Målgruppe

Deltagelse i kurset forudsætter, at man er ansat i en kommunal myndighedsrolle på BPA-området.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset afholdes som et eksternat - dvs. uden overnatning. I opnår rabat, hvis I tilmelder to eller flere personer fra samme kommune. I så fald vil prisen være 4.600,00 kr. ekskl. moms pr. person. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Servicelovens §§95-96 – visitation, overgang fra barn til voksen og snitflader

Formålet med kurset er at give deltagerne endnu bedre forudsætninger for at indgå i visitationen, bevilling, opfølgning og det brede flerfaglige samarbejde.

Der vil være fokus på krav til dokumentation i forhold til den første bevilling og i opfølgning og revurdering. Udvalgte snitflader vil blive gennemgået, og der vil være fokus på helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde i forløbet.

Oplæggene tager afsæt i en praktisk dagligdag, hvor jura, metodisk sagsbehandling og det brede faglige samarbejde danner grundlag for arbejdet.

Indhold

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), jf. Servicelovens §§ 95-96 er bestemmelser, der rummer udfordringer på mange niveauer, ikke mindst de juridiske og sagsbehandlingsmæssige. Dette kursus giver dig redskaberne til god sagsbehandling med et klart juridisk fokus.

Ordningerne tager primært udgangspunkt i Servicelovens §§ 83-84 samt §§ 85 og 97. Den gode sagsbehandling kræver samarbejde med en lang række områder, fx reglerne om merudgifter, boligindretning og hjælpemidler. Derudover skal der være kendskab til sundhedsloven.

Det tætte og konstante samarbejde mellem de mange regelsæt er nødvendigt, når BPA-ordningen skal fungere optimalt for brugeren, og derfor har vi skærpet de juridiske perspektiver på COKs BPA-kursus.

Der skal udarbejdes grundige vurderinger af brugerens egnethed til at kunne fungere som arbejdsleder – alternativt skal den nærtstående omfattes af samme vurdering, hvis kommunen skal tage stilling til § 95, stk. 3.

De svære overgange skal håndteres:
- Overgange fra barn til voksen, hvor tabt arbejdsfortjeneste til forældre, skoleliv og dækning af merudgifter skal skiftes ud med visitation via serviceloven § 83 med afsæt i det fastlagte serviceniveau, afklaring af fremtiden ift uddannelse, arbejde eller førtidspension og udmåling af støtte til merudgifter med afsæt i det voksne liv. Hvordan skabes der forståelse for forskellen på at være barn og voksen, når behovet for støtte ikke opleves at have ændret sig?
- Overgangen mellem at være voksen og ældre med et væsentlig mindre overskud til social aktivitet, større behov for at være hjemme og forringet evne til at være arbejdsleder.

Den 1/1 2017 blev der fastsat en øvre grænse for nærtståendes arbejdstid, hvis de er ansat til at indgå i BPA-ordningen. I praksis vil der være sager, hvor der nu skal ansættes flere personer, med krav om ændringer i hjemmet for at opfylde arbejdsmiljølovens krav (fx. hjælperværelse).

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er