COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Modul om familieorienteret alkoholbehandling (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, som arbejder med en familieorienteret tilgang i alkoholbehandlingen.

Formålet med Modul om familieorienteret alkoholbehandling er at give kursisterne et solidt kendskab og forståelse for alkoholproblematikker ind i et familiesystem, viden om kort- og langsigtet belastning af hele familien ved alkoholproblemer samt introduktion til og øvelse i afholdelse af familiesamtaler herunder parsamtaler, børnesamtaler og familiesamtaler.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager opnår et vidensgrundlag for alkoholproblemer i et familieperspektiv herunder et fagligt blik for, hvornår inddragelse af familiemedlemmer i behandlingen vil kunne gavne både den drikkende og dennes familie. Derudover bliver den enkelte deltager præsenteret for måder at lykkes med at motivere til inddragelse af familien i behandlingen herunder forståelse for familiens samspil og muligheder samt metoder for motivering til gavnlig justering af det. I undervisningen vil der indgå træning, øvelser og cases om de konkrete samtalesituationer; par-, børne og familiesamtaler, både individuelt, i par og i grupper.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

I flere behandlingsforløb er borgeren ikke blot sig selv i sin hverdag, men er forbundet med pårørende – f.eks. partner, børn, søskende og forældre. I sådanne tilfælde bruger man nogle gange det billede, at hvis indsatsen ikke tager de pårørende med i betragtning – og gerne med i behandlingen – føles det for behandleren som at spille kort med ’blind makker’. Der foregår ting udenfor behandlerlokalet, som er svære at se og arbejde med, men som alligevel har stor betydning for, hvordan behandlingen forløber. Behandlerens færdigheder i at gennemskue disse ting og i at få indflydelse på dem – indirekte, men gerne også direkte (i form af par- og familiebehandling og samtaler med børn) – har vist sig at påvirke behandlingsforløbet positivt.

Modulet sigter mod at udvikle deltagernes kompetencer i at arbejde med pårørende i samspil med borgerne og parallelt med borgerne; og i som behandler blandet andet at kunne afdække betingede og ubetingede antagelser, tilpasset den enkelte borger og pårørende.

Modul om familieorienteret alkoholbehandling har følgende overordnede indholdspunkter:

  • Viden om, hvordan man som behandler kan skabe klarhed og forandring på de forskellige indre planer (kognitivt og socio-emotionelt) hos borgeren og pårørende i forhold til gensidig forståelse for familiens samspil og justeringen heraf
  • Praksisorienteret inddragelse af relevant teori (fra bl.a. kognitiv adfærdsterapi) med fokus på redskaber, som bidrager til gavnlig familieorienteret alkoholbehandling
  • Børnefokuseret arbejde med forældre med alkoholproblemer – bevidstgørelsesprocesser, hvordan man arbejder med modstand og bevægelsen fra forældrenes opfattelse af børneperspektivet til barnets eget perspektiv
  • Øvelser og cases om de forskellige behandlingssituationer, som kan opstå i familieorienteret alkoholbehandling

Der veksles mellem oplæg, instruktioner og demonstrationer fra underviserne samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands-on færdigheder i metoderne.
Der skal forventes hjemmearbejde ved afslutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning til næste undervisningsgang.

Modulet varer 6 dage (3x2 dage) og afholdes som internatforløb. Det maksimale deltagerantal er 30. Optagelse som deltagelse forudsætter gennemførsel af Basismodul i offentlig ambulant alkoholbehandling (eller tidligere Grunduddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling).

Vi gør opmærksom på, at dette kursus er nyudviklet og ikke en gentagelse af andre forløb om samme emne, som tidligere er afholdt i COK.

Litteratur (anbefalet læsning inden undervisning):

Uddrag af:
Stewart-Ferrer, C. A. (2018): Kognitiv adfærdsterapi med familier. I Jørgensen, L., & Schlander, C. (red.), Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
Stewart-Ferrer, C. A. (2008): Kognitiv par- og familieterapi. I Rosendahl, M., & Hilden, J. (red.), Kognitiv adfærdsterapi i almen praksis. Kbh.: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Særtryk

Undervisere/ Oplægsholdere

Christian Stewart-Ferrer er autoriseret psykolog samt specialist og supervisor i dels psykoterapi, dels klinisk børnepsykologi. Han har igennem en årrække bl.a. arbejdet som supervisor ved Alkoholbehandlingen i Odense Kommune og (tidl.) ved Misbrugscenter Nordsjælland. Han underviser på Allorfik (Nuuk) og har også tidl. undervist på alkoholbehandleruddannelserne under COK. Han er desuden ekstern underviser ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Frid A. Hansen er tidl. chefpsykolog ved Borgestadklinikken i Norge. Frid har mange års erfaring i arbejdet med familier, hvori der er rusmiddelproblemer. Hendes tilgange og forskning har haft indflydelse på tilrettelæggelsen og arbejdet med familieorienteret alkoholbehandling i Danmark, og hun har tidligere undervist på kurset ”Metoder i familieorienteret alkoholbehandling” ved COK og Sundhedsstyrelsen.

Kursusleder på alle dagene er Lene Clausen, alkoholbehandler i Aarhus Kommune.

Målgruppe

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, have Basismodulet (eller den tidligere "Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling") og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er