NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Viden og redskaber i kontrolindsatsen

Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager.

Du får specifik viden om og kan bevæge dig sikkert og hjemmevant i kontrolområdets lovmæssige regler, rammer og intentioner, og du kan håndtere personfølsomme oplysninger på korrekt vis.
Med vægt på en helhedsorienteret tilgang til sagsbehandlingen arbejder vi med motiverende metoder og tilgange til borgerdialogen. Og du forstår betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og private aktører og du kan vurdere, hvilken samarbejdspartnerne der skal inddrages og bringes i spil i en given sag.
Du får viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.
Du ved, hvordan du kan anvende sociale medier i kontrolsager og forstår, hvordan denne viden kan anvendes som en understøttende del af sagsbehandlingen og kommer også omkring de etiske aspekter i den forbindelse
Du får indsigt i og kan reflektere over din egen rolle og opgaverne i forhold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Lovgivning, retligt grundlag og politiske målsætninger

 • Hvad er socialt bedrageri
 • Databeskyttelsesforordningen – videregivelse og behandling af oplysninger
 • Databeskyttelsesloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Cpr. Loven.
 • Grundloven
 • Div. specielle lovgivninger, herunder Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om sygedagpenge. Lov om Udbetaling Danmark
 • Vejledninger til lovgivninger
 • Sagsbehandlingsmæssige regler, herunder formalia, god forvaltningsskik og god kommunikation og dialog med borgeren.

Helhedsorienteret sagsbehandling

 • Samarbejdet med øvrige offentlige myndigheder
 • Samarbejde med UDK – den fælles dataenhed
 • Samarbejdet med private – både personer og virksomheder
 • Hvordan kommunikerer vi med borgerne
 • Virksomhedskontroller, herunder hvordan læser et regnskab og R75
 • Politianmeldelser/straffeloven § 289a

Tilgængelige IT-systemer og dokumenter

 • Opslag og fremsøgning af oplysninger
 • Redskaber til forberedelse af samtaler
 • Sammenholde borgerens oplysninger med fremsøgt data
 • Redskaber, samarbejde og systematik
 • Den fælles dataenhed

Anvendelse af sociale medier

 • Hvad kan undersøges
 • Instagram
 • Facebook
 • Youtube
 • Søgemaskiner, herunder Google

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå viden om, hvilke systemer de kan hente oplysninger fra, herun¬der konkret fremsøgning af oplysninger til at belyse sager samt hvor¬dan de sammenholder de hentede data med borgerens egne oplysnin¬ger i sagen
 • have specifik viden om, hvilke love, reformer og incitamenter der an¬vendes i sagsbehand¬lingen samt hvilke muligheder den enkelte lovgiv¬ning åbner op for, og hvad der er af begrænsninger
 • have konkret viden i forhold til anvendelse af sociale medier i kontrol¬sager samt forstå, hvordan denne viden kan anvendes
 • vide betydningen af et tæt samarbejde med både offentlige og priva¬te aktører og opnå viden om, hvilke handlemuligheder et sådan samar¬bejde medfører.

De studerende skal

 • kunne analysere og vurdere henvendelsens karakter og anvende denne viden til at sikre, at de rette data frembringes med henblik på at sikre den mest effektive belysning af en kontrolsag
 • have forståelse for og kunne benytte den specifikke lovgivning på om¬rå¬det, samt tilhørende vejledninger
  have viden om egne, lokale og nationale politikker og strategier på kontrolområdet og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for sagsbehandlingen af kontrol sager
 • have forståelse for handle- og mulighedsrummet i anvendelsen af so¬cia¬le medier samt forstå vigtigheden af etiske overvejelser i den for¬bindelse
 • være i stand til at vurdere, hvilke samarbejdspartnerne der skal ind¬drages og bringes i spil i en given sag
 • kunne anvende redskaber til den gode kommunikation og dialog med borgeren og være bevidst om konfliktniveauer.

De studerende skal

 • være i stand til at anvende relevante IT-systemer som understø¬ttende del af sagsbehandlingen
 • være i stand til at kunne navigere i de lovgivninger, der bruges på om¬rådet
 • kunne vurdere, hvilke indsatser der er relevante i den enkelte sag samt kunne sammenholde de forskellige oplysninger til en helheds¬orienteret sagsbehandling
 • selvstændigt kunne søge oplysninger via de sociale medier samt kunne vurdere, hvilke oplysninger der er relevante at anvende
 • have indsigt i og kunne reflektere over egen rolle og opgaverne i for¬hold til borgeren, samarbejdspartnerne og systemet samt egen frem¬tidig kompetenceudvikling i tilknytning hertil.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen. Modulet udløser 10 ECTS-point

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Kommunale medarbejdere, som arbejder med kontrolsager.

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2022 - maj 2022
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.
maj 2022 - juni 2022
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag