Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at omforme politiske mål til kvalitet og effekt for borgere og brugere.

Herunder sætte dig i stand til at reflektere, hvordan forskellige udfordringer i forhold til kvalitet, resultater og effekt vægtes. Du styrker dine kompetencer til at udvikle en veldrevet organisation, hvor politiske mål for kvalitet, resultater og effekt i den konkrete opgaveløsning balancerer i forhold til økonomiske og menneskelige ressourcer.

Samtidig styrkes din/jeres evne til, via anvendelse og inddragelse af medarbejdernes faglige kompetencer, løbende optimering af arbejdsprocesser og fokus på omkostningseffektivitet at skabe optimal kvalitet, resultater og effekt inden for de givne rammer, ligesom din evne til løbende at følge op på kvalitet, resultater og effekt med henblik på at vurdere behovet for evt. justering af organisering af processer, metodevalg m.v. styrkes.

Du bliver i stand til aktivt at forholde dig til og evt. kunne anvende forskellige styringsformer i det offentlige og styrker din evne til at tænke i en sammenhængende offentlig sektor for borgerne og som følge deraf igangsætte relevant samarbejde med andre myndigheder på tværs i den offentlige sektor.

Indhold

Modulet fokuserer på fire temaer:

1. Begrebernes sammenhæng
Ledelse og styring er udgangspunktet for, at organisationen kan levere resultater af høj kvalitet til borgerne og brugerne på en effektiv måde. Begrebsafklaringen er forudsætningen for at kunne arbejde meningsfuldt med styring og ledelse i forhold til sammenhænge, hvor kvalitet, resultater og effekt ikke er entydige størrelser, men skal ses i en kompleks, offentlig sammenhæng.

2. Kvalitets-, resultat- og effektmål i en faglig og ledelsesmæssig sammenhæng
Temaet sætter fokus på, hvordan kvalitets-, resultat- og effektmål kan reflekteres i en faglig og ledelsesmæssig sammenhæng, hvor opgavernes karakter og kompleksitet ofte vanskeliggør entydige beskrivelser af målopfyldelsen såvel i den konkrete borger- og brugerrettede indsats som i den samlede offentlige opgavevaretagelse.

3. Den fagprofessionelle tilgang til opgaveløsningen i offentlige organisationer
Vi undersøger på hvad der karakteriserer fagprofessioner, hvordan de har udviklet sig og hvilken betydning de har for de ledelses- og styringsmæssige opgaver, du som leder står over for.

4. Styring og opfølgning på kvalitets-, resultat- og effektmål
Vi arbejder med konkrete tilgange til styring og opfølgning på kvalitets-, resultat- og effektmål. Hvordan kan du ledelsesmæssigt se organisations- og kvalitetsudvikling i en sammenhæng? Hvilke muligheder og begrænsninger giver konkrete kvalitets-, resultat- og effektmålingsværktøjer og hvilke krav stiller deres anvendelse til dig og dine medarbejdere?

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange og en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en case.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er