal strække sig.

  Begreber som generalistuddannelse, basisstilling, krav om oplæring, efteruddannelse osv. fylder - og bruges til at søge at udvide rammerne.

  I årets case sætter vi fokus på den udvikling, der tegner sig, og dette under inddragelse af de afgørelser, der er faldet de senere år.

  ved Christian K. Clasen
 • 17:00
  Religionsfrihed og religionsdiskrimination
  Forskelsbehandling grundet religion, race og etnicitet er i strid med forskelsbehandlingsloven.

  Den direkte forskelsbehandling er til at tage og føle på, fordi den handler om forskelsbehandling på grund af de nævnte kriterier. Her er man sjældent i tvivl. Men hvad med den indirekte forskelsbehandling, hvor et neutralt kriterium viser sig at ramme skævt i forhold til personer af bestemt religion, race eller etnicitet?

  Hvad sker der, hvis de forskellige kriterier i forskelsbehandlingsloven spiller ind i samme sag - vægter nogle kriterier så højere end andre?

  Og hvor går grænsen mellem på den ene side den helt legitime udmøntning af ledelsesretten i form af krav til bestemt adfærd hos en offentligt ansat og på den anden side medarbejderens krav på ikke at blive udsat for tilsyneladende neutrale retningslinjer, der stiller personer af bestemt religion, race eller etnicitet ringere end andre, og som ikke har det nødvendige saglige formål og opfylder kravene til proportionalitet?

  Vi stiller skarpt på hverdagens dilemmaer.

  ved Elsebeth Aaes-Jørgensen
 • 18:00
  Pause indtil middag
 • 19:00
  Middag
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 09:00
  Bevissikring samt håndtering af de særlige ansættelsesretlige sager, hvor der foreligger mulig kriminel adfærd fra den ansattes side
  Når kommune eller region modtager indberetning om mulig kriminel adfærd fra en medarbejders side eller selv fatter mistanke herom, skaber det særlige udfordringer for en mulig ansættelsesretlig proces. Det gælder særligt i sager om mistanke om vold mod børn eller pædofili.

  Hvorledes sagsoplyser man i disse situationer uden at "forurene" den strafferetlige sag, samtidig med at man sikrer sig en ansættelsesretlig rigtig proces og sikrer sig sit "eget bevisgrundlag".

  Kan man opsige eller bortvise i disse situationer, eller må politiets efterforskning afventes - og hvad er i det hele taget situationen, hvis myndighederne er skredet til afskedigelse, og politiet efterfølgende opgiver at forfølge en sag.

  Vi søger på konference at skabe klarhed over håndtering af disse ofte meget komplicerede sager og kommer med vores bud på en køreplan herfor.

  ved Rasmus Linding
 • 10:00
  Forældelse i ansættelsesretten – 3 år, 5 år eller 10 år?
  Det har i en årrække været et løbende diskussionsemne organisationer, kommuner og regioner imellem, hvornår lønkrav forældes- og det har ofte været gjort til genstand for særskilt forhandling, når forlig skulle indgås.

  I december 2019 afsagde Arbejdsretten en dom om emnet. Konkret nåede Arbejdsretten frem til 10 år i sagen - men gælder der nu generelt en 10 års frist eller er det stadig sådan, at man må vurdere sagerne enkeltvis?

  Hvad gælder, når medarbejderen ikke har givet retvisende oplysninger til brug for lønindplacering og derefter er blevet indplaceret forkert?

  Hvad gælder når medarbejderen ikke har modtaget tillæg for arbejde på bestemte tider eller overarbejdsbetaling - men ikke har tjekket sin lønseddel?

  Dette er blot nogle af de eksempler, som vi vil se på under konferencen.

  ved Malene Eilsten
 • 11:00
  MED
  Topledelsen ved ikke alt, derfor er der brug for, at ledelsen kan skabe sig et overblik samt få relevant viden ved at trække på medarbejdernes gode ideer. Her spiller MED en vigtig rolle.

  Men hvilke overvejelser skal man gøre sig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt en sag skal drøftes i MED, og hvilket MED-regi.

  Hvad er forskellen på de centrale begreber medindflydelse og medbestemmelse, og hvilke muligheder er der, hvis medarbejdersiden mener, at der er begået brud på informations- og drøftelsesforpligtigelsen?

  De fleste kommuner og regioner kommer ud for, at der sker ændringer i kommunens/regionens organisation/ledelsesstruktur. Bliv skarp på, hvornår hovedudvalget kan foretage ændringen, og hvornår der skal nedsættes et forhandlingsorgan, samt hvilke rammer der er for at ændre kommunens MED-aftale.

  ved Bente Hammer
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Domme og perspektivering II
  Vi fortsætter gennemgangen af en række principielle og interessante afgørelser inden for det personalejuridiske område - nu med en række afgørelser fra det kollektive område.

  Vi ser blandt andet på en ny afgørelse om udstrækningen af pligten til at orientere den forhandlingsberettigede organisation om afskedigelser og følger derudover op på seneste praksis vedrørende spørgsmålet om rette forum for afskedigelsessager.

  ved Pernille Christensen og Jørgen Vinding
 • 14:00
  Domme og perspektivering III
  Vi slutter konferencen af med en gennemgang af en række yderligere interessante afgørelser fra året, der er gået.

  Vi vil her indledningsvis gennemgå og gøre status på en række afgørelser om, hvornår en afskedigelse er saglig, eller en bortvisning er berettiget.

  Endelig stiller vi kort skarpt på et par enkelte af årets sager om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af handicap.

  ved Pernille Christensen og Jørgen Vinding
 • 15:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er