Målgruppe

Administrative medarbejdere, som fx sidder med byggesagsscreening og byggesagsklargøring

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid
  maj 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid
  maj 2020
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid
  maj 2020
 • Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2019 - december 2019
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid
  november 2019 - december 2019
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2020 - maj 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid
  maj 2020
Datoer
Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Undervisning
august 2019 - december 2019
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid
november 2019 - december 2019
Pris: 13.000 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Fremtidens byggesagsmedarbejder

Vil du medvirke til en god og ordentlig myndighedsbehandling i henhold til lov og retssikkerhed samtidig med, at borgere og virksomheder føler sig hørt og mødt på drømme og intentioner

Få de bedste forudsætninger for at kunne medvirke til en helhedsorienteret myndighedsbehandling med afsæt i et nyt mind-set, som har fokus den løsningsfokuserede dialog, der kan og skal skabe værdi i forhold til samfund, borgere og virksomheder.

Samskabelsesperspektiver, rolleforståelse og relationsforståelse er derfor grundpræmissen i fagets juridiske og metodiske tilgang samtidig med, at dit tværfaglige blik skærpes, når lovområdernes indbyrdes sammenhæng kobles.

Modulet vil styrke dine juridiske og metodiske kompetencer med afsæt i servicemålsaftalens vilkårs- og mulighedsrum. Modulet har også et særligt fokus på den ændrede myndighedsrolle, hvor forhåndsdialog og et løsningsfokuseret mind-set er et grundvilkår.

Modulet vil således som baggrundstæppe for byggeloven og bygningsreglementet fokusere på at styrke dine kompetencer, så borgere og erhvervsliv kan føle sig mødt, hørt og forstået.

Indhold

Modulet vil som baggrundstæppe for byggeloven og bygningsregle¬mentet fokusere på at styrke den studerendes kompetencer, så borgere og erhvervsliv kan føle sig mødt, hørt og forstået.

 • Personlige og faglige forudsætninger for at medvirke til en kvalificeret byggesagsbehandling på et stærkt juridisk metodefundament ud fra en helhedsforståelse og en indsigt i lovområdernes indbyrdes sammenhæng
 • Forståelse for byggesagsområdets lovområder – byggeloven og bygningsreglementet samt relationen til planloven, herunder kunne navigere og gøre brug af loven i forhold til myndighedsafgørelser og kvalitetsforbedringer
 • Forståelse for og kompetencer til at kunne se potentialer for øget effektivitet i den kommunale byggesagsbehandling, herunder i en digitaliseringsammenhæng
 • Udvikle kompetencer i rolleforståelse, relationer til kollegaer og samspil med eksterne aktører i et samskabelsesperspektiv, herunder at kunne tage selvstændigt initiativ til at igangsætte nye udviklingstiltag og inspirere kollegaer hen mod fremtidens kommunale byggesagsbehandling
 • Kompetencer til at se sig selv i rollen, skabe udvikling i kommunen og få forståelse for den baggrund, der ligger til grund for udvikling, konsultative og kommunikative færdigheder – herunder viden om personlig udvikling og dybere forståelse for menneskelig adfærd. Disse kompetencer sætter byggesagsbehandleren i stand til at agere endnu mere bevidste, ansvarlige og proaktivt i deres arbejde.

LÆRINGSMÅL OG UDBYTTE

De studerende skal

 • forstå bredden og sammenhængen i byggesagsbehandlingens opgaver, herunder sammenhæng i forhold til øvrige forvaltningsområder
 • have sammenhængende indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demokratiske Danmark
 • kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke byggesagsbehandlingens rammevilkår, herunder ændringer i perspektiver på myndighedsrollen
 • forstå, hvordan korrekt byggesagsbehandling gennemføres ved hjælp af juridisk metode og håndtering af relevant lovgivning
 • forstå grundlæggende kommunikationsforståelser og basal servicepsykologi i byggesagsbehandlingen.

De studerende skal

 • kunne anvende relevante love og arbejde metodisk og systematisk med dem, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger i deres daglige arbejde med byggesagsbehandling i en digital kontekst
 • få bedre forudsætninger for at deltage i en sammenhængende sagsbehandling og opgaveløsning og i forskellige samarbejdsformer, herunder samarbejde med selskaber på fx forsyningsområdet
 • blive i stand til at medvirke til forvaltningsretlig og etisk korrekt myndighedsudøvelse og vejledning
 • blive i stand til at analysere konkrete henvendelser/sager, opstille forskellige løsningsmuligheder og vurdere, hvordan sagstypen kan behandles.

De studerende skal

 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • kunne udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng
 • opnå større forståelse for egen rolle, funktion og positionering som byggesagsbehandler med indsigt i og respekt for eksterne interesser og i samspil med andre fagområder
 • kunne varetage koordinatorrollen i komplekse byggesager
 • opnå indsigt i, hvordan man som byggesagsbehandler kan navigere klogt, legalt og etisk forsvarligt i krydspresset mellem forskellige interesser og logikker, herunder kommunikation og servicepsykologi
 • kunne håndtere konfliktfyldte byggesagsbehandlingssager på en professionel og konstruktiv måde
 • kunne reflektere over egen rolle i sammenhæng med omverdenen og i forhold til den kommunale organisation samt egen fremtidige kompetenceudvikling hertil
 • have indsigt og forståelse for samspillet med det politiske niveau.
Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med 1 døgns forberedelsestid

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er