NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program

09.30    Ankomst og morgenkaffe


10.00   Velkomst og rammesætning 
// John Møldrup, Komponent


10.05   Sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark
I oplægget vil seniorforsker Pia Vivian Pedersen give et overblik over sundhedstilstanden blandt socialt udsatte – forstået som brugere af herberger, forsorgshjem, væresteder mv.. Med afsæt i en række undersøgelser vil oplægget belyse forskellige aspekter af socialt udsattes sundhed, fx middellevetid, dødelighed, selvvurderet helbred, livskvalitet, trivsel, sundhedsadfærd, sygelighed og sociale relationer og dermed tegne et billede af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark.

// Pia Vivian Pedersen, seniorforsker, ph.d., cand.scient.soc., Statens Institut for Folkesundhed


10.40   Tværgående social og sundhedsindsats samt ensomhedsdagsordenen - KL's strategi
KL´s kontorchef Jannet Samuel giver en orientering om de større linjer og udviklinger på tværs af social- og sundhedsområderne. Hvad er udgangspunktet og fokus i KL’s arbejde vedrørende dette? 
Samtidig orienterer Jannet Samuel om interessevaretagelsen, fokus og den fremadrettede strategi for KL hvad angår den omfattende ensomhedsdagsorden, hvortil der under Covid19 har været udmeldt en del midler til bekæmpelse af ensomhed. 

// Janet Samuel, kontorchef, KL


11.00   Sundhed og selvbestemmelse - hvordan går de hånd i hånd?
Hvordan kan vi understøtte både sundhed og selvbestemmelse og samtidig skabe et sundhedsengagement hos borgeren?

// Mia Kristina Hansen, kommende formand for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed


11.20    Pause - find din session


11.45    Vælg mellem 5 forskellige sessioner.
Læs mere om de enkelte sessioner 

Session 1: Sundhed for udsatte unge i sociale tilbud
// Dina Danielsen, seniorforsker, SDU

Session 2:  Sundhed er mere end kost og motion 
// Rikke Thomasberg, afdelingsleder, Handicapområdet, Brønderslev Kommune, uddannet pædagog 
// Camilla Holland, afdelingsleder, Handicapområdet, Brønderslev Kommune, uddannet sygeplejerske

Session 3: Forråelse – værdighed og den sunde kultur
// Maibritt Kuszon og Bibi Asklund, chefkonsulenter, Komponent

Session 4: Samarbejde med det frivillige sociale område
// Helene Pihl, leder af aktivitets- og frivillighedscentret, Solrød Kommune
  
Session 5: Rusmidler og udviklingshæmning 
// Helle Høeg, antropolog og chefkonsulent, Metodecentret


12.45    Frokost


12.45   Kærlighed og seksualitet - når en hjerneskade får følger for seksualiteten

Hvordan hjælpe vi mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet?  Det er en opgave der ligger inden for lovens rammer, og som skal løses professionelt, etisk forsvarligt og med respekt for borgerens integritet. Men det er samtidig en udfordring, idet det kan være rigtig svært at håndtere sig selv i mødet med andres seksualitet. Hvordan får man skabt en kultur blandt ansatte på arbejdspladsen, så det at tale om seksualitet bliver en naturlig del af det faglige arbejde?  En succesfuld rehabiliteringsydelse skal styrke den skadesramtes evne til at have et tilfredsstillende liv. Det handler om mere end selvhjulpenhed og beskæftigelse. Det består også af evnen til at have det godt med sig selv, at udvikle tilfredsstillende og meningsfulde relationer – og seksualitet er et væsentligt aspekt af et helt liv og af at være menneske.

// Bente Juul, Hjerneskaderådgivningen, Fyn. Neuropædagogisk konsulent, PD psyk. Certific. Coach, VISO- specialist


13.15    Brug naturen i socialt arbejde
Oplægget tager udgangspunkt i hvordan anvendelse af oplevelser og samtaler i naturen specielt kan støtte socialt arbejde. Få indblik i og inspiration til at hjælpe borgeren til at få øje på egne iboende ressourcer og involvere dennes netværk. Fremmelse af sundhed og bedre relationer mellem fagperson og borger samt den enkelte borgers tryghed ved en naturintegreret social indsats.

// Johanne Lybecker Christiani og Poul Hjulmann-Seidler, konsulenter og undervisere inden for naturintegreret socialt arbejde og friluftsliv, Skovskolen, Københavns Universitet


14.30    Kaffepause


14.55    Dobbeltdiagnose som borgerens løsningsforslag på en livsudfordring - når det væsentlige ikke altid er målbart
Samspillet mellem viden om målgruppen, den enkelte borgers udfordringer, ønsker og drømme, valg af den rette interventionsform og koordinerede samarbejdsmodeller,  er det væsentlige i arbejdet med dobbeltdiagnose – altså psykiske vanskeligheder med samtidigt misbrug. Udgangspunktet er - i en recoveryorienteret rehabiliterende tilgang – at sætte borgeren i centrum, også i de mest komplekse sager med mangefacetterede udfordringer.

Der vil blive inddraget eksempler fra Dobbeltdiagnose I/S og Komponents arbejde med praksiskurser til socialpsykiatrien i de danske kommuner.

// Tina Lundgreen Sørensen, Dobbeltdiagnose I/S. Cand. Psych. Aut. og VISO-specialist


15.30    Tak for i dag