Målgruppe

Kurset henvender sig til miljømedarbejdere, fysiske planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – miljøvurderinger af planer og programmer. Du behøver intet kendskab til tidligere lovgivning på området f.eks. VVM.

Kursusdatoer
 • HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
  24.09.2019 kl. 09:00 - 25.09.2019 kl. 16:30
Datoer
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
24.09.2019 kl. 09:00 - 25.09.2019 kl. 16:30
Pris: 6.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Prisen er ekskl. overnatning. Ønsker du overnatning kan det tilkøbes for 775 kr. ekskl. moms. Overnatning vil foregå på nabohotel til Huset - Hindsgavl Slot. Deltager du kun i enkelt undervisningsdag er prisen for undervisning og forplejning 3.450 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist12.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Miljøvurderingsloven i praksis

Miljøvurderingsloven er nu trådt i kraft for fuld styrke og den har stor betydning for sagsbehandlingen indenfor plan-, miljø-, natur og vejområdet – og ikke mindst den koordinerende indsats.

Mange projekter og planer der skal godkendes i kommunalt regi skal nu også håndteres efter denne samlelov. Tidligere fandtes der 2 bekendtgørelser. 1 som regulerede miljøvurdering af planer/programmer, samt 1 for projekter – VVM.

Lovens formål er, med inddragelse af offentligheden, at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved gennem en helhedsorienteret miljøvurdering af planer, projekter og programmer med sigte på at fremme en bæredygtig udvikling. Dermed kobler miljøvurderingsloven sig også på FN´s verdensmål.

COK tilbyder nu en grundlæggende indføring i miljøvurderingsloven for nye medarbejdere, hvor vi kommer rundt om plan/program- begrebet i miljøvurderingsloven, herunder øvrige begreber og definitioner. Vi kommer også forbi processerne for miljøvurdering og screening, samt klage, søgsmål og konsekvenser af manglende miljøvurdering.

Vi arbejder undervejs med en eller flere cases lige som der altid er en tæt kobling til praksis i COK´s kurser. Kommunale praktikere giver derfor kant til juraen og domsstolsafgørelserne med konkrete eksempler fra egne planer, projekter og programmer. Lige som dine kolleger fra de deltagende kommuner bidrager med deres erfaringer. Vi sikrer selvfølgelig lovmedholdeligheden af praksis i forskellige læringsopsamlinger.

Hvad får jeg ud af kurset
- Jeg får kendskab til lovens opbygning og domsstolsafgørelser så jeg får styrket min egen praksis
- Jeg ved hvad jeg skal være særligt opmærksom mht. MVL
- Jeg ved hvilke krav loven stiller til kommunen og hvilke krav loven stiller til bygherren
- Jeg får indblik i processen for miljøvurdering af planer og programmer, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
- Jeg ved hvilke forskelle der er mellem et projekt og en plan/program jf. MVL, og hvordan jeg skal sagsbehandle jf. lovens krav - alt afhængig af om det er den ene type sag eller den anden type
- Jeg ved nu hvordan sagsgangene er for de 2 sagstyper – juridisk og praktisk, da jeg får konkrete anvisninger og konkrete cases fra en erfaren praktiker.
- Jeg kender til afgørelser og love der relaterer sig til området og hvordan praksis er bl.a. ved erfaringsudveksling med mine kolleger.
- Jeg har via gruppearbejde fået afprøvet nogle af miljøvurderingsloven snubletråde og problemstillinger i forhold til de erfaringer jeg selv har gjort.

Ønsker du kun at deltage i enkelt dag?
Det er også muligt at deltage i enkeltdag. Fx kan du vælge kun at deltage i dag 1 eller dag 2.

Undervisere/ Oplægsholdere

Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Velkommen til kaffeøen .. de første samtaler med gode kolleger
 • 09:30
  Velkommen – Program for Miljøvurderingsloven jura og praksis & gensidig præsentation af deltagerne
  - formålet med reglerne om miljøvurdering
  - procesregler, der ikke hindrer planer og projekter, som ødelægger miljøet
  - betydningen af EU-retten og Århus-konventionen
  - reglernes anvendelsesområde
  - retsvirkning af manglende overholdelse af reglerne.

  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 10:00
  Miljøvurderingsloven om planer og projekter: - formål, baggrund, anvendelsesområde og indhold med omtale af nyere retspraksis
  Formålet med reglerne om miljøvurdering af planer og projekter - forholdet mellem EU-direktiver og miljøvurderingsloven og betydning af Århus-konventionen
  Reglernes anvendelsesområde
  - fortolkning af begreberne "projekter" og "planer"
  - reglerne saglige afgrænsning,
  - samspil mellem miljøvurdering af plan, projekt og habitatområder og betydning af kompetence
  - reglernes anvendelse på generelle retsakter som love og bekendtgørelser,
  - Hvordan hænger MVL sammen med øvrig lovgivning?
  Retsvirkning af at screening anses for en forvaltningsretlig afgørelse
  Udpegning af berørte myndigheder og høringsberettigede
  Hvem er omfattet af den offentlighed, som skal høres
  Reglernes pligtsubjekt: - hvem skal foretage sig hvad
  Hvordan anvendes reglerne, når der skal træffes afgørelse efter flere love og/eller af flere myndigheder: - er der en rækkefølge
  Hvem kan klage og til hvem kan klages - betydning af klager over forskellige afgørelser vedrørende samme projekt - har klage opsættende virkning
  Søgsmålsadgang

  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Retsvirkning af, at reglerne om miljøvurdering ikke er fulgt
  Med gennemgang af EU-domstolens praksis og dansk praksis.

  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 14:30
  Kaffe og strække ben
 • 14:45
  Gruppearbejde på baggrund af Caseoplæg med spørgsmål og problemstillinger i forhold til miljøvurderingsloven, juridisk sparring undervejs
  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 16:45
  Fælles læringsopsamling
  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 17:15
  Opmærksomhedspunkter i forhold til miljøvurderingsloven
  Hvad er de 3 vigtigste ting i forhold til denne lov som du som sagsbehandler skal have for øje? Notere for dig selv - og drøft dine opmærksomhedspunkter med dine kolleger inden i præsenterer opmærksomhedspunkterne for hinanden i plenum.

  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 18:00
  Dagen afrundes
  v/ kursusleder og underviser Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 18:30
  Netværksmiddag – vi fortsætter snakken
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 08:30
  Velkommen til en ny dag - hvad fylder fra i går
 • 08:40
  Gennemgang af MVL mht. projekter
  Beskrivelse af sagsgangen ved et projekt – hvad skal der være til rådighed for at kommunen kan træffe afgørelser
  Hvad er den gode ansøgning fra bygherre
  Hvordan bygges en miljøkonsekvensrapport op?
  Hvad skal der konkret ske når kommunen skal træffes afgørelse?
  Hvad er en screeningsafgørelse og hvornår anvendes den?
  Hvad er væsentlig indvirkning på miljøet?
  Er der nogle faldgruber?

  v/ Projektchef Helene Clausen, Orbicon
 • 09:50
  Opmærksomhedspunkter i forhold til projekter
  Hvad får jeg øje på som jeg skal være opmærksom på - notere for dig selv – og drøft dine opmærksomhedspunkter med dine kolleger

  v/ Projektchef Helene Clausen, Orbicon
 • 10:15
  Pause
 • 10:30
  Planer og programmer ved Aarhus Kommune – miljøvurderingsloven i praksis
  Hvilke forpligtelser har kommunen i forhold til loven?
  Hvordan griber vi denne type sager an – hvad er vores fokus – hvad er vores sagsgange
  Hvordan træffes der afgørelser – og hvordan sikre vi kvalitet og tværfaglige perspektiver
  Hvordan arbejder vi med miljørapporter og hvad indeholder de?
  Hvordan arbejder vi med udpegning af interessenter
  Hvad er en screeningsafgørelse og hvornår anvendes den?
  Hvad er væsentlig indvirkning på miljøet? - eksempler herpå
  Er der nogle faldgruber?

  v/ Landinspektør Ole Gregor, Aarhus kommune
 • 12:30
  Frokost
 • 13:15
  Gruppedrøftelser i forhold til den kommunale indsats jf. miljøvurderingsloven
 • 14:00
  Kaffe og strække ben
 • 14:15
  Skyd på juristen og praktikeren – svar på gruppespørgsmål
  v/ Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 15:15
  Min personlige læringsopsamling – særlige opmærksomhedspunkter til egen praksis
  v/ Juraprofessor Peter Pagh, Københavns Universitet
 • 16:30
  Tak for i dag – kom godt hjem

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er