Partnerskaber om kvalitet i dagtilbud

Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns fremtid. 

Men selvom vi har dagtilbud af høj kvalitet mange steder, og selvom vi har nogle af verdens bedst uddannede pædagoger, udnytter vi ikke mulighederne godt nok i dag. 

Regeringen og KL er enige: Kvaliteten i dagtilbud skal styrket gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan. Høj faglighed forudsætter faglig ledelse, tværfaglige samarbejde, god organisering samt tæt samarbejde med forældrene. Det er bl.a. afsættet for det toårige partnerskab om udvikling af dagtilbud, som KL – bl.a. i samarbejde med COK – har inviteret kommunerne til at være en del af. Knap 1/3 af landets kommuner indgår i partnerskabet.  

Det overordnede formål med partnerskab om dagtilbud er at øge kvaliteten i de kommunale dagtilbud gennem tværgående kommunesamarbejde om at udvikle nye og bedre tilgange til kvalitetsudvikling. Partnerskabet skal understøtte den kommunale proces fra ord og intention om øget kvalitet til konkret lokalt forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse. 

I partnerskabet vil kommunerne blive præsenteret for den seneste viden fra forskning på om-rådet. Ligeledes vil viden og erfaring fra praksisfeltet blive bragt i spil på tværs af de deltagende kommuner og med indspil fra øvrig kommunal praksisviden.

I partnerskabet vil de medvirkende kommuner arbejde med implementering af en styrket læreplan og udvikling af læringsmiljøerne i dagtilbud. Faglig ledelse og en styrket evalueringskultur bliver centrale elementer i arbejdet. Det tre netværk vil med forskellig vægtning arbejde med 3-5 af nedenstående indsatsområder:

  • Samarbejde med forældre om børns læring og trivsel
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Dokumentation og dataunderstøttet ledelse
  • Dagtilbuddets arbejde med at øge social mobilitet
  • Digital understøttelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud
  • Tidlig indsats og forebyggelse 
  • Overgange og sammenhænge
  • Tosprogede børn.

Partnerskabet involverer både politikere, forvaltningerne og institutionslederne, og arbejdet bliver organiseret omkring kommunernes geografi og fokusområder, og der afholdes fem arbejdsmøder i løbet af to år. Foruden arbejdsmøderne vil der blive afholdt tværgående seminarer, ligesom kommunerne forpligter sig på at arbejde med temaerne i egen organisation. 

Suppler med lederforløb for dagtilbudsledere

Som supplement til partnerskabet udbyder COK et lederforløb særligt målrettet dagtilbudslederne. Forløbet består af målrettet og individuel sparring på ledernes praksis, og som en del af forløbet kan der f.eks. indgå lederrotation med ledere for andre kommuner for at få og give inspiration til opgaveløsningen. Forløbet kan også understøttes af et modul på Den Offentlige Lederuddannelse og dermed indgå som en del af lederens grunduddannelse. 

Forløbet er en særskilt ydelse, og udviklingen af forløbet sker i samarbejde med kommunen, så indholdet matcher de lokale behov og udfordringer. 

VIl du vide mere?

Kontakt os for at høre mere om muligheden for et målrettet forløb for ledere i dagtilbud.