Målgruppe

Kurset henvender sig til nye planlæggere og planlæggere som beskæftiger sig udarbejdelse af kommuneplaner eller som har brug for kendskab til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægning og planadministration.

Det er muligt kun at tilmelde sig første dag, hvis du har brug for kendskab til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægning og planadministration.

Det er muligt kun at tilmelde sig dag to om nye mener i planloven, hvis man som erfaren kommuneplanlægger ikke har brug for den overordnede introduktion, der er den første dag.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  18.03.2020 kl. 09:00 - 19.03.2020 kl. 16:00
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
18.03.2020 kl. 09:00 - 19.03.2020 kl. 16:00
Pris: 8.175 kr.
Tilmeldingsfrist17.02.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Kommuneplanen i spændingsfeltet politik, jura og faglighed

COK tilbyder et kursus, der giver en grundig indføring i kommuneplanen som fagligt, juridisk og politisk instrument.

Kommuneplanens spænder som plandokument fra politiske visioner og de ”store” streger for kommunens udvikling til detaljerede rammer, der såvel danner grundlag for lokalplanlægning som sagsbehandling. Det er et strategisk værktøj, der rummer store muligheder for at arbejde helhedsorienteret med udvikling af kommunen – fra det åbne land til den tætte by.

Det er med kommuneplanen, den store sammenhæng kan sikres, men kommuneplanen danner også grundlag for konkrete beslutninger, hvor detaljen og juraen er vigtigt. Planloven indeholder omfattende og detaljerede krav til kommuneplanens indhold, opbygning og processer omkring ændringer af kommunen.

På kursus gives en grundig introduktion til kommuneplanen – fra den politiske proces og vision over lovens krav og den konkrete opbygning til perspektiverne i kommuneplanlægningen og den daglige brug af planen. Der vil være fokus på kommunikation, proces og inddragelse – hvordan engageres politikere og borgere i kommuneplanlægningen?

Nye emner i planloven
På kursets anden dag gennemgås nye emner i planloven som Produktionserhverv, Omdannelseslandsbyer og Udviklingsområder og der vil være fælles drøftelse af hvilken dialog og proces, der kan knyttes til afklaring af de enkelte emner.

Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egen planpraksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Partner, advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.
Plankonsulent Karina Juul Larsen, Gribskov Kommune

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Kaffeøen er åben – kom og få en snak med dine kolleger
 • 09:15
  Velkomst og rammesætning, herunder præsentation af undervisere
 • 09:30
  Præsentationsrunde inkl. dine erfaringer med kommuneplanen og en ting, du særligt gerne vil blive klogere på de næste dage
 • 10:00
  Kommuneplanen – baggrund, rolle og sammenhæng
  Hvorfor udarbejder vi kommuneplaner og hvad kan de? Hvordan forholder kommuneplanlægning sig til den øvrige planlægning, og hvad er politikernes interesse og rolle i kommuneplanen? 4 år er lang tid i en travl virkelighed.
  - Planlovens formål
  - Plansystemet
  - Landsplanlægning og nationale interesser
  - Hvad er kommuneplanens (mange) roller?
  - Den politiske forankring
  - Kommuneplanlægning i forandring - bl.a. den digitale kommuneplan og tendenser
  - De mange kommuneplantillæg - hvorfor? Hvordan sikrer vi helheden?
  - Forhold til udbygningsaftaler.
 • 11:00
  Kommuneplanstrategi – og anden strategisk planlægning
  Kommuneplanlægning hænger tæt sammen med byrådets visioner og de store linjer i planlægningen, og har derfor også et tæt sammenspil med en række planer og processer, der ikke er "lovbundne" planer forankret i planlægningen.
 • Planstrategi
  - Indhold - formkrav
  - Proces for udarbejdelse
  - Eksempler på planstrategier. Forskellige typer og vinkler

  Hvordan bruges planstrategien i hverdagen. Med egen planstrategi som eksempel kastes et kærligt og kritisk blik på egen planstrategi som drøftes fællesfagligt – hovedtræk, styrker, opmærksomhedspunkter og udfordringer

  Hvordan arbejder man med udvikling og planlægning uden for kommuneplanens rammer og hvordan koordineres det? Eksempler på forskellige plantyper, der ikke umiddelbart hører hjemme i kommuneplanen men alligevel har karakter af strategisk planlægning og kommuneplanlægning eller bidrager til at skabe den udvikling, som kommuneplanen sætter rammerne for.
  - Masterplaner og strategisk planlægning. Hvordan bruger vi dette? Og hvordan implementeres det i kommuneplanen?
  - Strategisk byledelse, hvad er det? Hvordan leder vi udvikling og planlægning?
  - Landsbyudviklingsplaner, samskabelse
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Kommuneplanens indhold og opbygning
  Hvordan er en kommuneplan bygget op? Hvad skal den indeholde og hvilke formkrav er der?

  En gennemgang af planlovens krav til kommuneplanens indhold
  - Hovedstruktur (PL § 11 samt eksempler)
  Retningslinjer o Hvad er en retningslinje – historik og indhold/udformning
  - Hvilke retningslinjer skal kommuneplanen indeholde
  - Udvalgte retningslinjer, herunder grøn struktur
  - Retsvirkning?

  Rammer
  - Krav til rammer for lokalplanlægning
  - Indhold og opbygning
  - Hvordan udformer man gode kommuneplanrammer? Hvordan sikrer man helhed på tværs af mange rammeområder/balance mellem teknik, jura og hensigtsmæssig planlægning
  - Plandata.dk – formkrav mv.

  Redegørelseskrav
  - Udvalgte krav om redegørelser
  - Retsvirkning / konsekvenser

  Efterfulgt af Case baseret gruppearbejde
 • 16:30
  Proces, samarbejde og borgerinddragelse
  Kommuneplanen omfatter hele kommunen og et bredt spænd af emner. I princippet er alle kommunens borgere og virksomheder omfattet – og alle sektorer i den kommunale forvaltning bør have ejerskab til kommuneplanen. Der er brug for et bredt samarbejde.

  Hvad er de processuelle krav ved kommuneplanlægningen? Hvordan sikrer man, at processer skaber værdi? Hvordan inddrager og engagerer man borgerne? Hvordan skaber vi ejerskab til kommuneplanen?

  - Den politiske proces

  - Den interne proces

  - Hvad er de processuelle krav? Fordebat - hvornår og hvorfor? Hvordan kan det gøres?

  - Hvordan får vi borgerinddragelse med værdi?
 • 17:30
  Opsamling og refleksioner
 • 18:30
  Netværksmiddag
Dag 2
 • 08:30
  Introduktion til dag 2
 • 08:45
  Kommuneplanen, de politiske dagsordner – og planlovens ændringer
  Nogle emner har stor politisk bevågenhed som tones og farves af nationale dagsordner. Men også lokalpolitisk er der emner der fylder mere end andre. Fællesnævneren er ofte at emnerne er dilemmafyldte og kalder på et flerfagligt perspektiv.

  Samtidig er planloven ændret, så der er kommet nye muligheder bl.a. i landsbyerne og i kystnærhedszonerne. Gennemgang af enkelte emneområder og drøftelse af behov for politisk proces, intern proces, eventuelle processuelle krav og borgerinddragelse.

  Klima i kommuneplanen
  - Klimatilpasningsplaner og risikostyring
  - Krav om udpegning af områder med risiko for oversvømmelser og erosion
  - Klima i øvrigt. Hvad kan vi med planlægning?

  Detailhandel
  - Krav til rammer og retningslinjer for detailhandel
  - Hvorfor er detailhandelsplanlægning vigtig?

  Produktionserhverv
  - Hvad er produktionserhverv og hvorfor skal de udpeges?
  - Krav om udpegninger

  Byvækst.
  - Byudvikling hvor og hvordan og hvor meget?

  Landsbyer i kommuneplanen
  - Strategisk planlægning for landsbyer
  - Mulighed for omdannelseslandsbyer

  Planlægning i kystnærhedszone
  - Hvad kan man (planlovens kap. 2a)
  - Udviklingsområder (modernisering af planloven 2017)
 • 13:30
  Kommuneplanen, de politiske dagsordner – og planlovens ændringer – fortsat....
 • 14:30
  Hvordan administrerer vi efter kommuneplanen?
  Kommuneplanen er primært bindende for byrådet og danner rammer for lokalplanlægning. Men hvordan administreres den i hverdagen. Hvad er retsvirkningerne for borgerne, og hvad kan håndhæves?
  - Retsvirkninger og håndhævelse – Planlovens § 12
  - Lokalplanpligt? Forholdet mellem kommuneplanen og lokalplaner.
  - Forhold til byggeloven
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er