NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Om kursustilbuddet

Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden.

Socialstyrelsens initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

De seks delinitiativer i Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Initiativet er målrettet ledere, som er ansvarlige for udvikling af kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud, og medarbejdere, der arbejder med indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder. Initiativet henvender sig også til den politiske og administrative ledelse og til sagsbehandlere i kommunerne. Styrket kvalitet i socialpsykiatrien spænder over seks delinitiativer:

 • Partnerskab 
  Fire kommuner, en række referencekommuner og Socialstyrelsen udvikler og afprøver en model for strategisk udvikling og omlægning af den kommunale socialpsykiatri. Modellen stilles til rådighed for alle landets kommuner.
   
 • Guidelines til faglig ledelse 
  Der udvikles guidelines til god faglig ledelse og etableres ledernetværk blandt ledere af socialpsykiatriske tilbud, der skal støtte lederne i at stå i spidsen for udviklingen af tilbuddene.
   
 • Indsatsteam
  Et Indsatsteam i Socialstyrelsen tilbyder socialpsykiatriske tilbud målrettet rådgivning i, hvordan de, med baggrund i den viden der findes på området, kan udvikle tilbuddets praksis.
   
 • Kompetenceudvikling
  Der udbydes et kursustilbud med videnskurser, praksiskurser og e-learning inden for centrale kvalitetstemaer til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Se kursustilbuddet her.
   
 • Faglige pejlemærker 
  Der udvikles nationale faglige pejlemærker for kvalitet i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens §85 til borgere med psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig.
   
 • Indsatskatalog 
  Der udvikles et indsatskatalog om god kvalitet på botilbud for borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder efter Servicelovens §§ 107 og 108.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang

En recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang er det fælles afsæt i alle initiativerne. Det betyder, at udgangspunktet er at yde netop den støtte, der hjælper borgeren med at indfri sine håb, ønsker og drømme med sigte på at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. 

Socialstyrelsens otte faglige principper for recovery-orienteret rehabilitering

Recovery-orienteret rehabilitering handler om at tilbyde netop den støtte, der hjælper borgeren med at indfri sine håb, ønsker og drømme med sigte på at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. 

Den tilgang har Socialstyrelsen konkretiseret i otte faglige principper som en fælles forståelsesramme i initiativet Styrket kvalitet i socialpsykiatrien.  

 • Borgerens mål
  Borgerens håb, ønsker og drømme skal være udgangspunktet for de mål, der sættes for indsatsen.
   
 • Borgerens ressourcer
  Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer.
   
 • Borgerens fællesskaber
  Indsatsen skal hjælpe borgeren med at deltage i almene fællesskaber og med at skabe eller bibeholde relevante relationer til de mennesker, borgeren har i sit liv. 
   
 • Borgerens hele liv
  Indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og understøtte, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. 
   
 • Opfølgning
  Borgerens mål skal tage udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og løbende justeres, så de bedst muligt fremmer målopfyldelsen.
   
 • Tillidsfuldt samarbejde
  Borgeren mødes med nysgerrighed, tillid og respekt samt med troen på, at borgeren kan nå sine mål. 
   
 • Tidlig og forebyggende indsats
  Der er fokus på at sætte ind med tidlige og forebyggende indsatser via tilgængelige, synlige og fleksible tilbud.
   
 • Metoder, der virker
  Der anvendes faglige metoder og indsatser, der er dokumenteret at virke.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Administreres af COK for Socialstyrelsen

Kursustilbuddet administreres af COK for Socialstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter i tilbuddet, er du velkommen til at kontakte COK.