Øget faglighed med team- og netværksledelse

Workshops, aktionslæring og sparring for fælleskommunale teams på skoleområdet.

Lemvig Kommune

Som led i implementering af reformens intentioner og den fortsatte sikring af en stærk faglig udvikling af skoleområdet og dets medarbejdere har Lemvig Kommune fra 2014 etableret en teambaseret netværksorganisation. Kommunen har desuden etableret fælleskommunale inklusions-, pædagogik- og fagteams med ressourcepersoner fra skolerne. På de fire årlige møder i hvert team er fokus på udvikling og videndeling på udvalgte indsatsområder.

For at understøtte teamorganiseringen igangsatte Center for Læring sammen med COK et kompetence- og organisationsudviklingsforløb med to formål: For det første at støtte ressourcepersoner, koordinatorer og skoleledelser i at udvikle de nødvendige faglige, organisatoriske og processuelle kompetencer til at navigere i en netværksorganisation. For det andet at styrke kompetencer til at forankre viden og praksis på den enkelte skole for at sikre, at det enkelte barns læring og trivsel styrkes.

Forløbet bestod af tre workshops baseret på DOL-modulet Det personlige lederskab samt opfølgningssamtaler og aktionslæringsforløb suppleret med en faglig workshop og en opsamlingsdag. Skoleledere, ressourcepersoner og koordinerende medarbejdere deltog i forløbet.

Ifølge deltagerne har forløbet bidraget til, at skoleledere og ressourcepersoner er blevet afklaret omkring roller og ejerskab, og at deltagerne oplever mere tydelighed om, hvad netværksorganisationen skal bidrage med. Ledelserne oplever mere intens og omfattende videndeling på tværs af skoler og teams, hvilket styrker den fælles forståelsesramme og det fælles sprog. Samtidig oplever lederne mere ihærdighed, organisering og lokal bearbejdning af de temaer, der diskuteres i de fælleskommunale fagteams. Ligeledes oplever medarbejderne, at ledelsen er mere synlig på de faglige møder, både gennem deltagelse og generel interesse for teammødernes fokusområder.