Målgruppe

Modernisering i offentlige organisationer henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Modernisering i offentlige organisationer (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Du udvikler kompetence til at agere i et spændingsfelt imellem mange modsatrettede interesser - brugere, byråd, interessegrupper, lokalsamfund, erhvervsliv og kommunale medarbejdere - alt inden for en stram økonomisk ramme.

Du bliver i stand til at udvikle strategier, initiere og implementere moderniseringsbaserede innovative organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser under hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. NPM og andre moderniseringsidéer
Der ses på hvordan og på hvilken baggrund tankesættet bag NPM udvikles internationalt og i den danske kontekst. Hvad er de væsentligste elementer i NPM og hvad er de væsentligste nybrud i forhold til det klassiske bureaukrati? Hvad har konkurreret med NPM? I arbejdet reflekteres det ligeledes, hvordan de NPM-inspirerede ledelses-, styrings- og organisationsforståelser, -former og –strategier kan sammentænkes med andre udviklings- og forandringstiltag i den offentlige organisation. Hvilke dilemmaer kan der rejse sig og hvilke krav stilles der til ledelsen? De studerende undersøger og reflekterer endvidere over generationsforskelles betydning for modernisering i den offentlige sektor.

2. Konkrete moderniseringstiltag i den danske offentlige sektor
Her arbejdes der med hvilke konkrete ændringer i organisering og styring moderniseringsdagsordenen udmønter sig i. Mål- og rammestyring, kontrakter, resultatfokusering, opfølgning og evaluering mv. inddrages. Der lægges endvidere vægt på at reflektere hvilke tendenser i udviklingen af den offentlige sektor, der kan identificeres, herunder om der kan identificeres forskellige tendenser og initiativer i forskellige dele af den offentlige sektor. Der kan med fordel tages udgangspunkt i cases fra de studerende organisationer som kan gøres til genstand for forskellige ”gennemspilninger” afhængigt af strategiske valg, de konkrete organisatoriske rammer, de ledelsesmæssige vilkår osv.

3. Ledelse i en moderniseret offentlig organisation
Hvad betyder moderniseringen for lederens eget perspektiv på ledelse, for relationen til den politisk ledede organisation, for samarbejdet med medarbejdere og eksterne interessenter? Vægten lægges på de områder, hvor de studerende oplever moderniseringstiltage Endvidere kan samspillet mellem offentlige og (halv-)private organisationer tages op med udgangspunkt i de konkrete erfaringer, der findes i forskellige sektorer. Dette kan give anledning til en refleksion af forskelle og ligheder mellem offentlige og private organisationer og dermed til en kritisk forholden sig til hvilke ledelses-, styrings- og organiseringsprincipper og –koncepter, der kan overføres hhv. tjene som inspirationskilde offentlige og private organisationer imellem.ne mest og disse bruges som perspektivering af teorierne bag moderniseringen, hvilke konsekvenser det giver for organiseringen af opgaveløsningen i både den samlede offentlige organisation og de studerendes institution eller afdeling og dermed hvilke ledelsesmæssige krav, muligheder og udfordringer, moderniseringen stiller.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Det er også muligt at hente modulet hjem i egen organisation som et rekvireret forløb, hvor temaer og perspektiver skræddersyes i samarbejde med organisationen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig/mundtlig

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er