NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse og organisering af overgangen fra barn til voksen

Hvordan tilrettelægger du overgangen fra barn til voksen på de specialiserede områder, fastholder overblik over opgaver, ansvar og økonomi samt sikrer borgerinddragelse og sammenhæng i sagsarbejdet?

Det er velkendt, at ledelsesopgaven - at tilrettelægge overgangen fra barn til voksen - udgør en kompleks og vanskelig udfordring for de involverede myndighedsafdelinger i den enkelte kommune.
Et multivers af forvaltninger, afdelinger og enheder, lovgivninger, faglige paradigmer, arbejdspladskulturer, it-systemer mv. skal spille sammen på rigtig mange niveauer, hvis man skal lykkes med at tilvejebringe sammenhængende sagsforløb med høj grad af borgerinddragelse og samtidig sikre effektiv økonomistyring.

Dette kursus katalyserer og faciliterer lederens arbejde med at udvikle og implementere en model omkring overgangen fra barn til voksen.
Det sker igennem tilvejebringelse af relevant teori og nyttige værktøjer i vekselvirkning med udvikling af en konkret model for organisering af overgangen i den enkelte leders kommune.

Undervisningstemaer vil være:

 • Grundlæggende forudsætninger for udvikling af et levedygtigt overgangssamarbejde
 • Den organisatoriske ramme, og mulige modeller for tværgående samarbejder mv.
 • De lovgivningsmæssige rammer - Servicelov (børn & voksne), Beskæftigelseslovgivning, UU- lovgivning, STU-loven
 • Paradigmer og for-forståelser i snitfladen
 • Relationel koordinering - en model for samarbejde
 • Eksempler på eksisterende overgangsmodeller
 • Udvikling af lokalt tilpasset model for overgangen
 • En gennemarbejdet lokalt tilpasset model / arbejdsgangs- ansvars- og kompetencebeskrivelse for overgangen fra barn til voksen på såvel overordnet som operationelt niveau, der skaber forudsætninger for:
 • Effektiv budgetstyring omkring overgangen - generelt og på enkeltsagsniveau
 • Helhedsorienterede og sammenhængende sagsforløb med høj grad af borgerinddragelse
 • Øget udbytte af medarbejdernes faglige potentialer
 • Endvidere opnås øget viden og indsigt - teoretisk og operationelt - der kan bringes i spil i andre af lederens.
Tilrettelæggelse

De tre moduler opbygges som en vekselvirkning mellem teori i plenum, lederens/stabsmedarbejderens egen opgave med udvikling af et lokalt overgangssamarbejde i hans/hendes kommune, feedback i grupper, feedback på plenum og feedback fra kursuslederne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Søren Møller Petersen, der har mange års erfaring med socialrådgiver- og ledelsesarbejde fra kommunale myndighedsafsnit, udførerenheder og statslig konsulentordning (DUKH).
Han er nu selvstændig konsulent. Han har tilbagevendende arbejdet med udviklingsopgaver i overgange og snitflader.

John Møldrup, der i mange år har arbejdet med organisations- og ledelsesudvikling indenfor det sociale område og beskæftigelsesområdet med fokus på hvordan ledere og medarbejdere kan håndtere en kompleks hverdag med indbyggede paradokser. Han trækker på en stor teoretisk viden om tværfagligt samarbejde herunder teorien om Relationel Koordinering og har været en del af mange projekter om målbaseret styring med fokus på de dialoger der skaber effekt. John er en engageret underviser og proceskonsulent, der er optaget af sammenhængskraften mellem teori og praksis.

Målgruppe

Ledere i Børn og Unge, Socialforvaltningen og Jobcentre på tværs af kommuner. Det er i princippet tilstrækkeligt med en leder fra den enkelte kommune, men ved flere deltagere (ledere) fra samme kommune på tværs af afdelinger øges potentialet for en stærk aftale og implementering af samarbejde i overgangen barn-voksen.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag