NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

Skoleledere træffer dagligt beslutninger, der vedrører både lærere og elever. Med dette lokale forløb sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skoleledere som myndighedspersoner og personalele

Dette kursus er både for skoleledere med det øverste ansvar for skolens ledelse og for funktions- og afdelingsledere, som har personaleansvar og myndighedsopgaver. På kurset bliver deltagerne klogere på:

 • Hvordan skal skoleledelsen håndtere forældreklager?
 • Hvornår skal forældrene inddrages i en afgørelse?
 • Kan skoleledelsen lave regler for lærernes adfærd på skolen?
 • Hvordan griber ledelsen situationen an, når kvaliteten af en lærers arbejde ikke er tilfredsstillende?

De forvaltningsretlige regler
Vi arbejder med de klassiske sagsbehandlingsregler såsom notatpligt, aktindsigt, tavshedspligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning. På kurset sætter vi bl.a. fokus på skolelederens forældresamarbejde og de juridiske rammer for f.eks. videregivelse af fortrolige oplysninger om et barn, tavshedspligt overfor andre forældre og høring af forældrene inden, der træffes en afgørelse.

Ledelsesret og -pligt
På kurset introducerer vi ledelsesretten. Vi fokuserer på de muligheder, man har som leder, og hvor grænserne går for, hvad man kan træffe beslutninger om inden for rammerne af ledelsesretten. Det spænder bredt – fra spørgsmålet om hvilke regler og retningslinjer, man kan stille op for lærernes adfærd på arbejdspladsen, til hvornår der er grundlag for at afskedige en lærer, f.eks. fordi læreren har stort sygefravær, ikke kan samarbejde, ikke løser sine opgaver tilfredsstillende, eller fordi der skal spares på lønbudgettet.

Ledelsesretten er også en ledelsespligt, og vi beskæftiger og derfor også med tjenstlige samtaler, og med hvordan sådanne samtaler forberedes og afvikles.

Dit udbytte
På dette kursus får du et grundigt kendskab til de juridiske regler og rammer, der gælder for dit arbejde som leder i folkeskolen. Du bliver i stand til at håndtere såvel sager om elever og forældre som sager omkring personalet, herunder udfordringer i forbindelse med en vanskelig personalesag.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal og chefkonsulent Lotte Bryde, KL, Jura og EU. Natalia har beskæftiget sig med det forvaltningsretlige regelsæt i mange år og rådgiver dagligt kommunale medarbejdere om disse spørgsmål. Lotte har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret i mange år og rådgiver dagligt kommunerne om dette emne. Begge er endvidere erfarne undervisere.

Målgruppe

Kurset er for skoleledere med det øverste ansvar for skolens ledelse og for funktions- og afdelingsledere, som har personaleansvar og myndighedsopgaver.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Pris: 33.250 kr.
Dagsprisen er excl. moms og inkl. undervisningsmateriale. Max. deltagerantal er 20. Rekvirenten afholder udgiften til lokaler, av-udstyr og forplejning samt undervisernes opholds-/transportudgifter.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • Skolelederen i den kommunale organisation
  Skolelederen er en del af den kommunale organisation - men hvad er skolelederens formelle kompetence?
  Vi ser på forholdet mellem kommunalbestyrelsen, skolebestyrelsen og skolelederen.
 • Centrale begreber i sagsbehandlingen
  Skolelederen træffer dagligt afgørelser som myndighedsperson, og har derfor brug for at kende de centrale begreber i sagsbehandlingen. Vi behandler bl.a. spørgsmålet om, hvem der er part i en sag om et barn, herunder hvilken betydning forældremyndighed har for partsstatus.
 • Grundlæggende regler og principper i sagsbehandlingen
  Når skolelederen træffer afgørelser som myndighedsperson, gælder der en række forvaltningsretlige regler og principper som skolelederen skal kende. Vi gennemgår disse regler med udgangspunkt i skolerelevante eksempler, herunder f.eks. reglerne om partshøring, notatpligt og begrundelse.
 • Aktindsigt
  Både forældre og andre interesserede søger i stigende grad om aktindsigt i skoleelevers sager. Det er derfor vigtigt, at skolens ledelse og medarbejdere kender til reglerne om aktindsigt, og hvordan sådanne sager skal håndteres.
 • Klagesager
  Forældreklager fylder mere og mere i skolelederens daglige arbejde. Vi gennemgår reglerne for behandling af klagesager. Vi ser endvidere på, hvornår skolelederen er den sidste instans og hvornår der skal klages videre til andre.
 • Ledelsesretten
  Skolelederen har ledelsesretten, men hvad betyder det? Vi drøfter ledelsesrettens indhold, herunder bl.a. ledelsens ret til at fastsætte ordensregler, iværksætte kontrolforanstaltninger, fortolke regler mv. Endvidere gennemgår vi de begrænsninger i ledelsesretten som følger af lovgivningen, overenskomster mv.
 • Håndtering af vanskelige personalesager
  Mange problemer løses inden for rammerne af den almindelige daglige ledelse. I nogle tilfælde kan der dog være behov for en tjenstlig samtale, og i andre tilfælde må man rejse en mere formel kritik af en medarbejder i form af en advarsel. I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at anvende mere alvorlige sanktioner som afsked eller bortvisning. Vi drøfter, hvordan man som leder skal håndtere sådanne sager i praksis.
 • Sygefravær
  Håndtering af sygefravær kan være en udfordring. Vi gennemgår de regler om sygefraværssamtale og lægeerklæringer som skolelederen skal kende. Herudover drøfter vi spørgsmålet om, hvad der skal til, før man kan afskedige en medarbejder med et højt sygefravær, og hvornår en medarbejder går fra at være "almindelig syg" til at have et handicap.
 • 16:00
  Dagen slut

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag