Målgruppe

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, have Basismodulet (eller den tidligere "Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling") og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Kursusdatoer
 • Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
  28.08.2019 kl. 10:00 - 29.08.2019 kl. 14:30
  18.09.2019 kl. 10:00 - 19.09.2019 kl. 14:30
  02.10.2019 kl. 10:00 - 03.10.2019 kl. 14:30
  23.10.2019 kl. 10:00 - 24.10.2019 kl. 14:30
  13.11.2019 kl. 10:00 - 14.11.2019 kl. 14:30
  27.11.2019 kl. 10:00 - 28.11.2019 kl. 14:30
  11.12.2019 kl. 10:00 - 12.12.2019 kl. 14:30
Datoer
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
28.08.2019 kl. 10:00 - 29.08.2019 kl. 14:30
18.09.2019 kl. 10:00 - 19.09.2019 kl. 14:30
02.10.2019 kl. 10:00 - 03.10.2019 kl. 14:30
23.10.2019 kl. 10:00 - 24.10.2019 kl. 14:30
13.11.2019 kl. 10:00 - 14.11.2019 kl. 14:30
27.11.2019 kl. 10:00 - 28.11.2019 kl. 14:30
11.12.2019 kl. 10:00 - 12.12.2019 kl. 14:30
Pris: 9.600 kr.
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Tilmeldingsfrist02.07.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Modul om kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Modulet er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi, hvor målgruppen består af personer med lette til svære alkoholproblemer, og hvor mere end halvdelen har psykisk komorbiditet.

Formålet er at give kursisterne et solidt kendskab til og gode færdigheder i, hvad det vil sige at lave behandling af alkoholmisbrug/-afhængighed ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager sættes i stand til selvstændigt at gennemføre kognitiv behandling af alkoholproblemer under hensyntagen til ofte relaterede problemstillinger i form af ambivalent motivation, alliancevanskeligheder grundet tilknytnings- og personlighedsforstyrrelser, svækket hæmning og impulskontrol m.v.

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

Centralt i behandlingsopgaven, der omfatter hele borgerens forløb, står behandlerens kompetence som psykoterapeut, og dette modul har som hovedsigte at sikre en solid basis i denne henseende.
Den kognitiv-adfærdsorienterede tilgang indebærer fokus på sammenhængen mellem misbrugsrelaterede tanker, dertil knyttede følelser og den deraf resulterende adfærd.
Behandlingen sigter på at belyse og omstrukturere den dysfunktionelle tænkning og adfærd, bl.a. gennem kortlægning af manglende eller utilstrækkelig mestring af højrisikosituationer. Der er fokus på risikofaktorer for tilbagefald og forebyggelse heraf - samt interventionsstrategier, hvis det sker.

Modulet er forankret i traditionel kognitiv terapi, som har solid evidens, men inddrager også 3. bølgemetoder og anden nyere udvikling, hovr dette er formålstjenligt.

Modulet er overordnet opdelt ud fra tre temaer:

 • Kognitiv adfærdsterapi ved misbrug
 • Kognitiv terapi ved misbrug i lyset af relationsfokus
 • Kognitiv terapi ved misbrug med fokus på selvregulering

Modulet varer 14 dage, fordelt på 7 undervisningsgange a 2 dage (internater).
Temaerne fordeler sig med 3 undervisningsgange til KATmisbrug (hvid farve), og 2 undervisningsgange til henholdsvis KATrelationsfokus og KATselvregulering (se under "Filer og links").

Der veksles mellem oplæg, instruktioner og demonstrationer fra underviser samt træning og øvelser, hvor deltagerne får hands on færdigheder i metoderne. Der stilles et hjemmearbejde op ved slutning af hver undervisningsgang, som samles op ved indledning af næste undervisningsgang.

Litteratur (ikke obligatorisk læsning for undervisningen):
Arendt, M og Rosenberg, N Kognitiv terapi – nyeste udvikling. København 2012.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusleder: Lene Clausen
Undervisere: Per Nielsen, Heidi Mouritsen, Lena Isager, Jens Wraa Laursen, Christina Schlander og Kirstine Krogh Sørensen.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 10:00
  Introduktion til kognitiv terapi
  Historisk baggrund og teoretisk fundament.
  Basale principper, begreber og færdigheder.

  v. Per Nielsen
Dag 2
 • 08:30
  Den kognitive model af misbrug - gennemgang af forløbsprotokol - I
  Skemata og leveregler.
  Kognitive metoder til forandring af mere dybtgående temaer.

  v. Heidi Mouritsen
Dag 3
 • 10:30
  Den kognitive model af misbrug - gennemgang af forløbsprotokol - II
  Skemata og leveregler.
  Kognitive metoder til forandring af mere dybtgående temaer.

  v. Heidi Mouritsen
Dag 4
 • 08:30
  Tilknytning og udvikling
  Opvækstklima og traumers betydning for tilknytningsmønstre, leveregler og skemata.
Dag 5
 • 10:00
  Personlighedsmønstrets betydning for udvikling og forløb af afhængighed
  Kognitive og tilgrænsende modeller for personlighedsforstyrrelsern.
  Common factors.

  v. Per Nielsen
Dag 6
 • 08:30
  Dobbeltfokuseret kognitiv terapi
  Træning i indkredsning af patologisk domæne, kontaktstrategi og parallelprocesser hos terapeut,

  v. Per Nielsen
Dag 7
 • 08:30
  Caseformulering i lyset af Compassion Focused Therapy
  Etablering af bæredygtig samforståelse i forløbet: fra skam og selvdestruktion til medfølelse og egenomsorg.

  v. Lena Isager
 • 10:00
  Forhindringer for forandring
  Introduktion til medfølelsesfokuseret terapi

  v. Lena Isager
Dag 8
 • 10:00
  Kognitiv terapi suppleret med ACT
  At øge psykologisk fleksibilitet gennem accept- og mindfulnessstrategier kombineret med commtment- og adfærdsforandringsstrategier.

  v. Jens Wraa Laursen
Dag 9
 • 08:30
  Eksponering i kognitiv terapi
  Tranghåndtering visa signaleksponering og responshæmning

  v. Jens Wraa Laursen
Dag 10
 • 10:00
  Social færdighedstræning ved komplekse klienter
  At sætte fokus på situationsspecifik mestring - TAK metoden

  v. Christina Schlander
Dag 11
 • 08:30
  Kognitiv terapi suppleret med elementer af dialektisk adfærdsterapi
  Følelsesregulering og impulskontrol hos emotionelt ustabile klienter (borderline, ADHD).

  v. Heidi Mouritsen
Dag 12
 • 10:00
  Casearbejde med fokus på forløbsprotokol for kognitivt misbrugsbehandling
  Casebaseret arbejdsdag med udgangspunkt i protokoller og supplementer og vægt på tilbagefaldsforebyggelse.

  v. Kirstine Krogh Sørensen
Dag 13
 • 08:30
  Casearbejde fortsat. Tanker om implementering af kognitiv terapi i praktisk alkoholbehandling
  Afslutning og evaluering

  v. Kirstine Krogh Sørensen

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er