Seminar for ressourcepersoner

Kommunale ressourcepersoner klædes på til at understøtte skolernes teambaserede arbejde med elevernes læring og trivsel. Her er særligt fokus på, at konsulenterne skaber legitimitet ift. en ny, mere konsultativ rolle.

De kommunale ressourcepersoner er et vigtigt bindeled mellem skoler og forvaltning og har en særlig rolle ift. skolernes udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Ud fra COKs erfaringer i Program for læringsledelse har vi udviklet et seminar for ressourcepersoner, der skal understøtte teamets arbejde med at øge elevernes læring og trivsel. Seminaret er et element i en helhedsorienteret tilgang til skoleudvikling – men kan også stå alene. På seminaret arbejder vi med:

  • At ressourcepersonerne får indsigt i, hvordan data og resultater kan danne udgangspunkt pædagogisk udvikling.
  • At ressourcepersonerne kan analysere og systematisere data og iværksætte relevant intervention på baggrund heraf.
  • At ressourcepersonerne kan yde sparring til lærere, pædagoger og skoleledelse ift. udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Vi arbejder særligt med at styrke ressourcepersonernes legitimitet ift. den nye rolle som sparringspartner.

Vi tilbyder et praksisnært seminar, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og på den baggrund bidrage med værdiskabelse ift. praksis i egen kommune. Forløbet er tænkt som et 1-dags seminar.

Hvordan? 

Forløbet tilrettelægges i egen kommune eller i samarbejde med andre kommuner med henblik på at koble til jeres egne udviklingsprocesser og høste fordelen af at opbygge et netværk, der samtidig styrkes i relationen til hinanden og forståelsen af fælles mål og opgaver.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan designe et forløb for jer!