Målgruppe

Personaleledere, ledere af ledere og HR partnere, der er ansvarlige for at tiltrække, udvælge/ansætte og udvikle de rigtige personer til det rette job i den kommunale organisation.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Onboarding - sæt det rigtige hold
  09. + 23. september 2019
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Onboarding - sæt det rigtige hold
09. + 23. september 2019
Pris: 6.200 kr.
Tilmeldingsfrist09.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Onboarding - sæt det rigtige hold

Få glade nye medarbejdere, som giver værdi: To dages kursus med viden og metoder til at udvikle gode onboardingprocesser og styrke praksis.

Hvordan sikrer man en vellykket onboarding af nye medarbejdere i den kommunale verden? Du tænker sikkert, at I gør jer umage, men processen med at få nye medarbejdere med ombord på holdet er kompleks, og bare få fejl eller undladelser kan få konsekvenser for værdiskabelsen og kulturen – og skabe mistillid hos dine nuværende ansatte og i sidste ende; borgerne i din kommune.

En succesfuld onboarding handler ikke blot om den første velkomst og introduktioner til vigtige relationer og systemer på arbejdspladsen. At lykkes med at fastholde nye medarbejdere i jobbet er en kompliceret psykosocial socialiseringsproces, som strækker sig over mange måneder – ja måske flere år, inden den nye medarbejder kan performe, være en aktiv og værdsat bidragsyder på holdet, og ikke mindst føle at han hører til.

Potentielle udfordringer i kommunen i dag:

 • Mange ansatte forlader arbejdspladsen igen efter (for) kort tids ansættelse
 • Mange forholdsvist nysansatte har et højt sygefravær
 • Medarbejdere spilder en masse tid på at overtage, sætte sig ind i opgaver og samle op efter tidligere ansatte som følge af en stor personaleomsætning
 • Medarbejdere bruger uforholdsvis meget tid på at lede efter kontaktpersoner i netværket, lede efter al den tavse viden som tidligere medarbejdere besad

Hvis du kan genkende bare én af pindene, så er der formentlig et udviklingspotentiale for at styrke jeres praksis og processer til succesfuld onboarding.

Ledelseskommissionen sætter fokus på evnen til at sætte holdet:

Ledelseskommissionen sætter i deres anbefalinger fokus på at man som leder påtager sig ansvaret for at fastholde og udvikle sine medarbejdere så man til enhver tid har det rigtige hold, der kan løse de rigtige opgaver.

Derfor må kommunernes HR-strategier og strukturer være aktivt understøttende i tæt samspil med den opmærksomhed og indsats, den enkelte leder skal yde. Og det haster ¬¬– kampen om de unge og de bedst kvalificerede er i gang, og der skal tænkes nyt og anderledes i forhold til processer og indhold, når vi tager imod nye medarbejdere.

Lær metoderne til god onboarding på kurset, og gør jeres afdeling eller enhed til stedet, hvor den nye medarbejder bliver et værdiskabende aktiv – hurtigt og fortsat...

Du har som leder mandat til og mulighed for at ændre på jeres nuværende onboardingproces – og i samarbejde med din HR-partner lykkes med succesfuld onboarding. Som personaleansvarlig har du det fulde ansvar for at den nye medarbejder - på den ene side føler sig set, hørt og mødt - og på den anden side yder og lever op til sit bedste.

COKs kursus om onboarding – sæt det rigtige hold, er et kursusforløb, som sætter fokus på hvordan din onboardingpraksis skal være fremadrettet, så du kan få nye medarbejdere godt ombord og beholde dem længe – til glæde for borgere og brugere.
Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, præsentation af metoder og praktiske eksempler, øvelser i grupper samt arbejde på jeres kommende onboardingprogram.

Forinden kurset vil du modtage et elektronisk spørgeskema, som både afdækker jeres nuværende onboardingelementer og jeres strategiske perspektiver.

Dit udbytte efter kurset:

 • Du arbejder med kommunal onboarding og dets udfordringerne fra din hverdag som leder
 • Du lærer at udvikle, designe og skabe et værdifuldt og effektivt onboarding program i den kommunale verden. Vi nøjes ikke bare med teorier, men ser på hvordan du som leder kan gøre det konkret, og hvad der er brug for?
 • Du lærer at arbejde med onboarding under særlige forhold, f.eks. onboarding af ledere og onboarding af vikarer, konsulenter og lignende
 • Du lærer at arbejde med træning af ledere og HR i onboarding og onboardingaktiviteter
 • Du får styrket dit netværk med andre ledere
 • Du får styrket jeres egen plan for onboarding af nye medarbejdere
Undervisere/ Oplægsholdere

Hvem møder jeg som oplægsholder og facilitator på dagene?

Du møder bl.a. Centerchef for Borger, Økonomi og IT - Kenneth Andersen, Ishøj Kommune. Kenneth har været kommunal leder igennem mange år, og har mange års erfaringer med guldgruber og faldgruber i kommunal onboarding. Kenneth har tillige flere års erfaring som underviser på Kommunom og Den Offentlige Lederuddannelse.

Du møder også chefkonsulent Christina Nüssler, COK. Christina arbejder i feltet mellem strategi, ledelse og organisationsudvikling. Hun har mere end 15 års erfaring som konsulent og underviser og dertil mange års erfaring som leder med fokus på hele processen fra at spotte de rette, få nye medarbejdere godt ombord i organisationen og fortsat udvikle deres potentiale.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Velkommen og rammesætning af forløbet og dagens program
  Intro til Fremtidens arbejdsmarked og fremtidens medarbedjere - helt kort fortalt.

  Andelen af medarbejdere, der bliver nyansat, fratræder eller skifter job inden for kommunen, er steget siden 2012. Gennemsnitligt voksede kommunernes personaleomsætning fra 19,5 procent i 2012 til 21,3 i 2016. Der er dog geografiske forskelle. Størst er personaleomsætningen i hovedstadsområdet og Østjylland, mens den er mindst i Nordjylland. (Kilde VIVE, Personaleomsætningen i kommunerne, 2017)

  Fremadrettet står vi desuden over for store rekrutteringsudfordringer som kommer til at betyde et langt større fokus på udvikle og fastholde eksisterende medarbejdere i alle aldre.

  Fremtidens generation Y - Millennials kommer til at udfordre vores måde at samarbejde på. Generationen er på den ene side kendt for at være dovne, egoistiske, mangle situationsfornemmelse og meget lidt loyale overfor arbejdspladsen. Men det er ikke hele sandheden. Det er også den bedst uddannede generation som stiller krav om mening i deres arbejdsliv.
  For at rekruttere må du lære dem at kende for at kunne fastholde dem.

  Kort refleksion over kursusdeltagernes besvarelse af Survey vedr. egne udfordringer og onboardingproces.
 • Den gode on-boardingsproces – at lykkes med sin rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - Onboarding ressourcer, herunder personlige, ledelsesmæssige og organisationsressourcer
  Onboarding (eller organisatorisk socialisering) handler på den ene side om den psykologiske proces en person går igennem i forbindelse med sin tiltræden i sit nye job. En proces med en bred vifte af psykologiske påvirkninger.

  En transition som både påvirker, former og udfordrer fra det øjeblik medarbejderen ansøger og tilbydes jobbet. Samtidig er onboarding også en organisatorisk disciplin som handler om strukturerede eksekveringsprocesser, understøttende strukturer og kompetencer til at løfte opgaven.

  Vi ser på onbordringfasens kritiske faser og holder dem op mod at lykkes indenfor de 3 spor:

  - Kulturel formning
  - Organisatorisk tilknytning
  - Mestring af performancekrav

  Det sker med afsæt i motivationsteorier og strategier for performanceledelse.
 • 12:00
  Frokost
 • Din nuværende og fremtidige on-boarding praksis i egen organiation;
  For nye medarbejdere kan on-boarding ses som en psykologisk rejse, hvor man starter med at man tiltræder, man fornemmer om at passer ind, man får de første spæde relationer, man begynder at kunne tage fra og indgå i forskellige praktisfællesskaber, man begynder at performe og kan se sit eget bidrag ind i fællesskabet - og endelig efter kortere eller længere tid, man fornemmer at man høre til.

  Vi arbejder helt konkret med rejsebeskrivelsen af de opgaver, du har som leder for at sikre dig en succesfuld on-boarding, herunder hvilken rollefordeling der er mellem dig, HR, kollegaer og den enkelte nye medarbejder. Du forholder dig til, hvordan onboarding tilrettelægges i egen del af organisationen i dag.

  Ved dagens slutning arbejder du med de første skitser til en dynamisk handleplan for den fremadrettede gode on-boarding i egen organisation, herunder hvem der har ansvar for hvad.

  Du går hjem med en hjemmeopgave, der handler om at aflære og udvikle din nuværende praksis vedr. onboarding gennem et involverende ejerskab til en ny praksis i hele organisationen. Hvordan vil du gribe det an?
 • 16:00
  Tak for i dag
Dag 2
 • 09:00
  Velkommen og rammesætning af dag 2:
 • Oplevelser fra ”træningsbanen” derhjemme
  Vi vidensdeler på baggrund af de handlinger vi har foretaget i egen organisation. Hvad er jeg lykkes med? Hvad har været svært ? Hvad gjorde jeg anderledes og hvorfor? Hvilken respons og feedback fik jeg? Hvad lærte jeg? Hvordan vil jeg bruge denne læring fremad?

  Indbyrdes sparring og feedback.
 • Teamdynamikker i forbindelse med optagelse af nye medlemmer koblet til din ansvarsrolle som leder
  "Målet med gedigent teamarbejde er ikke harmoni for enhver pris, men opnåelse af positive resultater." Dr. John G. Geier, Geier Learning
  Den spænding, der opstår i en gruppe, når der kommer nye medlemmer ind kan indimellem føre til midlertidige kriser eller egentlige konflikter, som kan være ubehagelige for mange. Men den kan også føre noget godt med sig, hvis man som team har arbejdet med en professionel uenighedskultur.
  Som leder må du have øje for samspillet mellem teamets bidrag og præstationer og teammedlemmernes styrker, behov og svagheder, og bidrage til en sund udvikling gennem ledercoaching og nødvendige intervensioner.
 • 12:00
  Frokost
 • Proaktiv kapacitetsopbygning som værn mod fremtidens rekrutteringsudfordringer
  Proaktiv Kapacitetsopbygning er en strategisk tilgang til at sikre den fremadrettede løsning af organisationens kerneopgaver.

  I tilgangen indgår; Fastholdelse af nuværende medarbejdere, som har erhvervet specialkompetencer som ikke "hænger på træerne", Seniorpolitikker med fokus på at holde længst mulig på de erfarne medarbejdere, Løbende udvikling af medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer så de kan løfte mere diffentierede opgaver, Inddragelse og samspil med frivillige aktører, borgere og virksomheder i forskellige privat/offentlige alliancer.

  Vi ser på, hvordan du i din egen organiation bedst opbygger en robust organisation som fremadrettet vil være istand til at løse de opgaver som i er sat i verden for at løse - og hvilke fokusområder I som ledelse & HR sammen skal have.
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er