COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Oplever du, at der skal et meget tæt samarbejde med borgeren, dennes netværk, lokalsamfund og/eller frivilligkræfter til for at skabe reel trivsel og et selvstændigt, meningsfuldt liv for borgere med psykiske vanskeligheder? Og at det ikke er nok, at de trives på botilbuddet, med hjemmevejlederen eller i andre dele af velfærdssystemet?

Som fagprofessionelle i velfærdssystemet bliver vi mere og mere bevidste om styrkerne ved og nødvendigheden af at inddrage alle de mulige ressourcer, der kan være hos og omkring borgeren, i dennes netværk, lokalsamfundet og blandt frivilligkræfter for at lykkes i forhold til borgerens egne mål, håb og drømme.

Gennem teoretisk og empirisk viden, praksiseksempler, borgerfortællinger, værktøjer og øvelser opnår du med dette kursus viden om samarbejde og samskabelse med frivillige, civilsamfund og borgere i socialpsykiatrien.

Du lærer om sammenhængen i den recovery-orienterede rehabilitering, aktiv deltagelse i lokalsamfundet, metoder og tilgange, der styrker samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund, ligesom du bliver klogere på din egen rolle, borgerens rolle samt på samarbejdstilgange i forhold til civilsamfundsaktører.

På kurset sætter vi fokus på paradigmeskiftet i socialt arbejde, medborgerskab, borgerinddragelse, frivillighedens værdier og logikker, tværsektorielt samarbejde samt på viden om civilsamfundsarbejde og sociale forhold.

Videnskurset vil bl.a. omhandle følgende:

 • Sammenhængen mellem recovery og aktiv deltagelse i civilsamfundet
 • Medborgerskab, empowerment og social inklusion
 • Samskabelse som mindset, tilgang og metode
 • Capacity building og den organisatoriske samskabelses-parathed
 • Lovgivningsmæssige muligheder
 • Frivillige organisationers muligheder for at rumme medborgere med psykiske vanskeligheder
 • Afdækning af borgerens ressourcer og netværk
 • Den fagprofessionelles rolle i samarbejdet mellem borgere i socialpsykiatrien, frivillige og civilsamfund.

Efter kurset vil du have opnået:

 • Grundlæggende forudsætninger for at forstå vigtigheden af frivillighed og samarbejde med civilsamfundet i borgernes recoveryproces og social inklusion i almensamfunde
 • Nyeste viden fra praksis og forskning om samarbejdstilgange mellem frivillige, civilsamfund og socialpsykiatri
 • Forståelse for civilsamfundet og frivillighedens værdier, logikker, styrker og forskelligheder fra socialpsykiatrien og herunder, hvordan den fagprofessionelle kan agere facilitator mellem borgerne og civilsamfundet
 • Indsigt i og refleksion over nye roller for både borgere og velfærdsprofessionelle i omstillingen til et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af COK.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne har et stort praktisk og teoretisk kendskab til samarbejde og samskabelse mellem borgere i socialpsykiatrien, frivillige og civilsamfund og tæller udover Københavns Professionshøjskole bl.a undervisere fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Det Sociale Netværk/Peer Partnerskabet og Center for Borgerdialog. Samlet set repræsenterer underviserteamet forskellige perspektiver: Frivillige, borgere, frivilligkoordinatorer mellem kommune og frivilligsektor samt ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.

Globus, fungerer som logo for Socialstyrelsens projekter under SATS19
Målgruppe

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, herunder deltagere fra både stab/forvaltning, myndighed og udførerled. Borgere og civilsamfundsaktører kan også deltage under forudsætning af, at de har et grundlæggende kendskab til recovery-orienteret rehabilitering fx via recoveryskoler, andre kurser eller lignende.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  02.09.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
02.09.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 375 kr.
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. I foråret 2021 afholdes videnskurserne som gratis onlineforløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist02.08.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:10
  Formiddagens program
  Sammenhæng mellem recovery og aktiv deltagelse i civilsamfundet.
  Oplæg om paradigmeskiftet i det sociale arbejde samt velfærdsstaten, borgerroller og recovery-ideologiens udvikling ift. fokus på frivillighed og civilsamfund, når man arbejder med recovery-orienteret rehabilitering.
  Oplæg om medborgerskab som en del af recovery-processen, social inklusion samt stigmatiserende faktorer, der kan være barrierer for medborgerskab.
  Inspirationsoplæg fra et borgerperspektiv.
  Refleksionsøvelse om medborgerskab som begreb og som en del af recovery-processen på baggrund af egne praksiserfaringer.
 • 11:30
  Frokost
 • 12:15
  Eftermiddagens program
  Metoder og indsatser, der styrker samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund.
  Oplæg om samskabelse og om, hvordan samskabelse som mindset, tilgang og metode understøtter samarbejdet mellem socialpsykiatri og civilsamfund samt recovery-orienteret rehabilitering.
  Korte introduktionsoplæg om, hvilke rammer og strukturelle ressourcer der skal være til stede i socialpsykiatrien og civilsamfundet for at understøtte recovery-orienteret rehabilitering: Capacity building, lovgivningsmæssige muligheder, frivillighed samt krav og muligheder i civilsamfundet ift. at rumme medborgere med psykiske vanskeligheder.
 • 14:00
  Programmet - fortsat
  Samarbejdstilgange til civilsamfundsaktører i lokalsamfundet.
  Oplæg og refleksion over egen praksis som den samskabende og innovative velfærdsprofessionelle og de forskellige positioner og roller, man som fagprofessionel kan have som facilitator i samarbejdet på tværs.
  Introduktion til metoder til afdækning af borgerens ressourcer og netværk.
  - Mapping-øvelse med fokus på tilbud i lokalområdet.
 • 15:30
  Opsamling og afrunding
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er