NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sessioner

Sessionerne afholdes i to runder. 
Du får derfor mulighed for at deltage på 2 af de 6 sessioner.


Session 1: Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi
At få en apopleksi er en stor omvæltning, og mange patienter beskriver, hvordan de efterfølgende har svært ved at finde sig selv i en forandret krop, forandrede funktioner og forandrede livsomstændigheder. Rehabiliteringen kan derfor også betragtes som en identitetsproces, hvor blandt andet relationen med fysioterapeuterne kan have en væsentlig betydning. Fysioterapeuter er uddannet til at tage udgangspunkt i patientens ressourcer og til at inddrage patienten i rehabiliteringen. Men hvad vil det egentlig sige at inddrage patienten, og er der nogle patienter, der er nemmere at inddrage end andre? Hvilke ressourcer tager fysioterapeuterne udgangspunkt i, og hvad bestemmer egentlig, hvad der er gode ressourcer?
På sessionen sættes der fokus på, hvordan den fysioterapeutiske praksis skaber forskellige forståelser for, hvad der er gode ressourcer, og hvilken betydning det kan have på patienternes rehabilitering. 

// Helle Rønn Smith, fysioterapeut og lektor. Cand. pæd.psyk., VIA

Session 2: Bedre koordination i indsatser til børn med handicap – samarbejdsmodeller på myndighedsområdet
Kom og hør om erfaringer fra samarbejdet mellem Socialstyrelsen og en række kommuner, der afprøver to forskellige modeller for en mere koordineret og sammenhængende indsats og sagsbehandling til børn med handicap og deres familier. Forældre til børn med handicap oplever ofte manglende gennemsigtighed og en uigennemskuelig ansvarsfordeling i den kommunale sagsbehandling på børnehandicapområdet. Ligeledes oplever de at bruge tid og ressourcer på at koordinere og agere tovholder i barnets indsatser og støtte, ressourcer som kunne bruges bedre sammen med barnet og familien. Socialstyrelsen og en række kommuner har siden 2019 arbejdet med en bedre koordination i indsatserne til børn med handicap og både forældre og fagpersoner udtrykker stor tilfredshed for arbejdet med modellerne i kommunerne. Socialstyrelsen fortæller i denne session om projektet og modellerne, Middelfart Kommune fortæller om erfaringerne fra arbejdet med modellen.

// Dorthe Bevense, fagkonsulent, Socialstyrelsen, Kristina H. Jensen, Konsulenthuset Horslund og Dorthe Erbo Kjær, familiekoordinator, Middelfart Kommune

Session 3: Målrettet viden skal hjælpe flere mennesker med handicap i job 
En ny platform på Socialstyrelsens hjemmeside skal give nem adgang til målrettet viden om handicap og beskæftigelse. Platformen samler viden om specifikke handicapgruppers støttebehov og muligheder i arbejdslivet samt hvordan teknologistøtte kan være med til at sikre, at flere personer med handicap kan komme til at spille en aktiv og ligeværdig rolle på arbejdsmarkedet. Platformen har samlet viden om særlige indsatser til mennesker med erhvervet hjerneskade, autisme, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap og viser med en række spotfilm, hvordan det gøres i praksis.

// Hanne-Grethe Langeland, specialkonsulent og Susanne Kroghøj Ellegaard, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Session 4: Anbefalinger og forløbsbeskrivelse på hjerneskadeområdet
Sessionen er for dem, som har interesse i at få et kort gennemgang af henholdsvis Sundhedsstyrelsen publikation ’Anbefaling for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade’ og Socialstyrelsens reviderede udgave af ’Forløbsbeskrivelsen for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade’ samt en kort drøftelse af snitflader de to publikationer imellem.
Sundhedsstyrelsen udkom i september 2020 med publikationen Anbefaling for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, som har til formål at bidrage til ensartet høj kvalitet og sammenhæng i den samlede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats. Socialstyrelsen udkom i september 2021 med den reviderede udgave af Forløbsbeskrivelsen for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvor der bl.a. er fokus på at beskrive snitflader til sundheds- og specialundervisningsområdet samt få beskrevet hvilken viden, kompetencer og forudsætninger, som Socialstyrelsen finder afgørende for at kunne levere højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen.

// Line Riddersholm, sektionsleder, Trine Schow, seniorkonsulent, Sundhedsstyrelsen og Mette Lund Møller, specialkonsulent, Socialstyrelsen

Session 5: Faglig ledelse af recovery-orienteret rehabiliterende indsats
Hvordan kan man arbejde med faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i tilbuddene? Socialstyrelsen har udviklet 7 principper for faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats. På workshoppen vil du få inspiration og konkrete råd til at omsætte principperne til praksis. Du vil også blive præsenteret for og få lejlighed til at diskutere nogle af de dilemmaer, der kan opstå ifm. denne ledelsespraksis.

// Nanna Koch Hansen, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Session 6: Lær' at tackle. Pårørende i fremtiden
’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ er et kursus målrettet voksne, der er pårørende
til mennesker med langvarig sygdom. Formålet med kurset er at forebygge, at rollen som pårørende bliver så belastende, at den fx medfører mistrivsel, ensomhed og stress. En vigtig virkningsmekanisme i LÆR AT TACKLE er ligemandsprincippet, også kaldes peer-to-peer. Det betyder, at mindst én af kursusinstruktørerne selv har erfaringer med at være pårørende. 
Kurset forankres og udbydes i halvdelen af landets kommuner efter aftale med Komiteen for Sundhedsoplysning.
VIVE har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kursisterne for at undersøge udviklingen i deres trivsel, belastning, ensomhed og tiltro til at kunne få hjælp og støtte fra andre før og efter kurset.
Undersøgelsen viser blandt andet, at deltagernes trivsel og self-efficacy (tiltro til egen formåen og tiltro til muligheden for at få hjælp og støtte af andre) er vokset ligesom deres ensomhed er mindsket. 
 
I denne session kan du møde en af forskerne bag VIVES rapport, som sammen med en kommunal repræsentant sætter fokus, på hvordan LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende organiseres kommunalt og kursets indhold, samt hvilket konkret udbytte kursister har haft af at deltage i kurset. 

// Eskild Klausen Fredslund, chefanalytiker, VIVE og Helle Skals, koordinator, Sundhed, træning og rehabilitering, Køge Kommune