COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Program

9.00: Ankomst og morgenkaffe


9.30: Velkomst og rammesætning

// Lisbeth Mouritzen, chefkonsulent, COK


9.35: Hvordan har kommunerne organiseret styringen af specialundervisningsområdet?
Index100 har i 2019-2020 kortlagt kommunernes styring af specialundervisningsområdet på vegne af Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed. Kortlægningen viser, at kommunerne har indrettet deres styring på forskellig vis i relation til økonomistyring, visitation og brug af politisk strategi. I oplægget vil Index100 præsentere hovedresultaterne af kortlægningen og give et billede af, hvordan kommunerne har tilrettelagt styringen af specialundervisningsområdet.

// Peter Holdt-Olesen, partner i Index100


10.15: Hvilke pædagogiske konsekvenser har kommunernes organisering af specialundervisningsområdet? – et forskningsperspektiv
Oplægget vil præsentere en forskningsbaseret indkredsning af, hvilke pædagogiske konsekvenser kommunernes forskellige tilgange til styring og organisering af specialundervisningsområdet bærer med sig. Kommunale beslutninger om økonomistyring, visitation, placering af specialtilbud osv. sætter forskellige rammer for det faglige arbejde, og åbner pædagogiske muligheder såvel som udfordringer. Med afsæt i en række kvalitative undersøgelser med observation af undervisning i almenskoleklasser, mellemformer og specialtilbud samt interviews med bl.a. børn i forskellige typer af tilbud indkredses og sammenlignes en række vigtige pædagogiske konsekvenser.

// Thyge Tegtmejer, forsker i VIVE


11.05: Kaffepause


11.25: Forældreperspektivet på specialundervisning: Hvordan oplever forældre kommunernes arbejde med specialundervisning? 
Rikke Alice Bille vil med udgangspunkt i sit arbejde som koordinator for Forældrerådgivningen i foreningen ”Skole og forældre” give os et indblik i, hvordan forældre oplever kommunernes arbejde med den faglige og økonomiske styring af specialundervisning og herunder udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Hun vil gennem oplægget komme med perspektiver på, hvordan barnets stemme bliver hørt i visitationsprocessen og erfaringer med den gode proces i overgangen til et specialundervisningstilbud.

// Rikke Alice Bille, koordinator i foreningen "Skole og forældre"


11.55: Frokost


12.55: Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet – udfordringer og muligheder set fra et ledelsesperspektiv
Skolechef i Billund Kommune, Morten Kirk Jensen deler sine erfaringer med tilrettelæggelsen af specialundervisningen. Han kommer ind på, hvilke udfordringer, muligheder, dilemmaer og paradokser han bl.a. har stået overfor som skolechef, og vil også give sit perspektiv på, hvordan han har grebet opgaven an. 

Med udgangspunkt i Morten Kirk Jensens oplæg byder vi deltagerne ind til en fælles drøftelse af opgaven omkring specialundervisning, herunder både den faglige og økonomiske styring. I fællesskab bliver vi klogere på forskellige erfaringer med tilrettelæggelsen både ift. politisk strategi, visitation og økonomisk styring.

// Morten Kirk Jensen, skolechef i Billund Kommune


13.30:  Kort pause


13.40: Understøt inklusionsindsatsen i den økonomiske styring - en guide til at lykkes med incitaments- og takstbetalingsmodeller
Formålet med økonomiske incitamentsmodeller er, at skolerne rustes økonomisk til at lave inkluderende læringsmiljøer og samtidig får økonomisk frihed og fleksibilitet til at lave lige præcis de hurtigt iværksatte og forebyggende indsatser, eleven eller klassen har brug for. Men hvordan bygger man den gode incitamentsmodel? Hvordan kan de være det økonomiske styringsredskab, der bakker op om, at alle børn skal have en chance for at blive en del af almenområdets børnefællesskaber, både fagligt og socialt? Hvordan fastsætter man takstbetalingens størrelse? Hvordan man kan inddrage socioøkonomiske indeks, og hvornår det kan være en god idé med en central pulje, så skolerne ikke bærer hele betalingsansvaret?

Hør de gode erfaringer, men også mulige faldgruber i dette oplæg, hvor vi også helt lavpraktisk ser på, hvordan modellen kan rulles ud og integreres i den daglige styring. 

// Rikke Bech Futtrup, manager i BDO


14.20: Pause


14.40: Tværfagligt samarbejde - hvordan bliver vi bedre til at samarbejde på tværs?
Tilrettelæggelsen af specialundervisningen kræver koordinering på tværs af mange forskellige fagligheder, og det bliver ofte en kompleks og udfordrende opgave. I oplægget fortæller Rasmus Rossel om erfaringer med det tværfaglige samarbejde gennem relationel kapacitet. Relationel kapacitet er en evidensbaseret tilgang, som handler om evnen til at skabe sammenhæng omkring de mest komplekse borgernære opgaver. I oplægget tager Rasmus Rossel udgangspunkt i erfaringerne og giver sit bud på, hvordan relationel kapacitet kan understøtte og bidrage til arbejdet med tilrettelæggelsen af specialundervisning.

// Rasmus Rossel, chefkonsulent i COK


15.30: Farvel og tak