Målgruppe

Kurset henvender sig til planlæggere som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner.

Kursusdatoer
 • Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
  26.08.2020 kl. 09:00 - 27.08.2020 kl. 16:00
Datoer
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
26.08.2020 kl. 09:00 - 27.08.2020 kl. 16:00
Pris: 8.175 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist30.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Den værdiskabende lokalplan

– jura, proces og indhold

COK tilbyder et grundlæggende lokalplanfagligt kursus med et stærkt fagligt afsæt som bygger på de mange forskellige kompetencer, du skal have for at være planlægger i en kommune.

Lokalplaner er et vigtigt og effektivt styringsredskab der giver nye udviklings- og investeringsmuligheder. Det er med lokalplaner, at byrådets visioner kan blive konkrete, og der kan sikres helhed og kvalitet i byudvikling. Der er ofte stor fokus på lokalplanlægning fra såvel byråd som borgere, og de mange forskellige aktører og interessenter gør ofte planprocesserne komplekse og dilemmafyldte.

Som planlægger kender du sikkert allerede udfordringerne. Du har mærket, hvordan det er at blive udfordret på faglighed, planetik og jura – mærket hvor svært det er at få alle ender til at mødes i balancerede planløsninger. Men du har også et værdien, når det lykkes at få en god og inddragende planproces med et højt fagligt indhold. Og du har set, at det kan betale sig at sikre helhedsorienterede løsninger med faglig kvalitet.

Kurset om fremtidens lokalplanlægning sætter
- fokus på de politiske spilleregler og ønsker om effektive, differentierede og langtidshold-bare lokalplaner uden at borgernes retssikkerhed sættes over styr.
- Fokus på dit mindset som planlægger – spændet fra at være myndighed og fagperson til samskabende facilitator i borgerinvolverende processer.
- fokus de juridiske spilleregler i og omkring planloven

Du bedes medbringe et par typiske eksempler på lokalplaner, herunder en lokalplan du er i gang med at udarbejde.

Undervisere/ Oplægsholdere

Partner, advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.
Plankonsulent Karina Juul Larsen, Gribskov Kommune

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Kaffeøen er åben for netværkssnak
 • 09:30
  Velkommen - rammesætning af kursuset og præsentation af undervisere
 • 09:45
  De vigtigste personer i rummet – dig og dine kolleger
  Præsentation af dig selv og evt. særlige faglige problemstillinger der fylder hos dig.
 • 10:15
  Når lokalplaner skaber værdi. Hvorfor laver vi lokalplaner?
  Som planlæggere er vi sat i verden for at realisere, oversætte og virke for de politiske planvisioner, mål og handleplaner - de er vores planmæssige legitimitet.

  Introduktion til lokalplanprocessen i spændet mellem lovkrav, politiske visioner og bygherres ønsker.

  - Hvordan navigerer vi i forhold til planområdets kompleksitet af interessenter og aktører
  - hvordan navigerer vi i forhold til vores egen faglighed? Hvordan afbalancerer vi forhold mellem politik og faglighed?
 • 11:00
  Lokalplanpligt og lokalplanret
  Hvert år laves der mellem 600 - 800 lokalplaner. Og der er stor variation i hvornår der udarbejdes lokalplaner og hvordan de udarbejdes. Hvad siger loven - og hvilke muligheder giver loven for differentierede planprocesser og plantyper?

  Vi kommer et skridt tættere på planlovens konkrete krav og muligheder.

  - Juraen rundt om lokalpligten, lokalplanret, kompetencen, hjemmel og lovligt formål
  Blandt andet:
  Forskellige lokalplantyper - fordele og ulemper
  jura om høringsfrister, proces mv.
 • 12:30
  Frokost og indkvartering
 • 13:30
  Procesplanlægning og inddragelse
  Med udgangspunkt i en introduktion til differentierede planprocesser, interessentinddragelse, borgerinddragelse, forhandlingskompetencer og indsigelsesbehandling arbejdes der i grupper med forslag til procesplanlægning for udarbejdelse af en lokalplan.


  Fælles præsentation og læringsopsamling.
 • 15:15
  Kaffepause
 • 15:30
  Planlovens rammer for lokalplanlægningen - den skarpe time
  - Lokalplanens retsvirkninger
  - eksisterende lovlig anvendelse og kontinuitetsbrud
  - servitutbortfald
  - § 14 forbud
  - Overtagelsespligt
  - Ekspropriation
  - Klagemuligheder
  - Erstatningsansvar og konsekvenser af fejl og ugyldige afgørelser.
 • 17:30
  Opsamling og perspektivering af vores dialoger i dag
 • 18:00
  Vi lukker ned for i dag
 • 18:30
  Netværksmiddag
Dag 2
 • 08:30
  God morgen – velkommen til en ny dag
 • 08:40
  Lokalplaner – en del af noget større
  Vi sætter lokalplanarbejdet i perspektiv til den øvrige lovgivning

  - Plansystem og hierarki
  - Lokalplaner og deres samspil med natur- og miljøbeskyttelse samt museumslovgivning
  - Lokalplaner og deres samspil med byggeloven og bygningsreglementet
  - Lokalplaner og deres samspil med private- og offentlige veje
  - Samspil med lov om miljøvurdering.

  Drøftelse i grupper af interne processer og samarbejder.
 • 10:00
  Lokalplanens indhold
  Vi laver en nærmere gennemgang af, hvilke krav der kan stilles i en lokalplan og kaster et kritisk blik på vores formuleringer f.eks. i forhold til "byggeriets omfang og udformning". Hvordan skal lokalplanen "skrues sammen" for at sikre, at den kan realiseres og så lokalplanens intentioner føres ud i livet? Kan en lokalplan sikre arkitektonisk kvalitet? Hvad kendetegner den gode og langtidsholdbare lokalplan?

  - Hvad kan en lokalplan - planlovens § 15.
  - Lokalplanens opbygning
  - Krav til redegørelse,
  - Formulering af bestemmelser
  - Kompetencenormer
  - Hvordan realiseres lokalplanen? Ibrugtagningsbestemmelser og vilkår
  - Krav til kortbilag og data.
  - Udbygningsaftaler

  Gruppearbejde med drøftelser af bud på den gode lokalplan og opsamling
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Dispensationer fra lokalplaner
  - Juraen rundt om planlovens § 19.
  - dispensation eller ny lokalplan - evt. tillæg
  - Høring, naboorientering?
  - grænser for dispensation
  Præcedens
  Dispensation til midlertidig anvendelse
 • 14:30
  Kaffepause
 • 14:45
  Hvad kan lokalplaner i praksis?
  - Et kritisk eftersyn af vores lokalplaner (Afhængig af emne)
  Gruppearbejde med afsæt i lokalplaneksempler
 • 15:45
  Særlige opmærksomheder vi tager med hjem
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er