Delaktiviteter i Styrket Borgerkontakt

Indledende partnerskabsmøde 
Indledende partnerskabsmøde

2 timer

Afklarende og rammesættende møde for forløbets gennemførelse. Her drøfter vi:

  • Hvilke effekter, I ønsker at opnå
  • De lokale forhold, der skal tages afsæt i
  • Den ledelsesmæssige forankring af forløbet
  • Kommunikationen omkring forløbet
  • Den gensidige forventningsafstemning.

Kick off for alle medarbejdere og ledere
Kick off-arrangement for alle medarbejdere og ledere

3 timer

Her rammesætter vi forløbet for de medarbejdere og ledere, som medvirker. Vi gennemgår de bærende principper for Styrket Borgerkontakt og præsenterer organisationens eller afdelingens strategiske intention med forløbet. Endelig diskuterer vi de resultater og effekter, organisationen ønsker at opnå med forløbet.

Deltagerne får en hjemmeopgave, der forbereder dem til at deltage i undervisnings- og træningsdage.

Undervisnings- og træningsdage i hold
Undervisnings- og træningsdage i hold

2 x 7 timer

Medarbejdernes opdeles i hold og vil i løbet af to undervisnings- og træningsdage arbejde med udvikling af deres kommunikative kompetencer og metoderne fra Styrket Borgerkontakt. Fokus er på:

  • Kommunikation som begreb
  • Proaktiv kommunikation – tidligt og hurtigt
  • Teknikker fra mægling og mediation
  • Proces og fairness
  • Opsamling og formidling af viden og erfaringer.

Alle deltagere udarbejder en individuel handleplan som grundlag for fortsat dialog med kollegaer og med egen leder. Frem mod evaluerings- og perspektiveringsdagen arbejder deltagerne videre med hjemmeopgaver, hvor de indlærte metoder anvendes ift. de daglige borgersamtaler.

Evaluerings- og perspektiveringsdag i hold
Evaluerings- og perspektiveringsdag i hold

7 timer

Vi samler op på læring og konkrete resultater i arbejdet med Styrket Borgerkontakt, og vi gennemgår deltagernes individuelle handleplan i relation til organisationens strategi og målsætninger.

Vi diskuterer desuden effekterne ved Styrket Borgerkontakt og identificerer de arbejdsformer og metodiske tilgange, der har været særligt effektfulde i forløbet. Endelig arbejder vi med fastholdelse og videreudvikling af gode vaner i forhold til organisationens nye fokus på Styrket Borgerkontakt. Et dokument herom udarbejdes og fremsendes til ledelsen.

Afsluttende partnerskabsmøde
Afsluttende partnerskabsmøde

2 timer

Vi evaluerer forløbet og identificerer initiativer og indsatser, som bør fastholdes og videreudvikles. Fokus for drøftelserne er især den ledelsesmæssige forankring, tilgang og opfølgning.

Hjemmeopgave Aktionslæring Arbejde
Hjemmeopgaver, aktionslæring og arbejde med Styrket Borgerkontakt

Undervejs i forløbet arbejder deltagerne med en hjemmeopgave, ligesom de gennemgår forskellige typer af aktionslæringsforløb, hvor der arbejdes med de nye metoder i makkerpar. Formålet er at prøve metoderne af i praksis, så deltagerne reflekterer over metodernes brug og effekt.

Kontakt os!

Vil du høre mere om, hvordan et forløb i Styrket Borgerkontakt kan styrke sagsbehandlingen, borgertilfredsheden og medarbejderglæden på din arbejdsplads? Kontakt os i dag.