Målgruppe

Modulet er for alle skoleledere, pædagogiske afdelingsledere og ledere af skolefritidsordninger uanset erfaring samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver.

Gem som favorit

Pædagogisk ledelse af og i folkeskolen (5 ECTS)

Pædagogisk ledelse handler om at kunne forholde sig reflekterende til folkeskolens rammer og vilkår.

Pædagogisk ledelse handler om at kunne forholde sig reflekterende til folkeskolens rammer og vilkår. Som leder sætter du retningen for, hvordan dine medarbejdere forholder sig til organisatoriske og pædagogiske udfordringer. Få inspiration til, hvordan du bedst griber opgaven an.

Indhold

Der er mange politiske krav til både skoleledere og det pædagogiske personale. Eksempelvis skal alle folkeskoler leve op til kvalitets- og trivselsmål, og der stilles krav om udvikling, dokumentation og implementering af evidensbaseret viden.
Det kræver en ansvarsbevidst ledelse af skolens personale og en strategisk ressourceanvendelse, hvis man skal løfte disse opgaver indenfor budgettet. For en skoleleder er det en helt central opgave at understøtte og angive retning over for skolens pædagogiske personale.

Pædagogisk ledelse i folkeskolen handler dels om elevernes læring og faglige resultater, dels om at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling. Pædagogisk ledelse har dog også en mere vidtrækkende indflydelse. Den har nemlig betydning for alle andre ledelsesområder på og uden for skolen.

Med udgangspunkt i teorier og cases om pædagogisk ledelse lærer du, at forholde dig reflekterende og konstruktivt til centrale organisatoriske og pædagogiske udfordringer i folkeskolen. Du får udviklet dine handlekompetencer i forhold til at understøtte det pædagogiske personales kompetencer til at skabe gode undervisnings- og læringsmiljøer gennem faglig sparring, datainformeret ledelse og teamorganisering.

Udgangspunktet er, at du skal kunne forankre den viden, du tilegner dig, i din egen praksis. Derfor baserer undervisningen sig på praksisnære problemstillinger, og du vil komme til at inddrage udfordringer, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation.

På modulet arbejder vi med seks hovedtemaer:
1. Pædagogisk ledelse – begrebets historiske udvikling
Ændrede vilkår i skolen medfører nye måder at udføre og forholde sig til pædagogisk ledelse. Du får en indføring i den historiske udvikling af pædagogisk ledelse og dens relevans i dag.

2. Teorier og erfaringer om pædagogisk ledelse af og i folkeskolen
Som skoleleder er det vigtigt, at du, gennem pædagogisk ledelse og læringsledelse, involverer dig i den pædagogiske praksis på din skole. Det kræver viden om, hvad der virker og viden om, hvordan data kan fortolkes og anvendes for at øge trivsel og læring. Vi præsenter dig for de nyeste nationale og internationale forskningsbidrag inden for skoleledelse og pædagogisk ledelse.

3. Velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier – betydning for pædagogisk ledelse i folkeskolen
Den samfundsmæssige kontekst indvirker på kravene til skolelederen og skolelederens arbejdsopgaver. På modulet ser vi på folkeskolen i en samfundsmæssig kontekst gennem to perspektiver; postmoderne samfundsformation (sociologisk perspektiv) og modernisering af den offentlige sektor (politologisk perspektiv). Vi inddrager aktuelle krav om effekt og resultatstyring i skolen samt ledelse af den åbne skole.

4. Vilkår for skoleledelse – pædagogisk ledelse et delelement
Skoleledelse kan placeres i snitfladen mellem instruerende, transformativ og distribueret ledelse. Ligeledes deler pædagogisk ledelse træk med disse ledelsesformer. På modulet gennemgår vi centrale aspekter af moderne skoleledelse. Vi kommer ind på ledelse af engagement og tillidsskabende relationer, pædagogisk ledelse af læringsmålstyret undervisning (arbejde med læringsmål og feedback) og datainformeret ledelse med fokus på læringsledelse.

5. Ledelse af professionskulturer - autonomi og styring i og af folkeskolen, ledelse af professionskulturer
I dag bruger skolens pædagogiske personale i høj grad deres arbejdstid på skolen. De nye arbejdstidsbetingelser for skolens pædagogiske personale, de tværfaglige teamstrukturer samt politiske krav om understøttende undervisning og indfrielse af resultatmål m.m. stiller krav til skolelederens handlekompetence og faglighed. På modulet retter vi fokus mod ledelse af professionskulturer, tværfaglige teams og organisering af teams i skolen. Vi undersøger og behandler de praksisrelaterede muligheder og udfordringer, der kan følge hermed.

6. Ledelse af skoleudvikling
Med afsæt i aktuelle danske vilkår for udviklingen af folkeskolen, arbejder vi med pædagogisk ledelse af udviklings- og forandringsprocesser. Vi arbejder med læringsledelse samt kompetence- og kapacitetsudvikling udvikling som centrale ledelsesopgaver i forhold til det pædagogiske personale. Vi undersøger, hvordan du kan skabe rammer for læringsledelse i de professionelle læringsfællesskaber på skolen, herunder ledelsens observation af undervisning og efterfølgende didaktisk og pædagogisk sparring med medarbejderne.

Tilrettelæggelse

Et standartforløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på 5 sider pr. studerende.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler. Pensum udgør 500 sider.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes efter tilmeldingsfristen.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er