Supplerende aktiviteter i Styrket Borgerkontakt

Afhængigt af ambitionsniveau kan vi anbefale at udvide basisforløbet med en række aktiviteter, der tilsammen sikrer og øger den organisatoriske forankring af de nye metoder og den opnåede læring. De supplerende aktiviteter kan ligge forud for de fælles aktiviteter, sideløbende med de fælles aktiviteter eller efter forløbets afslutning.

Fokusgruppeinterview
Fokusgruppeinterview

For at sikre forankring i organisationen og ejerskab blandt medarbejderne, kan COK gennemføre en række fokusgruppeinterview, der med udgangspunkt i de rammer og målsætninger, som er aftalt på partnerskabsmødet, definerer opmærksomhedspunkter og perspektiver, som indarbejdes i planlægning af indhold og form.

Der udarbejdes en rapport, som præsenteres på kick off-arrangementet.

Ledelsesopfølgning
Ledelsesopfølgning

For at understøtte den ledelsesmæssige opfølgning og støtte mellem undervisnings- og træningsdagene og evaluerings- og perspektiveringsdagen tilbyder vi et supervisions- og aktionslæringsforløb for de ledere, som skal understøtte medarbejderne i at nå de planlagte mål for forløbet.

Forløbet afholdes over to formiddage/eftermiddage á 3 timer.

Sparring
Individuel sparrings- og feedbackforløb for medarbejdere

COKs konsulent deltager i en borgersamtale og giver konkret feedback og feedforward, så praksis udvikles. Herefter deltager medarbejderne i hinandens borgersamtaler og giver hinanden feedback med udgangspunkt i de indlærte feedbackmetoder.

Sparringsforløbet kan være for alle deltagere eller for medarbejdere, som på sigt skal varetage særlige vejlednings- eller supervisionsopgaver.

Supervision
Supervision og aktionslæring mellem undervisningsdagene

Det er muligt at gennemføre undervisningsdagene understøttet af et supervisions- og aktionslæringsforløb, hvor fokus er på at fremme brugen af metoderne samt videns- og erfaringsudveksling i de enkelte teams. Formålet er at forankre ny viden og praksis og styrke refleksionen over den nye metodes effekt for de mål, der er sat. Der arbejdes med udgangspunkt i konkrete cases fra daglig praksis.

Supervisionsforløb kan være for alle deltagere eller for medarbejdere, som på sigt skal varetage særlige vejlednings- eller supervisionsopgaver.

Effekter og resultater
Effekt- og resultatdokumentation

COK kan udarbejde evalueringsmodeller og gennemføre evalueringer af forløbets effekter i forhold til kommunens eller organisationens målsætninger. Evalueringen og dokumentationen kan indeholde en række forskellige elementer, herunder f.eks. benchmarkundersøgelse på udvalgte serviceparametre, målinger af borgernes tilfredshed og evaluering af medarbejdertilfredshed og effekt af læringsforløbet.

Kommunikationsplatform
Etablering af kommunikationsplatform

COK har udviklet en it-baseret kommunikationsplatform, der giver deltagerne mulighed for at finde kursusmateriale, diskutere spørgsmål og udveksle viden og erfaringer med hinanden. Det er muligt at inddrage dette værktøj i design af forløbet, så deltagerne kan finde aktuel litteratur, og hvor både ledelse og undervisere kan kommunikere med alle deltagere.

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.