Målgruppe

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  29.09.2020 kl. 09:00 - 30.09.2020 kl. 16:00
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
29.09.2020 kl. 09:00 - 30.09.2020 kl. 16:00
Pris: 5.895 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og 113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)

På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis.

Indhold

I hele forløbet veksler vi mellem input fra teori og praksis. Du får værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut, herunder grundig gennemgang af Fælles Sprog 3 (FS3) som dokumentationsredskab samt indblik i det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling.

Formålet er at give kursisterne opdateret praksisviden om gældende lovgivning, og hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne – og den gode sagsbehandling.

 • Kendskab til personkredsen i SEL § 112, herunder dokumentation i FS3.
 • Belysning af væsentlighedskriterierne; væsentlig afhjælpning og væsentlig lettelse.
 • Det juridiske krav om habilitering, rehabilitering og servicelovens muligheder.
 • Styr på en hjælpemiddelsags faser ud fra CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Redskaber til systematisk dataindsamling om aktivitetsformåen, herunder FS3.
 • Tværfaglig brug af oplysninger om funktionsevne.
 • Afgrænsning mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo.
 • Fritvalgsordningen.
 • Samspil mellem Jobcenter/UU’erne/uddannelsesinstitutionerne og SEL §§ 112 og 113b.
 • Afgrænsning til arbejdsredskaber til personale, herunder SEL §§ 95 og 96.
 • Afgrænsning til anden lovgivning, som eksempelvis afgrænsning til sundhedssektoren, folkeskole og uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og merudgifter efter § 100.

Læringsmål

 • Ajourføring og opdatering af eksisterende viden.
 • Opkvalificering i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med hjælpemiddelsager.
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren.
Tilrettelæggelse

Undervisningen varierer mellem ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Christina Juul, ergoterapeut og visitator af hjælpemidler i Greve Kommune.
Christina har arbejdet med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, siden hun blev uddannet som ergoterapeut i 1999 og har sideløbende undervist på Ergoterapeut-uddannelsen og efteruddannelseskurser. Christina har fokus på systematikker, redskaber og metoder til vurdering af funktionsevne samt vidensdeling og samarbejde på tværs af organisation og paragraffer.

Tidligere kursister udtaler:
"Dejligt at underviser er fagligt funderet idet hun selv er sagsbehandler. Hun har virkelig formået at føre teori til praksis. Super skarp på lovgivningen, hun taler med os, så vi forstår. Ikke bare "jurasprog", men formår at omsætte lovgivningssprog til vores forståelse."
"Det var super godt med alle de gode praksis-eksempler, så man bedre kunne relatere til lovgivningen. Det gav en god forståelse! Og så var det rigtig godt, at vi kom "hele vejen rundt" og det gjorde at jeg fik en god helhedsfornemmelse af hvordan man arbejder som sagsbehandler"

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Morgenmad
 • 09:00
  Modeller, metoder, redskaber og systematikker - Handlingspunkt 1-4, inspireret af CPPF
 • Handlingspunkt 1 – Indgang/påbegynde
 • Handlingspunkt 2 – Klargøring
  Lovens indhold med fokus på målgruppe og partens medvirken
 • Handlingspunkt 3 – Undersøge og vurdere
  Undersøge:
  Hjemmebesøg
  præsentation af muligheder: ICF, PEO, CMOP-E, ADL-taxonomi, IPPA, COPM
  Aktivitetsanalyse og dagsbeskrivelse

  Vurdere:
  Mål med bevilling
  Væsentlighedskriterierne
  Notatpligt, samtykke og aktindsigt
 • Handlingspunkt 4 – Enes med borger om målsætning og plan
  Produktvalg
  Frit valg
  Forbrugsgoder og sædvanligt indbo
  Partshøring, afgørelse og klagesagsbehandling
 • 16:00
  Tak for i dag og på gensyn i morgen
Dag 2
 • 08:30
  Morgenmad
 • 09:00
  Handlingspunkt 5-8, inspireret af CPPF
 • Handlingspunkt 5 – Implementere plan
  Bestillersystem
  Depot
  Instruktion, tilpasning, afprøvning og oplæring.
  Journalnotat og journalsystem
 • Handlingspunkt 6 – Holde øje med/modificere
  Opfølgning
 • Handlingspunkt 7 – Evaluere resultatet
  Redskaber til evaluering og revurdering
 • Handlingspunkt 8 – Udgang/afslutte
  Sektoransvar:
  Tvær- og flerfaglighed i bevilling af hjælpemidler
  Afgrænsning til behandlingsredskaber og træningsredskaber
 • 16:00
  Tak for denne gang.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er