COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Strategi: Vi skaber bevægelse

Markante ændringer i kommunernes rammebetingelser tvinger kommunale chefer til radikalt at ændre og nytænke både opgaveløsning og styreform i forhold til de kommunale velfærdsopgaver.

COKs strategi 2016-2019 sætter bl.a. fokus på, hvordan vi også fremover kan bistå kommunerne med at udvikle kvalitet og effektivitet under stramme ressourcerammer – både i de administrative funktioner og på serviceområdet: 

 • COK skal understøtte de aktuelle velfærdsreformer på bl.a. social- skole- og beskæftigelsesområdet ved at oversætte nye kompetencebehov til praksisnær kompetenceudvikling for ledelse og de store personalegrupper på velfærdsområdet. 
 • COK skal bistå kommunerne med at udvikle den faglige ledelse, som i de seneste år har fået meget høj prioritet på stort set alle kommunale opgaveområder.
 • Med udgangspunkt i samskabelse skal COK udvikle kompetencetilbud i tæt samarbejde med de enkelte kommuner og i forlængelse af kommunens egne strategier og udviklingsbehov.

Klik her for at læse COKs strategi

Strategiske intentioner

Som kommunernes egen virksomhed påvirkes vores strategiske indsatsområder af et komplekst samspil blandt de centrale aktører og individer, der er med til at udvikle det danske kommunestyre. Vi skal være klar, når der implementeres nye reformer på velfærdsområdet. vi skal være klar, når strategiske indsatser kalder på nye ledelseskompetencer. Og vi skal være klar, når ny lovgivning skaber kompetencebehov for de store medarbejdergrupper i kommunerne.   Vi har taget vores erfaringer med strategiudvikling alvorligt, og frem mod 2020 har vi i stedet for det klassiske strategipapir vedtaget en strategisk intention.    Den indeholder relevante strategiske pejlemærker som udgangspunkt for en løbende dialog, forhandling og videreudvikling af COKs opgaver:   

 • Velfærdsledelse i kompleksitet
  Kommunale politikere, chefer og ledere står overfor stadig mere paradoksale og komplekse problemer, forandringshastigheden stiger, og det gør resultatkravene og ansvarsområderne tilsvarende. COK skal styrke politikeres, chefer og lederes kompetencer til at kunne reflektere, navigere og skabe sammenhæng og merværdi i denne kompleksitet.
   
 • Administration og forvaltning – mellem nulfejlskultur og innovation
  Kommunerne har i de senere år været underlagt målrettede effektiviseringer. Antallet af love, regler og komplicerede sager synes blot at vokse, nye partnerskaber kommer til, borgere og lokalsamfund bliver mere aktive. COK skal ruste de administrative medarbejdere og ledere i de kommunale forvaltninger med målrettede og markante kompetenceløft – med fokus på faglighed, udvikling af kerneopgaven, innovation og samskabelse.
   
 • Samskabt kommunal velfærdsudvikling
  De kommunale velfærdområder er under vedvarende udvikling, hvor ikke mindst inddragelse af borgere og erhvervsliv kommer i fokus. COK skal styrke de centrale velfærdsområder ved at gå tæt på kerneopgaven og understøtte tværgående processer og samarbejder med relevant og udfordrende organisations- og kompetenceudvikling med forskellige grader af samskabelse som den røde tråd. 


For at imødekomme disse intentioner skal COK understøtte en stærk og forsat refleksiv samtale og et erfaringsbaseret samspil med medarbejdere og ledere og chefer om de løsninger, der skal bidrage til at udvikle den kommunale opgaveløsning og velfærdsudvikling.