NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Praksiskursus om Socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Få ny viden, værktøjer og færdigheder til at arbejde med sundhed og sundhedsforebyggelse i det socialpædagogiske arbejde – både organisatorisk og i forhold til den enkelte borger.

Fysiske helbredsproblemer er en risikofaktor, der kan påvirke muligheden for recovery, når man har psykiske vanskeligheder, og overdødeligheden blandt borgere tilknyttet socialpsykiatrien skyldes i høj grad fysisk sygdom.

Viden, færdigheder og værktøjer ift. sundhed er derfor et centralt element at styrke i socialpædagogisk praksis for at understøtte borgerens hele liv i den recovery-orienterede rehabilitering, og for organisatorisk at skabe et sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende miljø.

Praksisskurset har fokus på deltagernes viden, færdigheder, kompetencer samt transfer inden for følgende temaer:

 • Sygdom og sundhed i et socialpædagogisk perspektiv
 • Viden om og identifikation og håndtering af somatisk sygdom
 • Sundhedsfaglig sparring i form af virtuel coaching mellem de tre første moduler
 • Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv
 • Det dobbelte KRAM
 • Sundhedsfremme og forebyggelse i et organisatorisk perspektiv
 • Lovgivning og dilemmaer, når arbejdet i socialpsykiatrien kompliceres af sygdom hos borgeren
 • Gode eksempler fra den kommunale praksis
 • Udviklingsinitiativer og forskning på området
 • Prøvehandlinger, implementering og organisatorisk læring.

Alle kursusdage er obligatoriske.

Udbytte

Med praksiskurset om sundhed hos borgeren får I:

 • Viden, færdigheder og værktøjer til tilgange og handlinger, som kan understøtte borgerens samlede sundhed, trivsel og mestring
 • Viden, værktøjer og færdigheder til at samarbejde målrettet med den enkelte borger om sundhed og sygdomsforebyggelse, herunder indgå i opsporing og håndtering af fysisk sygdom
 • Viden om de udfordringer, der er specielle for borgere i socialpsykiatrien ift. at nedsætte deres risiko for at blive tidligt syge af livsstilssygdomme og at styrke deres recovery-orienterede rehabilitering gennem det dobbelte KRAM
 • Værktøjer til og færdigheder i arbejde med fysisk og mental sundhed hos borgerne
 • Værktøjer til og færdigheder i at styrke integrationen af sundhed og sundhedsfremme i det socialpædagogiske arbejde og udvikle organisationens sundhedsarbejde.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af VIA for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Helle Schnor

er sygeplejerske, ph.d. og underviser med en stærk sundhedsfaglig profil på det psykiatriske område og stor erfaring med at undervise og udvikle kurser til borgere og medarbejdere omkring sundhedsfremme.

Jim Toft

er ph.d. i psykologi og idræt og har stor undervisnings-, forsknings- og praksiserfaring med fysisk aktivitet ift. mennesker med psykisk sårbarhed i et psykosocialt og socialpædagogisk perspektiv samt projektledelseserfaring.

Anja Kammacher

er ergoterapeut og cand.pæd.soc. med mange års erfaring inden for psykosocial rehabilitering og recovery samt sundhedsfremme ift. psykisk sårbare og udsatte samt projektledelseserfaring inden for sundhedsfremme i psykiatrien.

Pernille Lydike er ergoterapeut

og cand.pæd. i psykologi og har solid undervisererfaring i psykiatriforløb og sundhedsområdet. Underviser til dagligt om sundhedsfremme og sundhedspædagogik.

Thea Qvist Hjørnholm

er sygeplejerske, cand.mag. og lektor med bred praksiserfaring inden for både det somatiske og det psykiatriske område. 10 års undervisererfaring.

Anne Seebach

er psykiatrisk sygeplejerske, master i sundhedsantropologi og lektor med mange års praksiserfaring. Har siden 2008 undervist bl.a. inden for det socialpsykiatriske område.

Diana Astrup Nielsen

er ergoterapeut, cand.pæd.psyk. og lektor med bred psykiatrisk og somatisk praksiserfaring. Underviser nu især inden for det psykiatriske felt.

Peter Thybo

er fysioterapeut, master i læreprocesser samt specialist i sundhedsfremme og forebyggelse med talrige publikationer og projekter. Har bred undervisningserfaring og er udvikler bag flere sundheds- og trivselsmodeller, fx Det Dobbelte KRAM.

Janna Sylvestersen

er ergoterapeut, master i køn og kultur og lektor. Underviser i bl.a. rehabilitering og forandringsledelse og har stor erfaring i at samarbejde med aftagere om at udvikle målrettet kompetenceudvikling samt i projektledelse.

Socialstyrelsens logo og globen, som anvendes som logo for projekter under SATS19
Målgruppe

Kurset er relevant for ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien, såvel som medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud.
På første dag og sidste modul (forventningsafstemning samt opfølgning og implementering) kan borgere ligeledes tilbydes at deltage.
Kurset kan derudover være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere, eksempelvis behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller kommunalt sundhedspersonale.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.

Pris: 0 kr.
Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • Dag 1: Forventningsafstemning med ledelse og nøglepersoner, herunder borgere
 • Velkomst ved leder og gensidige præsentationer
 • Baggrund for og kursusplan
  Leder, suppleret af øvrige deltagere, præsenterer:
  Baggrund for og aftale om prioritering af indhold i praksiskursernes moduler samt præsentation af kursusplan
 • Drøftelse af deltagernes forberedte spørgsmål om konkrete perspektiver, udfordringer, muligheder samt implementeringsovervejelser ift. sundhed
  Underviser faciliterer en fælles drøftelse af, hvilke konsekvenser denne fælles viden eventuelt skal have for kurset og kursusafviklingen
 • Designstjernen som værktøj
  Kort underviseroplæg om designstjernen som værktøj til at forberede møder og skabe fora, hvor leder og eventuelt nøglepersoner kan facilitere forandringsprocesser i samarbejde med medarbejderne.
  Kort drøftelse af muligheder og anvendelse
 • Underviser opsummerer på dagens aftaler
 • 12:00
  Tak for i dag
Dag 2
 • Kursusmodul 1: Mental sundhed og trivsel
  Tidspunkter på dagene aftales individuelt
 • 09:00
  Morgenmad
 • Hvad er mental sundhed?
  Underviseroplæg om mental sundhed.
  Inddragelse af nyeste undersøgelser og forskning om mental sundhed ift. Målgruppen.
  Refleksionsspørgsmål: Hvad ser du af sammenhæng mellem mental sundhed og fysisk sundhed ift. jeres borgere?
 • Det Dobbelte KRAM med fokus på det salutogenetiske perspektiv.
  Underviseroplæg om Det Dobbelte KRAM. Modellen viser centrale opmærksomheds- og indsatsområder, der har til hensigt henholdsvis at forebygge livsstilssygdomme og at fremme den mentale sundhed for borgere.
  Hver gruppe formidler forslag til, hvordan de sammen med borgere fremadrettet kan arbejde med at fremme borgernes mentale sundhed og trivsel
 • Frokost
 • Krop, kropslige erfaringer, bevægelighed og sanselighed - og betydningen i forhold til mental sundhed
 • Self-efficacy
  Underviseroplæg om self-efficacy og handlekompetencer – hvad de enkelte har af positiv forventning til og tro på egne evner og handlinger.
 • Prøvehandlinger
 • Tak for i dag
Dag 3
 • Kursusmodul 2: Håndtering af somatisk sygdom
  Tidspunkter på dagene aftales individuelt
 • 09:00
  Morgenmad
 • Velkomst og gensidige præsentationer
 • Lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med borgernes sundhed
  Underviseroplæg om de lovgivningsmæssige rammer, og om dilemmaer mellem servicelov og sundhedslov.
 • De 12 sygeplejefaglige problemområder
  Underviseroplæg om metode til at identificere aktuelle og potentielle problemer for den enkelte borger samt eksempler fra kommunal praksis om, hvordan tilbud har arbejdet med problemstillingerne. Indhold tonet ift. behov i casen.
 • Somatisk sygdom; eksempler med relevans for tilbuddets case
  Underviseroplæg om somatisk sygdom tonet ift. casen. Det kan være sygdomme typiske for målgruppen, som metabolisk syndrom eller abstinenser ved alkohol- og stofafhængighed og helt specifikke sygdomme knyttet til borgeren i casen.

  Gruppearbejde med tilbuddets case.
  Opsamling af gruppernes arbejde med underviser-feedback, hvorefter underviser uddyber med relevant somatiske helbredsviden.
 • Frokost
 • Dataindsamlingsmetoder; redskab til at få mere kendskab til borgerens somatiske situation
  Underviseroplæg om Phil Barkers dataindsamlings-metoder fx interviews, dagbøger, spørgeskemaer og observationer.
 • Få styr på dokumentations-håndværket i henhold til lovgivning
  Underviseroplæg om Sundhedsloven, overdragelse af dokumentationspligten, journal-føringspligten. Hvad man skal observere som fagperson ift. borgere, som får psykofarmakologisk behandling.
  Dilemmaer imellem servicelov og sundhedslov.
 • Fællesdokumentation
 • Tak for i dag
Dag 4
 • Kursusmodul 3: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • 09:00
  Morgenmad
 • Opsamling og feedback på afprøvninger blandt medarbejdere og ledere
  Underviser faciliterer en fælles drøftelse af erfaringer og opmærksomhedspunkter.
 • Sundhedsfremme
  WHOs sundhedsdefinition og sammenhængen mellem det salutogenetiske perspektiv og recovery-perspektivet med fokus på, hvordan samarbejdet kan blive mere sundhedsfremmende.
 • Frokost
 • Forebyggelsespakker
  Underviseroplæg med eksempler på god praksis inden for området og i samarbejdet mellem social-psykiatriske tilbud og almene kommunale forebyggelsestilbud:
  Eksempel på livstilsvejledning i gruppeforløb
  Hvordan styrker vi borgerens self-efficacy i livsstils-vejledning?
  Eksempler fra bl.a. DEFACTUMs inspirationskatalog om, hvordan tilbud har arbejdet med somatiske problemstillinger
  Afrunding af casearbejdet: Hvordan kan borgeren involveres i en sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende aktivitet?
 • Tak for i dag
Dag 5
 • Kursusmodul 4: Opfølgning og implementering af praksiskurset, For ledelse og nøglepersoner, herunder borgere
  Tidspunkter på dagene aftales individuelt
 • 09:00
  Morgenmad
 • Implementering og udfordringer for implementering
  Underviseren faciliterer en fælles drøftelse ud fra refleksionsspørgsmål:
  Hvad har i denne forandringsproces gjort en positiv forskel for borgerne/borgernes sundhed?
  Hvordan kan I mærke, at medarbejderne har mere opmærksomhed på sundhed hos borgerne?
  Hvad har medarbejderne været optagede af som resultat af kurset/refleksioner og afprøvninger/sundhedssamarbejde med borgerne?
  Hvad siger borgerne? Hvordan hænger indsatserne sammen med den recovery-orienterede rehabilitering på individniveau?
 • Organisatorisk læring
  Kort underviseroplæg om organisatorisk læring som strategi.

  Drøftelse af spørgsmål i grupperne:
  Hvad tænker I, at tilbuddet skal prioritere hhv. på et individuelt borgerniveau og på et organisatorisk niveau?
 • Frokost
 • Opsamling på prøvehandlinger og justering af indsatser
  Hvad er blevet justeret, hvad skal implementeres, og hvad skal forkastes?
  Hvordan er I lykkedes med at styrke borgernes sundhed?
  Hvilke kommende indsatser vil have den største værdi for borgerne?
  Hvordan har systematiske prøvehandlinger fungeret som værktøj for implementering?

  Opsamling fra grupperne og fælles drøftelse.
 • Opsamling på brugen af Designstjernen som planlægningsredskab for møder og mødefacilitering
  Har det været et vellykket værktøj, som har fremmet facilitering og sikret effektfulde møder med borger-sundhed i fokus? Hvordan skal møderne eventuelt justeres?

  Opsamling fra grupperne og fælles drøftelse.
 • Mirakelspørgsmål som redskab til en enkel backcasting proces.
  Et løsningsfokuseret redskab, som kan give tydelige billeder af det ønskede mål ved at springe frem til en ønskværdig fremtid efterfulgt at drøftelser om, hvad der så skal ske for, at det går i opfyldelse.
  - Kan I forestille jer, at når I kommer på arbejde igen, så er borgerne blevet meget mere sunde. Hvordan opdager I det? Hvad lægger I mærke til? Hvad fortæller borgerne jer?
 • Fælles evaluering og opsamling på forløbet Sundhed hos borgeren med fokus på transfer og implementering.
 • Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag