Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, der har borgere over 18 år med komplekse problemstillinger, der skal løses på tværs af organiseringerne på beskæftigelsesområdet, socialområdet og/eller sundhedsområdet. Forløbet henvender sig til både myndighed og udfører, f.eks. sagsbehandlere, koordinerende sagsbehandlere, kontaktpersoner, SKP-medarbejdere, hjemmevejledere, mentorer, koordinatorer, ledere og andre fagprofessionelle, der arbejder på tværs af organiseringerne for at etablere helhedsorienterede løsninger for og med borgerne.

Gem som favorit

Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)

Tværgående samarbejde i praksis

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Der er i disse år fokus på sammenhængende service og krav om stigende effektivitet. Der er også et stigende pres for at inddrage borgerne i løsningerne og arbejde helhedsorienteret med en kerneopgave på tværs af organiseringer og fag. Den brændende platform er ikke kun et resultat af de senere års reformer og politisk fokus på beskæftigelses-, social og sundhedsområdet, men er også en praktisk nødvendighed.

Et effektivt tværgående samarbejde i praksis er blevet nødvendigt, hvis du skal skabe bæredygtige resultater for borgere med komplekse sager, og dine evner til at lede disse processer er afgørende. Både indadtil i det offentlige system og udadtil i forhold til borgerne. Det gælder, uanset om du skal etablere og lede tværgående samarbejde om f.eks. kontanthjælp, psykiatri, handicap, misbrug, rehabilitering, exit-programmer eller flygtninge.

Det kalder på stærke kompetencer, og på fagprofessionelle, som mestrer at drive og udvikle en tværgående, helhedsorienteret kerneopgave, hvor du både har styr på regler og praksis, og kan gå sammen i et individuelt tilrettelagt samarbejde med den enkelte borger og de andre fagprofessionelle, som er involveret fra beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet.

På læringsforløbet opnår du viden om og styrkede handlekompetencer til at bringe borgere i spil på en meningsfyldt måde, der bidrager til kvalificering og udvikling af konkrete velfærdsløsninger. Via samspil mellem teori og træning i praksis styrker du din evne til at lede en kerneopgave på tværs af fag og organiseringer samt igangsætte og styre samskabende processer i praksis.

Indhold

Forløbet er et valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse. Det er formelt kompetencegivende, så der er en bredde i de kompetencer, du kan tilegne dig. I denne særligt udviklede version er der desuden fokus på kerneopgaven og på tværgående og helhedsorienteret samarbejde i praksis. Det gør vi ved at arbejde intensivt med et prototypeprojekt, der relaterer sig til din egen professionelle praksis.

På dag 1 kommer vi ind på: Ledelse i kompleksitet
Temaet fokuserer på, hvordan ledelse af kerneopgaven kan forstås og udfoldes som ledelse i og af komplekse interaktioner, i en hverdag der både er forudsigelig og uforudsigelig. Vi arbejder med deltagelse og refleksiv deltagelse i komplekse interaktioner; begrebet ’den refleksive praktiker’; organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og muligheder for kerneopgaven i praksis; samt aktionslæring via et prototypeprojekt.

På dag 2 fokuserer vi på: Innovation i en offentlig kontekst
Temaet fokuserer på hvordan samarbejdsdrevne innovationsforløb kan forstås og ledes i en offentlig kontekst gennem forskellige faser. Vi arbejder med ledelse og udvikling af kerneopgaven på tværs af fag og organiseringer; med Innovation og dit samarbejde med andre professionelle med borgeren som drivkraft.

På dag 3 sætter vi lys på: Medborgerskab
Begrebet aktivt medborgerskab foldes ud ift. ledelsesimplikationer for den offentlige sektors fokusering på samskabelse og inddragelse af borgerens ressourcer i udvikling, løsning og leverance af velfærdsopgaverne. Der sættes fokus på, hvilke potentialer og udfordringer denne udvikling rummer. Vi arbejder med inddragelse af borger og netværk; magt, tillid, positioner og roller; samskabelse og borgerinddragelse.

På dag 4 er der fokus på: Samskabelse
Med afsæt i forståelsen af aktivt medborgerskab arbejder vi med, hvordan en anden form for inddragelse af og samspil med borgeren konkret kan udfoldes og faciliteres gennem innovative og samskabende processer. Herunder hvornår og hvordan borgere meningsfuldt kan sættes i spil. Vi arbejder med prototypeprojektet og sætter spot på systemisk organisationsforståelse og redskaber til kommunikation.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

Forløbet kan afsluttes med en eksamen af modulet "Ledelse af samskabelsesprocesser" fra Den Offentlige Lederuddannelse. Efter endt eksamen udstedes formelt kompetencegivende bevis for et valgmodul på 5 ECTS point.

Særlige forhold

HUSK at kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden. http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00