Målgruppe

Kommunale medarbejdere, som på en eller anden måde arbejder med håndtering af sundhedsfarlige boliger – herunder medarbejdere fra socialforvaltningen, der arbejder med udsatte familier, hvor boligen bl.a. er problemet.

Kursusdatoer
 • Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  18.06.2020 kl. 09:30 - kl. 16:00
Datoer
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
18.06.2020 kl. 09:30 - kl. 16:00
Pris: 3.575 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering

- ny anmeldelsesordning for udlejning af boliger

Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger. Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på den praktiske tilrettelæggelse og håndtering med udgangspunkt i deltagernes konkrete problemstillinger.

Ny anmeldelsesordning for udlejning af boliger
Byfornyelsesloven indeholder reglerne om kommunernes forpligtelser over for sundhedsfarlige boliger og om mulighederne for støtte til nedrivning og istandsættelse. En ændring af byfornyelsesloven, der udmønter den politiske aftale om ”Anmeldelsesordning til at modvirke udlejning af ubeboelige boliger” af 28. december 2018, er netop sendt i høring. Med ændringen foreslås en ny anmeldelsesordning, hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte at udlejere af boliger, der er mere end 40 år gamle, skal anmelde en påtænkt udlejning, inden der må indgås en lejekontrakt. Kommunen bliver med forslaget forpligtet til at forholde sig til, om boligen er sundhedsfarlig, og i givet fald at reagere herpå. Efter forslaget forventes ordningen at træde i kraft den 1. juli 2020.

Formål
Efter byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, og gribe ind hvis de af en eller anden grund er sundheds eller brandfarlige, f.eks. på grund af fugt, skimmelsvamp, indeklimaproblemer, ophobning af affald, manglende installationer o. lign.

Stigende problemer med faldefærdige boliger, skimmelsvamp og forekomst af miljø og sundhedsfarlige stoffer som radon og PCB i bygninger har sat fokus på, hvordan kommunerne bedst muligt kan tilrettelægge håndteringen af disse sager både juridisk og praktisk, herunder på tværs af forvaltningerne.

Indhold
Kurset indeholder en grundlæggende gennemgang af de juridiske og praktiske procedurer efter byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven samt relevante bestemmelser om økonomisk hjælp til de berørte borgere.

Herudover behandles problematikker i forbindelse med kommunens stillingtagen til, om der foreligger sundhedsfare, herunder benyttelse ekstern teknisk bistand, retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende skimmelsvamp mv. samt problematikker omkring den praktiske tilrettelæggelse af sagsbehandlingen.

Endvidere gennemgås de seneste ændringer af byfornyelsesloven fra 2019, som relaterer sig til kommunernes økonomi i relation til håndtering af de sundhedsfarlige boliger.

Endelig gennemgås lovforslag til ændring af byfornyelsesloven om en anmeldelsesordning for udlejning af boliger, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Med henblik på at gøre kurset så praksisnært som muligt gennemføres kurset som en kombination af oplæg og diskussion. Kursets indhold vil i videst muligt omfang tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra deltagerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder og gennemgående underviser Chefkonsulent Pia Scott Hansen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst, morgenmad og kaffe
 • 10:00
  Velkomst og præsentation
 • Relevant lovgivning til håndtering af sundhedsfarlige boliger
  Gennemgang af relevante bestemmelser i byfornyelsesloven og retssikkerhedsloven. Der lægges vægt på kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse, håndtering af processen omkring besigtigelse, forbud og påbud samt forholdet til private og almene udlejere og lejere.
 • 11:45
  Frokost
 • 12:40
  Relevant lovgivning
  Fortsat gennemgang af relevante bestemmelser i byfornyelsesloven.
 • 13:30
  Ny anmeldelsesordning for udlejning af boliger
  Gennemgang af forslag til ændring af byfornyelsesloven om indførelse af en anmeldelsesordning, der indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ejere af boliger, der er mere end 40 år gamle, skal anmelde en påtænkt udlejning, inden der må indgås en lejekontrakt.
 • 14:00
  Kaffepause
 • 14:15
  Praktisk tilrettelæggelse af sagsbehandlingen
  Problematikker omkring den praktiske tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, herunder samarbejde inden for kommunen og med andre myndigheder.
 • 14:45
  Genhusning
  Gennemgang af reglerne om permanent og midlertidig genhusning i forbindelse med fraflytning på grund af sundhedsfarlige forhold
 • 15:15
  Kommunernes muligheder for økonomisk hjælp til kondemneringsramte borgere
  Gennemgang af kommunernes muligheder for at yde økonomisk hjælp til depositum, flytning, rensning af møbler, m.v.
 • 15:45
  Opsamling og evaluering
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er