Program


09.00: Registrering og morgenmad


09.30: Velkomst og rammesætning

// Kim Nissen, formand for OHRC og Christina Nüssler, chefkonsulent, COK


09.40: HR i en kulturinstitution
Dette oplæg tager afsæt i HR arbejdet i et af Danmarks største museer, ARoS i Aarhus. HR chef på ARoS, Rikke Steengaard Madsen, sætter fokus på HR’s udfordring i arbejdet med organisatorisk og ledelsesmæssig adfærd, når vilkårene for opgavevaretagelsen vedvarende ændres. Hvor sættes der ind? Og hvordan sikrer man motivationen? Hvilke muligheder har man i HR form på den ene side at balancere en dynamisk organisatorisk identitet, menneskelige hensyn og et økonomisk pres og på den anden side sikre, at retning, tempo og fokus passer til mål og ambitioner. 
Rikke vil med afsæt i arbejdet med Vision 2020 på kunstmuseet  ARoS i Aarhus belyse de organisatoriske og ledelsesmæssige konsekvenser af direktørskiftet på museet i 2014, herunder de strukturelle og kulturelle udfordringer, der opstod undervejs i processen.

// Rikke Steengaard Madsen, HR-chef, AROS og tidligere HR-chef i Aarhus Kommune


10.20: HR i DR – en institution i forandring
I september 2019 offentliggjorde DR en ny virksomhedsstrategi ”Sammen om det vigtige”. Strategien frem mod 2025 står på den spare- og udviklingsplan, hvor DR gennemførte besparelser på 420 mio.kr. årligt fra 2021 som følge af den daværende regerings medieaftale, der indeholder krav om yderligere besparelser på 255 mio.kr. årligt fra 2023. Det forventes, at der i foråret 2020 skal gennemføres politiske forhandlinger om en ny medieaftale.   
HR-chef Nanna Abildstrøm giver et billede af, hvordan HR har arbejdet med at etablere sig som enhed efter, at HR området blev samlet i 2018, og hvordan HR arbejder med at understøtte forretningen og virksomhedsstrategien.

// Nanna Abildstrøm, HR-chef, Danmarks Radio 


11.00:  Kaffepause


11.20: Forskerspor - ny viden til inspiration
Vælg én af følgende tre sessioner: 

Session 1: Tværgående ledelse

For mange offentlige ledere kan opgaveløsningen ikke bare løses inden for eget område – der er ofte brug for at lede de tværgående problematikker, som involverer andre afdelinger, myndigheder og sagsområder. Borgere, politikere og topledere forventer en sammenhængende håndtering af opgaveløsningen, men i praksis oplever mange ledere, at det er udfordrende at gå på tværs af lovgivning, faggrænser og organisatoriske skel. 
Det kræver derfor ledelsesmæssig opmærksomhed at lede den organisatoriske sammenhæng, og det kræver ledere, som ikke bare går ind i løsningen af deres egne udfordringer, men som også er villige til at byde sig til i den tværgående opgaveløsning. Ledelse af tværgående koordination kræver derfor særlige kompetencer til at håndtere fælles målsætninger, gensidig tillid og en effektiv kommunikation på alle niveauer i organisationen. 
Denne session vil give et bud på, hvordan man kan kortlægge udfordringerne og ikke mindst, hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med dem. 

// Christian Bøttcher Jacobsen, vicecenterleder og lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Session 2: Narrativt blik på HR-rollen
Dette oplæg giver dig et indblik i grundbegreberne inden for narrativ tilgang og hvordan det kan berige os i HR-funktionen. Hvordan kan et narrativt blik supplere HR’s arbejde indadtil og HR’s rolle med lederne ud af til i organisationen? Allan Holmgren sætter i sit oplæg fokus på en række dilemmaer, opgsaver og udfordringer, der kan opstå i HR-arbejdet. F.eks:
-    Hvis man antager, at mennesker bliver små af ikke at blive set – hvordan kan jeg så bedst muligt arbejde internt i min egen afdeling, og rådgive lederne?
-    Hvis man antager, at der ligger en intention bag alle handlinger – hvordan kan man så som rådgiver for lederene spørge ind til intentionerne, og dermed måske lidt bedre forstå den anden person?
-    Hvis man antager, at man aldrig forstår den anden 100 pct. – hvordan kan man så hjælpe den anden med måske lidt bedre at forstå sig selv?
-    Hvis man antager, at ensomhed er noget af det værste for mennesker – hvordan kan man så arbejde med at afhjælpe ensomhed i organisationer?

// Allan Holmgreen, psykolog, direktør i DISPUK

Session 3: HR's rolle ift. diversitet og mangfoldighedsledelse
Mange års forskning har vist, at en af de væsentligste barrierer til mangfoldighed i organisationer, er subjektive evalueringsprocesser og stereotype forestillinger om køn, alder, etnicitet, seksualitet og handikap etc. Det vil sige, at de væsentligste barrierer ligger dybt indlejret i virksomhedskulturen. ’Kultur spiser strategi til morgenmad’ - så hvordan kan HR bidrage til at gøre mangfoldighedsledelse strategisk som et led i at sikre bæredygtighed på både organisations- (og samfundsniveau)? Mangfoldighedsledelse er ikke kun numerisk ift. at øge antallet af for eksempel kvindelige ledere, kulturel forskellighed eller aldersdiversitet. At skabe en mangfoldig kultur handler om at udfordre ledernes mindset. Som leder skal man lære at betragte mangfoldighedsledelse som det at lede en mangfoldig kultur snarere end individer, der er forskellige.

// Christina Lundsgaard Ottesen, seniorrådgiver, Ph.D., CfL


12.10: Frokost


13.10: Kommunerne og verdensmålene – fra globale mål til lokal udvikling
Danmark har som medlem af FN forpligtet sig til at sikre implementering af verdensmålene og kommunerne skal i være primus motor i implementeringen. I Kolding Kommune har man inddraget Verdensmålene i kommunens overordnede vision og de er den del af alle kommunens indsatsområder – lige fra cirkulær økonomi og klima til social- og sundhedsområdet, byfornyelse og uddannelse.
I oplægget kan du høre om arbejdet med at implementere verdensmålene i Kolding Kommune og hvordan HR kan støtte op omkring processen med at omsætte verdensmålene til handling.

// Thomas Boe, kommunaldirektør og Trine Andersen, HR-chef, Kolding Kommune


13.40: Kort pause - find ud til din session


13.55: Praktikerspor - fokus på værdiskabelse i HR
Vælg mellem én af tre sessioner

Session 1: 4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune– de første erfaringer 
I september 2019 indførte Odsherred Kommune et forsøg med en en 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at de ansatte i administrationen nu kan holde fri om fredagen.
På denne session vil du både høre om baggrunden og formålet med projektet, hvordan den 4-dages arbejdsuge helt konkret er sammensat, og hvad der viste sig at være afgørende i processen frem til den 16. september, hvor forsøget blev skudt i gang. 
Desuden vil du få indblik i de erfaringer man har gjort sig i Odsherred Kommune omkring denne nye måde at arbejde på, både fra et arbejdsgiver- og et medarbejdersynspunkt. 

// Christina Jacobsen Malm, HR-konsulent og Kirsten Markvardsen, leder af HR, Odsherred Kommune

Session 2: Sæt strøm til din MUS-samtale – nye former for samtaler med medarbejderne i Tønder Kommune
Tønder Kommune har søsat et helt nyt MUS-koncept der understøtter kommunens leveregler og arbejdspladsens målsætninger, i et konsekvent fælles-organisatoriske ’mindset’, hvor MUS underbygger det vi skal opnå sammen. MUS bliver således et middel, og ikke et mål i sig selv, til at den enkelte medarbejder kan tænke sit bidrag og sin udvikling, ind i en større sammenhæng, der skaber organisatorisk merværdi.
Centralt for udrulningen af det nye MUS-koncept, har være et stærkt ønske om, at det opleves konkret og meningsfuldt for medarbejderne og derfor har man skabt rum for en vis metodefrihed og tilpasning til lokale forhold. Man har desuden arbejdet målrettet på at inddrage arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter til at understøtte processen.

// Sanne Ganzhorn, ledelseskonsulent, Tønder Kommune

Session 3: Rekruttering og fastholdelse af generation Y og Z
Generation Y, også kaldet millennials, er født mellem 1980 og 2000 og denne generation vil dominere arbejdsstyrken indenfor de næste 10 år være. Generation Y og efterfølgeren generation Z tænker anderledes, arbejder anderledes og stiller andre krav til deres leder og arbejdsplads end tidligere.
Det stiller også andre krav til rekruttering og onboarding af de nye generationer. 
For generation Y handler det ikke kun om at tjene penge, men i højere grad om, at arbejdet giver mening for den enkelte. De lægger vægt på, at de bliver udfordret og udvikler sig i deres job. Ellers søger de væk.
En anden mærkesag for generation Y er den værdi, virksomheden skaber på et overordnet plan. De stiller krav til virksomhedens CSR – der skal forelægge en holdning og stillingtagen til emner såsom klima, miljø og arbejdsforhold.
Denne session sætter fokus på generation Y på arbejdsmarkedet og hvad det betyder for dig, som arbejder med HR og rekruttering, når du vil tiltrække de rigtige kandidater.

// Thomas Secher, adm. direktør og Gitte Melgaard, kommerciel direktør, Tangegruppen


14.45: Kaffe og kage - og find tilbage til plenum


15.05: Opgør med pseudoarbejde
Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge filosof Anders Fogh Jensen der sammen med antropolog Dennis Nørmark i 2018 udgav bogen ’Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting’.
Baseret på interviews, statistik og forskning stiller Fogh Jensen skarpt på alle de overflødige opgaver vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, e-mails, registreringer, PowerPoint-præsentationer, målinger, policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at udfylde vores reelle arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv.
Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de forholdsvis simple ændringer medarbejdere og ledere kan indføre for at blive fri af administrative overflødigheder. Det kræver bl.a. at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal belønnes pr. tid og at vi tænker over, hvad der er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

// Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter


15.55: Afrunding

// Kim Nissen, formand for OHRC


16.00: Tak for i dag