Mål og evaluering – metoder, der virker

Aktionslæring om ledelse af mål og evaluering for tre ledelsesteams i Odense Kommune.

Højby, Holluf Pile og Tingkær skoler

Da Odense Kommune satte fokus på ledelse af mål og evaluering i skolen, besluttede ledelsesteamene på Højby, Holluf Pile og Tingkær skoler sig for sammen at undersøge og kvalificere deres arbejde på området. Formålet var dels at skabe retning og strukturer for systematisk at arbejde med ledelse af mål og evaluering, dels at forpligte hinanden på at lade sig inspirere og udfordre i arbejdet.

COK designede et aktionslæringsforløb, hvor ledelsesteamene i fællesskab udforskede og udviklede arbejdet med at lede mål og evaluering med afsæt i forskningsbaseret viden og egne erfaringer om, hvad der virker. Processen bestod af fem fælles procesmøder med fokus på grundfortællinger, velfungerende metoder, idéudvikling og afprøvning, kvalificering og forpligtende samarbejder. Mellem procesmøderne arbejdede ledelserne i egen organisation som forberedelse til næste møde.

Som en del af forløbet blev der afholdt sparringsmøder på alle tre skoler, hvor de enkelte lederteams kvalificerede og planlagde det konkrete arbejde med henholdsvis observationer og feedback om læringsudbytte, ressource- og rollefordeling i teamet og organisering og sparring i arbejdet med læringsmål i årgangs- og læringsteams.

Ifølge lederne understøttede forløbet helt generelt skolernes arbejde med at skabe bedre resultater. Der blev etableret et sprog og en systematik ledelse af mål og evaluering, og ledelsesteamene fik mere ejerskab til arbejdet, hvilket har stor betydning for både effekten og medarbejdernes oplevelse af, at arbejdet med læringsmål er vigtigt. 

Forløbet blev afsluttet med et evalueringsmøde og udarbejdelse af en rapport, der dokumenterer forløbet og dets resultater.