Program


08.30: Ankomst og morgenmad


09.00: Velkomst

// Claus Damgaard, afdelingsleder, COK


09.05: Visionsledelse – i et forsknings- og praksisperspektiv 

// Christian Bøtcher Jacobsen, vicecenterleder, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse (COL)

// Rani Hørlyck, leder, Søndervangskolen

Efterfulgt af introduktion til ledelsescenterets ledelsesmodel som afsæt for de fire laboratorier


09.50: Kort pause: Find ud til laboratorie-lokalerne


10.00: Laboratorier - Runde 1: Klog på egen ledelsespraksis

Du vælger en af fire laboratorier:

Laboratorium 1: Afstemt distribueret ledelse

Har du som leder inddraget medarbejdere i planlægningen, tilrettelæggelsen og koordineringen af den konkrete opgaveløsning? Har du italesat udvalgte medarbejdere som koordinatorer, tovholdere eller lignende betegnelser, der indikerer, at de har særlige ansvarsområder? 

Så har du formentlig allerede gjort brug af distribueret ledelse. Distribueret ledelse er udtryk for en ledelsespraksis, hvor lederen deler ledelsesopgaverne med medarbejderne. Med andre ord strækker ledelsen sig over mere end én person. Potentialet er stort, hvis man som leder lykkes med at udbrede distribueret ledelse som en praksis i sin organisation. 

Ledelseslaboratorium 1 vil byde på en vekselvirkning mellem forskningsbaserede og praksisnære oplæg, krydret med diskussions- og refleksionsøvelser samt ikke mindst arbejde omkring bordene og i rummet med, hvordan denne viden kan oversættes og forankres i deltagernes lokale kontekst. 

Med dig hjem får du bl.a. arbejdet med og svar på:

 • Hvad er min rolle som formel leder, når medarbejderne bliver inddraget i løsningen af ledelsesopgaver? 
 • Hvordan sikrer jeg, at delingen af ledelsesopgaver sker på afstemt vis mellem mig og mine medarbejder(e)? 
 • Hvordan sikrer jeg, at der skabes legitimitet og følgeskab til den distribuerede ledelsesopgave?
 • Hvilke faldgruber skal jeg som leder være særligt opmærksom på, når jeg ønsker at udbrede eller distribueret ledelse i min organisation? 


// Christian Nyvang Qvick, Center Manager, COL og centerleder Ann-Christina Matzen Andreasen, Job-, aktivitets og kompetencecentret, Gentofte Kommune. Faciliteret af cand.mag. i etnografi og socialantrologi (AU) Maja Hjorth Just, chefkonsulent, COK.

Laboratorium 2: Tværgående ledelse

For mange offentlige ledere kan opgaveløsningen ikke bare løses inden for eget område – der er ofte brug for at lede de tværgående problematikker, som involverer andre afdelinger, myndigheder og sagsområder.

Borgere, politikere og topledere forventer en sammenhængende håndtering af opgaveløsningen, men i praksis oplever mange ledere, at det er udfordrende at gå på tværs af lovgivning, faggrænser og organisatoriske skel. Den ny hovedlov om helhedsorienterede indsatser har cementeret behovet for at tænke og handle på tværs.

Det kræver derfor ledelsesmæssig opmærksomhed at lede den organisatoriske sammenhæng, og det kræver ledere, som ikke bare går ind i løsningen af deres egne udfordringer, men som også er villige til at byde sig til i den tværgående opgaveløsning. Ledelse af tværgående koordination kræver derfor særlige kompetencer til at håndtere fælles målsætninger, gensidig tillid og en effektiv kommunikation på alle niveauer i organisationen. 

Laboratoriet vil byde på forskningsbaserede og praktiske bud på, hvordan man kan kortlægge udfordringerne og ikke mindst, hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med dem. 

Med dig hjem får du bl.a. arbejdet med og svar på følgende:

 • Hvad viser nyeste forskning indenfor sammenhængende ledelse – og hvilke resultater har det indtil videre bidraget med i forhold til bedre borgeroplevet effekt? 
 • Hvad vil det egentlig sige at lede tværgående? 
 • Hvad er nogle af de grundlæggende udfordringer ved at lede tværgående og tværfagligt?
 • Hvordan kommer jeg som leder godt i gang med at lede mere tværgående og sammenhængende? Og hvad skal jeg helt konkret gøre mere/mindre af i min daglige ledelsesopgave?
   


// Christian Bøtcher Jacobsen, vicecenterleder, COL og lektor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Faciliteret af cand.merc. (AU) Christina Nüssler, chefkonsulent, COK.

Laboratorium 3: Datainformeret ledelse

”Borgeren skal i centrum”. Sådan siger man i disse tider – men hvordan ved man som leder, om ens organisation lykkes med at skabe værdi for borgeren? Her kan datainformeret ledelse være en kærkommen hjælp, der kan bidrage med nyttig viden om effekterne af forskellige indsatser og som derigennem kan give inputs til, hvilke indsatser der bør stå, og hvilke man som leder ikke skal bruge hverken energi eller ressourcer på. 

Datainformeret ledelse består typisk af tre trin: Fortolkning af data, forklaring af resultater og forslag til fremadrettede løsninger. I kommunerne er der allerede rigtig meget data til rådighed af både kvantitativ og kvalitativ karakter, hvilket udfordrer ledelsesopgaven både strategisk og lavpraktisk.

På laboratoriet gives der en generel introduktion til forskningen i, hvordan ledelsesinformation bliver brugt – og ikke bliver brugt. Derefter gennemføres nogle konkrete øvelser, hvor deltagerne får indblik i, hvordan datainformeret ledelse kan gennemføres som en proces, der skaber bedre grundlag for at fokusere på effekter for borgerne. 

Med dig hjem får du bl.a. arbejdet med og svar på følgende:

 • Hvordan finder jeg som leder ud af, hvilke data der er vigtige – og hvilke der ikke er?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på i ledelsesopgaven med at indsamle, bearbejde, fortolke og sætte handlinger i gang på baggrund af vigtig data?
 • Hvordan kan data blive en aktiv del af den strategiske ledelse på alle niveauer i en organisation? 
 • Hvad skal jeg som leder være opmærksom på, hvis jeg vil lykkes med at bruge ledelsesinformation som en del af min ledelsesmæssige værktøjskasse? 


// Simon Calmar Andersen, professor, COL og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Faciliteret af master i læreprocesser (AAU) Lisbeth Tarp Mouritzen, chefkonsulent, COK.

Laboratorium 4: Faglig ledelse

I de senere år er der kommet stigende opmærksomhed på faglig ledelse. Faglig ledelse italesættes ofte som en modreaktion på New Public Management og som et udtryk for en fornyet interesse for den kernefaglighed, der er det bærende element i offentlige organisationers opgaveløsning. Det er imidlertid ikke altid klart, hvad faglig ledelse egentlig indebærer, og hvordan man lykkes med faglig ledelse i praksis. 

På laboratoriet tager vi afsæt i en forståelse af faglig ledelse som en ledelsesadfærd, der har den faglige kvalitet i opgaveløsningen som omdrejningspunkt. Faglig ledelse handler dermed ikke kun om ledelse af fagprofessionelle, men om at facilitere kvalitet i opgaveløsningen ved at aktivere, appellere til og sætte retning med udgangspunkt i faglige normer og viden – og derved udvikle en fælles forståelse af, hvad der udgør faglig kvalitet på den enkelte arbejdsplads. Faglig ledelse har dermed bred relevans.

Ledelseslaboratorium 4 vil byde på en vekselvirkning mellem forskningsbaserede og praksisnære oplæg, krydret med diskussions- og refleksionsøvelser samt ikke mindst arbejde omkring bordene og i rummet med, hvordan denne viden kan oversættes og forankres i deltagernes lokale kontekst. 

Med dig hjem får du bl.a. arbejdet med og svar på følgende:

 • Hvad er faglig ledelse – for mig? I min organisation? På mit fagområde?
 • Hvornår er faglig ledelse i den flerfacetterede ledelsesopgave særligt relevant? 
 • Hvad kræver det at udøve faglig ledelse i praksis? 
 • Hvem kan og bør påtage sig ansvaret for den faglige ledelse i organisationen?
 • Hvordan kan jeg som leder udøve faglig ledelse i tværfaglige sammenhænge?
   


// Anne Mette Møller, adjunkt, COL og Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Faciliteret af cand.merc. og ph.d. (CBS) Jeanet Hardis, chefkonsulent, COK. 


12.00: Frokost og netværk


13.00: Laboratorier – Runde 2: Klog på egen ledelsespraksis

Du vælger en af fire laboratorier: 

 • Afstemt distribueret ledelse 
 • Tværgående ledelse 
 • Datainformeret ledelse 
 • Faglig ledelse 

Læs mere om laboratorierne her 


15.00: Kaffepause og transfer


15.15: Dagens forskere fra de fire laboratorier deler gaver ud
Opsamling på de tre vigtigste forskningspointer og de tre vigtigste læringspointer fra deltagerne i de fire ledelseslaboratorier, baseret på interaktive tilkendegivelser. 


15.45: Afrunding – kom godt hjem