Målgruppe

Målgruppen for kurset er kommunale jurister, økonomikonsulenter og centrale kompetencepersoner i forhold til mellemkommunal refusion. Flere dele af kurset kan også være relevant for områdeledere og visitatorer. Der kan med fordel også være tidligere deltagere af kurset: Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet

Samarbejdspartner
Dataproces
Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Mellemkommunal refusion – udvidet
  22.04.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Mellemkommunal refusion – udvidet
  23.09.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Mellemkommunal refusion – udvidet
22.04.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Kurset udbydes som eksternat. Faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist25.03.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Mellemkommunal refusion – udvidet

Sidder du med vanskelige mellemkommunale sagstyper? På denne temadag får du indblik i og overblik over de vanskelige regler og forhold, som er gældende i forskellige udvalgte sags- og problemtyper.

Indhold

Baggrund
Spørgsmål om mellemkommunal refusion og handleforpligtelsen er ofte svære at håndtere, fordi de berører spørgsmål på tværs af traditionelle sektoropdelinger i kommunerne. En effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og effektiv kontrol hermed kræver generel tværgående indsigt hos de relevante fagpersoner og specialiseret viden hos en håndfuld kompetencepersoner – typisk i centrale økonomifunktioner – som kan fungere som tovholdere på området.

Udbytte
Kurset har til hensigt at klæde disse personer på i forhold til mere periferiske regler og forhold, som ikke typisk er i fokus i mellemkommunale sammenhænge. Disse forhold er både datatekniske og juridiske af natur. Kurset er således et potpourri af ikke-sammenhængende problemtyper, som opstår med en vis hyppighed i relation til mellemkommunale sager.

Noget af det, som eksempelvis kan gennemgås er:

 • Tilbudsportalen og Plejehjemsoversigten
 • Et botilbud skal som udgangspunkt være registreret på en af de to portaler for at give ret til mellemkommunal refusion. Hvad skal indberettes? Hvem skal indberette? Hvad kan man gøre i forhold til tilbud, over hvilke man ikke selv har indberetningskompetence? Hvordan kan man tilrettelægge en kontrol?

 • Refusionsbærende ældreboliger
 • En række ”ældreboliger” i den kommunale forsyninger er ikke omfattet af reglerne i almenboliglovens §58a og er dermed ikke refusionsbærende. Hvordan tilrettelægger man kontroller og arbejdsgange, som opfanger disse problemer?

 • Refusionskrav og tilbagesøgningskrav
 • Hvad er hjemlen for et givet krav? Hvordan påvirker det spørgsmål om forældelsesfrister? Er der overordnede afgørelsesorganer udover domstolene, som kan påkende de pågældende krav?

 • Refusions- og handleaftaler samt brug af blanketter
 • Hvilke regler findes der for indgåelse af aftaler? Hvad skal man være opmærksom på ved udfærdigelse af aftaler? Hvilke faldgruber er der ved brug af fortrykte blanketter?

 • Mellemkommunal refusion og kommunal udligning
 • Hvad er retsvirkningen af registreringen af betalingskommune i CPR? Hvornår kan forholdet registreres? Hvad kan give anledning til problemer?

 • Handle- og betalingsforpligtelsen ved efterværn
 • Næsten alle principafgørelser på området er ophævet, og lovændringen i 2017, der medførte forpligtelse til betaling af neutraliseringsbeløbet, giver anledning til usikkerhed. Hvordan skal man tilrettelægge overgangen af handleforpligtelsen ved det fyldte 18. år? Hvordan hjemtages refusion i igangværende sager?

 • Fritvalgsreglerne
  En række praksisændringer fra Ankestyrelsen har gjort det mellemkommunale billede meget mudret på dette område. Kurset vil redegøre for en best practice i forhold til visitationsprocedurer m.m., som vil sikre, at man bedst muligt kan styre udenom de mest usikre gråzoner..
 • Førtidspension

Usikkerheden ved samspillet mellem 6-årsreglen og institutionsreglen – særligt ved overgangen til Ydelsesrefusion.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er udviklet i samarbejde med Esben Høier Schmidt, cand.jur, som har det faglige ansvar for kurset.

Esben er til daglig ansat ved Dataproces, hvor han arbejder med kommunale big data-analyser, undervisning og proceskonsulentvirksomhed – primært indenfor mellemkommunal refusion og kommunal udligning. I vil således møde en underviser med stor undervisningserfaring samt en høj faglig kompetence inden for området. Yderligere information findes på www.dataproces.dk

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er