Målgruppe

Forløbet retter sig mod nye ledere og mellemledere, der som udgangspunkt har maksimalt 3 års erfaring.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materiale og forplejning. Tilmeld min. 2 fra samme kommune og opnå en rabat på 10 % pr. deltager.
Gem som favorit

Grundkursus i skoleledelse for nye skoleledere

Få en grundig introduktion til ledelsesopgaven – tre moduler med fokus på de juridiske rammer og styringsmæssige vilkår for ledelse af folkeskolen.

Indhold

Nye ledere i kommunernes folkeskoler arbejder i en politisk styret organisation. De er ledere med ansvar over for kommunalbestyrelsen. Folkeskolens kerneopgave er børns læring og trivsel. Men opgaven skal løses inden for de grundlæggende love og principper for kommunens virke bl.a. Forvaltningsloven, Databeskyttelsesforordningen og Offenlighedsloven. Dertil kommer, at de har et ledelsesmæssigt ansvar for skolens økonomi og personale. I skolens ledelsesteam skal der være den nødvendige professionelle ledelseskapacitet.

Formålet med forløbet er, at deltagerne får de grundlæggende kompetencer til at organisere og planlægge skoledagen/-året.
Forløbet skal give deltagerne:
• Indsigt i de forvaltningsmæssige, juridiske - og økonomiske rammebetingelser for at drive folkeskole
• Kendskab til vigtige styringsredskaber fx virksomhedsplan, resultatkontrakter og kvalitetsrapporter
• Indblik i rammerne for samarbejdet med kommunalbestyrelse, forvaltning, skolebestyrelse og lokalsamfund
• Kompetencer og ledelsesredskaber til at handle i forhold til budget, herunder budgetlægning og økonomistyring
• Viden om overenskomst og håndtering og prioritering af personaleressourcer, tilrettelæggelse af arbejdstid og -opgaver
• Knowhow i forhold til at arbejde med datainformeret ledelse og anvende digitaliseringssystemer på skoleområdet AULA, læringsplatforme mv.
• Kendskab til regler og muligheder for samarbejde på tværs af forvaltningsområder, herunder arbejdet med den åbne skole
• Kendskab til persondataloven om håndtering datasikkerhed og behandling af personoplysninger
• Mulighed for at danne netværk på tværs af kommuner.

UDBYTTE
Lederne i folkeskolen løser kerneopgaven i samspil med mange aktører.

Ledernes ansvar over for kommunalbestyrelsen:
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, derfor skal deltagerne have indsigt i, hvilket ansvar, der er delegeret til dem som ledere. Alle ledere skal vide, hvordan de agerer kompetent inden for de lovbestemte rammer. Dertil kommer det pres, der opleves som leder i et krydsfelt, der arbejder med mange aktører. De arbejder sammen i et ledelsesteam med fælles og delt ansvar i forhold til skoleleder, sfo-leder, den administrative leder, afdelingsleder og faglige ledere. Kurset henvender sig til alle disse ledere. Der vil blive sat fokus på, at ledelsesteamet opnår den nødvendige professionelle kapacitet.

De formelle regler i og omkring ledelsesopgaverne:
Deltagerne vil arbejde med eksempler fra egen og andre kommuner og skoler og på den måde få praktisk erfaring i at anvende lovgivning, budgetter, styrings- og planlægningsredskaber. Der vil være en hjemmeopgave, der blandt andet inddrager samarbejdet med forvaltningen i egen kommune om fx budgetopfølgning, virksomhedsplaner, resultatkontrakter.

Jura i samarbejdet mellem skolen og andre aktører:
Lederne samarbejder med mange aktører. Vertikalt med fx kommunalbestyrelse, forvaltning og forældre samt horisontalt med fx socialforvaltning, daginstitutioner og lokalsamfund. Samarbejdet kan blandt andet dreje sig om udmøntning af kommunalpolitiske mål og konkrete kommunale indsatsområder. Der kan være aftalt samarbejde om overgang fra dagtilbud til skole, partnerskaber med ungdomsuddannelserne, sociale indsatser for enkelte elever, eller at elever deltager i den åbne skole med foreninger i lokalsamfundet. I alle disse samarbejdsrelationer skal lederne i folkeskolen kende forventninger, resultatkrav og rammebetingelser, herunder tavshedspligt, ansvaret for eleverne, regler for udveksling af informationer og klagesager.

Ledelseshåndtering i digitale rammer:
Folkeskolen er i en rivende digital udvikling både i forhold til information, kommunikation og elevernes læring. Lederne i folkeskolen skal udover at kende systemerne også kende rammerne for håndtering af fx persondata, elevers adgang og brug af nettet og brug af sociale medier. Deltagerne skal blandt andet drøfte udfordringer i forhold til at anvende data til ledelsesinformation i forbindelse med udvikling af elevernes læring og trivsel, herunder at evaluere og give feedback til lærere og pædagoger.

Ledelse af personale:
Prioritering af arbejdsressourcerne, ansættelse og afskedigelse, samarbejdet i MED, sygefravær, konflikthåndtering samt personalesager kræver ledere, der fleksibelt og kompetent håndterer det løbende samarbejde med personalet. Deltagerne skal kende personalepolitikken, ledelsesretten og reglerne for dette samarbejde. De skal lede kompetenceudvikling og arbejdet med organisatorisk kapacitet i praksis. Derudover skal lederne på kurset give hinanden sparring på udfordringer i forhold til skoleårets planlægning, fagfordeling og skoledagens organisering.

Større aktører med indflydelse på ledelsesopgaven:
Deltagerne vil møde Kommunernes Landsforening og de faglige foreninger, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening i dialog om aktuelle landspolitiske udfordringer på området og samarbejdet med personalet.

Forløbet er ikke en del af DOL og giver derfor ikke ECTS points.

Der må påregnes hjemmeopgaver til hvert modul i alt ca. 15 timer.

HJEMMEOPGAVER
I forløbet stilles 2 hjemmeopgaver.
Opgave 1:
Hjemmeopgaven vil kræve, at deltagerne er i tæt dialog med egen forvaltning eller skolens ledelsesteam om opgaven. Den skal handle om lokale udfordringer. Hvis kurset finansieres med midler fra Undervisningsministeriets pulje bør hjemmeopgaven tage udgangspunkt i ét af temaerne, som puljen har fokus på. Fx arbejdet med:
• At organisere og planlægge skoledagen og -året, organisere folkeskolereformens elementer, organisere fag- og årgangsteam og tilrettelægge arbejdstid og -opgaver
• At opbygge skolens kapacitet gennem rekruttering og kompetenceudvikling
• At professionalisere samarbejdet mellem det pædagogiske personale
• At sætte tydelige forventninger til elever, forældre og medarbejdere
• At udvikle, evaluere og give feedback i forhold til undervingens indhold og metoder, herunder at arbejde med datainformeret ledelse.

Opgave 2:
En hjemmeopgave i samarbejde med forvaltningen i egen kommune om fx budgetopfølgning, virksomhedsplaner, resultatkontrakter, så de kan være gode redskaber for udvikling af elevernes læring og trivsel.

Hjemmeopgaverne fremlægges for og får feedback fra de øvrige deltagere.

SPARRING
Personlig og faglig sparring i ledelsesnetværk.
Kurset lægger op til, at deltagerne kan danne netværk med hinanden på tværs af kommuner. Netværket bruges under kurset til at give feedback på de hjemmeopgaver, der bliver stillet. På den måde bliver deltagerne fortrolige med hinanden undervejs. Der lægges op til, at netværkene består efterfølgende. Lederne i folkeskolen har ansvar for mangt og meget, som det fremgår af ovenstående indhold i kurset. Mange ledere efterspørger et tillidsfuldt netværk, som kan bruges til sparring i svære ledelsessituationer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Instruktører er kommunalpraktikere med flere års ledelseserfaring

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er