NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Komplekse enkeltsager – social og beskæftigelse

Mange sagsbehandlere har prøvet det; en sag, der udvikler sig til en uhåndterlig og ”bøvlet” sag, som presser sagsbehandler og hele afdelingen. Hvad er der sket? Hvad kan du gøre?

Du får på kurset:

  • Konkrete input til det videre arbejde med de medbragte komplekse sager
  • Øget viden om, hvad der skaber komplekse / bøvlede enkeltsager
  • Øget viden om, hvorledes kompleksiteten reduceres
  • Værktøjer / handlemuligheder i forhold til komplekse sager
  • Øget fokus på evt. udviklingspotentialer i organisationen og hos deltager
  • Øget arbejdsglæde
  • Bedre udgiftsstyring på enkeltsagsniveau

På dagene bedes du medbringe to komplekse sager, som du gerne vil have kvalificerede input til og værktøjer til at arbejde videre med – både i forhold til den praktiske opgaveløsning i den konkrete sag, men også i forståelsen af, hvad der skaber en sags kompleksitet, og hvad der kan mindske den.

På kurset arbejder du i en vekselvirkning imellem teori og praksis med disse komplekse sager.

Indhold

Komplekse enkeltsager kan lægge stort pres på dig som medarbejder og ofte også dine kolleger og leder. Sagerne lægger beslag på uforholdsmæssig megen tid og lander nogle gange på unødvendigt høje ydelsesniveauer. Kompleksiteten kan have sit udspring i ret så forskellige forhold. Den kan fx opstå som følge af kompleks lovgivning, eller hvis mange fagprofessionelle og myndighedsafdelinger skal arbejde sammen om en sag, hvis borgerens egenopfattelse og ønske om støtte afviger fra den fagprofessionelle vurdering og lovgivningens muligheder, hvis stærke pårørende søger at sætte egne dagsordener i forhold til en given borgersag. Hvis leder og medarbejder ser forskelligt på en borgers støttebehov og relevante løsningsmodeller, hvis lokale politikere søger at intervenere i sagen, hvis en borger aktiverer personlige problemstillinger hos sagsbehandler, som kan være svære at håndtere, hvis man mangler fagspecfik viden i relation til en given borgers diagnose eller funktionsnedsættelse, etc.

Dette kursus kvalificerer dit arbejde med komplekse/bøvlede sager igennem tilvejebringelse af relevant teori og nyttige værktøjer i vekselvirkning med arbejde med konkrete sager.

Undervisningstemaer vil være:

• Indføring i kollegial sparring i reflekterende team
• Kompleksitet - hvad er det? Hvad øger/reducerer kompleksitet?
• Konfliktløsning
• Narrativ tilgang – fra tynde til tykke historier
• Kontekstens betydning: Fokus på rammerne omkring sagsarbejdet – organisering, ledelse, arbejdspladskultur: Hvad betyder det? Og hvad kan man gøre, hvis ikke det er på plads?
• Konkret udviklingsarbejde med de medbragte komplekse sager

Undervisning og opsamling på sparring foregår i plenum, den konkrete sparring forløber i mindre grupper under fortløbende vejledning af underviserne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Søren Møller Petersen, konsulent inden for social- og beskætigelsesområdet og Vibeke Larsen, konsulent inden for Servicelovens børn- og voksenområde.

Begge undervisere har mange års erfaring med socialrådgiver- og ledelsesarbejde fra kommunale myndighedsafsnit og udførerenheder, ligesom begge har årelang erfaring med komplekse enkeltsager – bl.a. fra længerevarende ansættelser i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Målgruppe

Sagsbehandlere med myndighedsopgaver i jobcentre og inden for servicelovens børn- og voksenområde.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag