Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Personaleledelse (5 ECTS)

Modulet skærper din opmærksomhed omkring – og forståelse af – samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere.

Du får indsigt og kompetencer til at agere i både de uformelle og formaliserede fora for personaleledelse, som har betydning for relationen mellem din organisation, dig som leder og dine medarbejdere, herunder for trivsel, arbejdsmiljø, inddragelse, involvering og dialog med medarbejderne samt anerkendelse, støtte og feedback i forhold til både den enkelte medarbejder og gruppen af medarbejdere.

Du styrker din evne til at organisere og delegere for derigennem at skabe en optimal ansvars- og opgavefordeling, samtidig med at dine medarbejderes kompetenceudvikling sikres og styrker din indsigt i og refleksioner over samspil og relationer mellem dig, som leder, og dine medarbejdere, og hvordan der kan arbejdes med motivation, trivsel og kompetenceudvikling i forhold til forskelle i personalegruppen.

Du får indsigt i de psykiske og fysiske konsekvenser af arbejdets vilkår samt din evne til aktivt at gennemføre tiltag, der medvirker til at forbedre såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø for dine medarbejdere, og du styrker din evne til i dialog med dine medarbejdere at understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen inden for de givne mål og rammer.

Du får viden om forskellige personalepolitiske redskaber, herunder forhandling, rekruttering, MUS-samtaler, udviklingsplaner, samt viden om den basale personalejura mv.

Indhold

På modulet arbejder vi med 5 temaer:

1. Sociale systemer og dynamiske processer
Temaet fokuserer på, hvordan ledelse kan iagttages og forstås i forhold til de sociale systemer og dynamiske processer ledelse udøves i - med løbende reference til og afsæt i din egen lederpraksis. Temaet sætter også begreber som motivation, involvering, loyalitet, tillid, kvalitet, forskellighed og ansvarlighed ind som et centralt element i relationerne mellem medarbejdere og ledelsen.

2. Ledelse, medarbejdere og organisation
Temaet fokuserer på, at du som lederstuderende kan operere med ledelse som en funktion, der vedligeholder og udvikler organisationen, og at ledelsesfunktionen med fordel kan tænkes som ledelse, medledelse og selvledelse. Samtidig er der fokus på at formidle til og involvere medarbejderne i en forståelse af, at et bredere ledelsesbegreb kan understøtte både et godt arbejdsmiljø og en effektiv organisation.

3. Ledelse, læring og kompetenceudvikling
Temaet har fokus på, hvordan læring og kompetenceudvikling kan forstås og iagttages som en proces, der foregår i og i samspil med en organisation i konstant forandring. Vi lægger vægt på, at du som lederstuderende kan koble individuel og fælles viden og kompetenceudvikling med organisationens mål og strategier.

4. Magt, repræsentation og beslutningsprocesser
Temaet fokuserer på, at positionering, magt og repræsentation har central betydning for de måder dine medarbejdere og du, som leder, kommunikerer på og forskellige forståelser af konflikter og forskelle sættes i spil. Forskellige forståelser af magt og konflikter sættes i spil.

5. Arbejdsmiljø og personalepolitisk indsigt
Temaet introducer til en række HR-værktøjer. Vi arbejder her med sammenhængen mellem arbejdsmiljø, personalepolitik i bredeste forstand og organisationsudviklingen.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Det skriftlige oplæg er på max. 5 sider pr. person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er