Målgruppe

Kurset henvender sig til tekniske og juridiske sagsbehandlere inden for det tekniske område, herunder vej-, plan-, og miljø, ligesom kurset kan være relevant for medar-bejder i kommunale forsyningsselskaber mv. Forkundskab til ekspropriation er ikke nødvendig

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  17.11.2020 kl. 08:30 - kl. 16:15
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
17.11.2020 kl. 08:30 - kl. 16:15
Pris: 3.725 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Kommunal ekspropriation i praksis

Kommunerne har hjemmel til at ekspropriere i en række forskellige love, og brug af dette redskab kan mange gange være den eneste løsning.

Ekspropriation kan endda nogle gange være en hensigtsmæssig løsning. De klare regler, som gælder for ekspropriationsprocessen og erstatningsudmålingen, sikrer retssikkerhed og gennemsigtighed. Det betyder også, at de berørte borgere hermed får en sikkerhed for, at alle er blevet behandlet ens og efter samme retningslinjer.

Ekspropriation er imidlertid også et af de mest alvorlige indgreb, som kommunen kan udsætte sine borgere og virksomheder for. Ekspropriationsinstrumentet skal derfor bruges med omtanke.

Ekspropriation kan kun ske, hvis der er lovhjemmel hertil. Men det er ikke nok, at der er lovhjemmel – som følge af den indgribende karakter kan ekspropriation også kun ske, når det er ”nødvendigt”. Kan projektet – fx en cykelsti eller et regnvands-bassin – realiseres på en anden, men mindre indgribende måde? Og hvad hvis erhvervelsen af arealet skal ske til fordel for en privat – eksempelvis til udvidelse af en virksomhed – er ekspropriation så mulig? Og hvad hvis ejeren selv ønsker at rea-lisere projektet – eksempelvis en boligudstykning – er det så nødvendigt at ekspro-priere?

Af hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed gælder der herudover nogle helt faste spilleregler for gennemførelse af ekspropriationer, nemlig reglerne om åstedsforretning og høring mv. i vejlovens kap. 10, som kommunen også skal sørge for at overholde.

Der kan således opstå mange spørgsmål i en ekspropriationsproces, og det er vigtigt, at kommunen er på forkant hermed af hensyn til de berørte borgere og virksomheder, men også af hensyn til kommunen selv, da en ekspropriation i modsat fald vil kunne blive ophævet. Alle kommunale ekspropriationer kan således påklages – om klageinstansen er Vejdirektoratet, Planklagenævnet eller en helt tredje instans er afhængig af hvilken lov der er eksproprieret efter.

COK har udarbejdet et kursus i ekspropriation i samarbejde med Codex advokaterne, hvor du får en introduktion til ekspropriationsretten og de vigtigste snubletråde. Du får på kurset mulighed for at diskutere de juridiske udfordringer på baggrund af konkrete eksempler og cases, tæt knyttet til den kommunale praksis. På kurset får du både en gennemgang af, hvornår der kan eksproprieres og processen herfor (formiddag), og hvilke principper der gælder for erstatningsudmålingen (eftermiddag).

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokat Jens Flensborg, som har mange års erfaring med et stort antal ekspropriations- og taksationssager for især kommuner. Jens Flensborg er endvidere medforfatter til bogen ”Ekspropriation i praksis” 2. udgave 2019.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffeøen er åben – kom og hils på kollegerne
 • 09:00
  Velkomst og introduktion om ekspropriation, bl.a.:
  - overordnet om ekspropriation og hvordan ek-spropriation er reguleret i lovgivningen
  - ekspropriation ift. erstatningsfri regulering hvor går grænsen?
  - ekspropriation ift. frivillige aftaler – fordele og ulemper ved de to fremgangsmåder
  - kort om skattefrihed ved ekspropriation og handler på ekspropriationslignede vilkår
 • 09:45
  Hvornår kan der eksproprieres?
 • Ekspropriation kræver lovhjemmel
  - eksempler på lovhjemler på det kommunale områder og deres anvendelse (fx i vejloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven)
 • Tilladelser efter anden lovgivning skal være på plads
  - fx en landzonetilladelse eller en udledningstilladelse
 • 10:30
  Pause
 • 10:45
  Hvornår kan der eksproprieres? (forts.)
 • Ekspropriation kan kun ske, hvis det er ”nødvendigt” – det betyder bl.a.:
  - ekspropriationen kan ikke gå længeren end formålet tilsiger,
  - realisering af ekspropriationsformålet skal være tidsmæssig aktuelt,
  - ekspropriation er ikke nødvendig, hvis ejeren selv kan og vil realisere formålet, fx en boligudstykning
 • Ekspropriation kan kun ske, hvor ”almenvellet kræver det” – hvad ligger der heri?
  - Generelt om forståelsen af dette krav
  - Særligt om ekspropriation til fordel for private (fx efter planloven) eller til fordel for ”privatret-lige” forsyningsselskaber”
 • Ekspropriationsprocessen
  - Overordnet gennemgang af vejlovens regler i kap. 10, som gælder for stort set alle kommunale ekspropriationer

  - Kort om rollefordelingen mellem kommunen og den part, som der eksproprieres til fordel for, fx kommunen spildvandsskab
 • 12:15
  Frokost
 • 13:00
  Erstatning og taksation - introduktion
  - Ekspropriation kan kun ske mod fuldstændig erstatning men hvad ligger heri? (introduktion)

  - I mangel af enighed fastsætter taksationsmyndighederne erstatningen men hvilke regler gælder for taksationsprocessen og hvordan håndterer kommunen (eller ejeren) bedst sagen over for taksationsmyndighederne?
 • 13:30
  Case – fælles drøftelse og diskussion
 • 14:15
  Kaffepause
 • 14:30
  Ekspropriationserstatning – udvalgte emner
  - Handelsværdien pr. ekspropriationstidspunktet og undtagelser herfra

  - Særligt om erstatning for arealafståelse principper for erstatningsfastsættelsen, herunder om begrebet forventningsværdi og om erstatning for arealer udlagt til offentlige formål

  - Om begreberne fradrag for fordele og ekstension0 og eksempler herpå fra praksis

  - Kort om erstatning for landbrugsmæssige gener

  - Kort om ekspropriationserstatninger og moms
 • 16:00
  Opsamling og afslutning
 • 16:15
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er