Program

09.00: Registrering og morgenmad


09.30: Velkomst

// Brian Skov Nielsen, faglig leder, Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed og dagens moderator Bent Suhr, chefkonsulent, COK


09.45: Hvordan får vi mennesker med handicap med på vognen?
Uddannelse er vejen til beskæftigelse. Det gælder især mennesker med handicap. Men antallet af unge med handicap der tager en uddannelse, styrtdykker, viser en analyse som Det Centrale Handicapråd har fået foretaget. Og tallet for hvor mange med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet, har ikke rykket sig sinde 2012. 

Hvordan udvikler vi et mere fleksibelt uddannelsessystem, så flere unge med handicap kan tage en uddannelse? Hvordan kommer flere med handicap i arbejde?

// Liselotte Hyveled, formand for Det Centrale Handicapråd og Vice President i Novo Nordisk


10.15: Når det synlige handicap bliver en elefant i rummet  

Politisk korrekthed og misforståede hensyn resulterer i en diskurs, hvor kolleger og ledere utilsigtet stigmatiserer mennesker med synlige handicap som ’de anderledes’ i forhold til ’normalen’ på arbejdsmarkedet. Det er blot én af konklusionerne fra Nanna Mik-Meyers forskningsprojekt, der handler om, hvordan ledere og kolleger reflekterer over og taler om deres kolleger med cerebral parese. Undersøgelsen viser desuden, at det især er konteksten på arbejdspladsen – for eksempel arbejdspraksis og sociale relationer – der har betydning for, hvor stor en vægt funktionsnedsættelsen tillægges. Nanna Mik-Meyer har derfor udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan samarbejde og inklusion kan styrkes, og eventuelle ulige forhold mellem kolleger med og uden funktionsnedsættelser kan brydes ned.

// Nanna Mik-Meyer, professor MSO, CBS 


11.00: Kaffepause


11.15: Fra erhvervsevne til arbejdsevne

Handicap- og beskæftigelsesområdet er ikke alene påvirket af ændringer i arbejdsmarkeds- og socialpolitikken, men også af ændringer i handicapforståelsen. Finn Amby tegner et historisk rids af udviklingen og sætter samtidig fokus på de offentlige systemers rolle i forhold til at få flere mennesker med handicap i beskæftigelse og på problemer i samspillet mellem forskellige sektorer.

// Finn Amby, lektor, ph.d. VIA


12.00: Frokost


13.00: Sessioner - du kan deltage på én af følgende sessioner:

Session 1:    
IPS Implementering – forskning og praktiske erfaringer
Psykiske lidelser står ofte i vejen for et aktivt arbejdsliv og dermed for adgang til et af samfundslivets vigtige fællesskaber. IPS-metoden integrerer beskæftigelses- og behandlingsmæssige indsatser. Metoden har vist gode effekter og er i de senere år implementeret i en række kommuner i samarbejde med den regionale behandlingspsykiatri. På denne session vil Lektor Inge Storgaard Bonfils fra Københavns Professionshøjskole give et indblik i resultaterne fra et forskningsprojekt om implementeringen af IPS i fire kommuner.  Teamkoordinator for IPS teamet i Silkeborg, Annette Nørgaard Svendsen fortæller om de praktiske implementeringserfaringer med at navigerer i et komplekst samarbejde; indad i jobcentret, og i relation til social- og behandlingspsykiatrien.  

// Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Københavns Professionshøjskole og Annette Nørgaard Svendsen, teamkoordinator, IPS-teamet, Silkeborg,

Session 2:    
Kommunal nyorganisering og relationel velfærd
Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har pr. 1. marts 2017 etableret Aalborg AKTIV. Aalborg AKTIV er en tværgående enhed, hvis formål er at skabe nye blikke på borgernes drømme og potentialer i forhold til meningsfuld beskæftigelse. Aalborg AKTIV er et tilbud til borgere med alle former for handicap, som modtager social pension. Det betyder, at man kan komme ind fra gaden uden visitation og få støtte til at finde frem til nye beskæftigelsesmuligheder – det kan være alt fra frivilligt arbejde til job med løntilskud, uddannelse, beskyttet beskæftigelse etc. Aalborg AKTIV samarbejder med borgerne om løsningerne, og det vigtigste succeskriterie er, at borgerne får deres potentialer i spil, og at de bliver en del af et – for dem – meningsfuldt fællesskab. 

// Martin Langballe, relationsskaber og Karin Leth Kristensen, leder, Aalborg AKTIV 

Session 3:  
Social støtte med CTI metoden - i overgangen til og fastholdelse i job
Borgere, der har funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, står i markant grad uden for arbejdsmarkedet. For at understøtte at flere af disse borgere kommer i uddannelse eller beskæftigelse, er der igangsat et samarbejdsprojekt mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet har fokus på en integreret og intensiv indsats. Beskæftigelse er ikke blot et mål i sig selv, men kan som en del af en social indsats også være med til at understøtte positiv forandring, bedre trivsel og mental sundhed for borgeren. CTI metoden (Critical Time Intervention) bruges som en aktiv medspiller, når der arbejdes tværfagligt mellem socialområdet og beskæftigelse til gavn for borgeren. 
Sessionen tager udgangspunkt i borgerrejser- og fortællinger fra de deltagende kommuner, erfaringer og de foreløbige evalueringer af projektet fra Rambøll.

// Louisa Prehn-Jacobsen, fuldmægtig,  Anders Søberg, specialkonsulent, Socialstyrelsen og Christina Ebert Christensen, projektleder, Jammerbugt Kommune

Session 4: Støtteordninger i uddannelsessystemet
Specialpædagogisk Støtte (SPS) er en individuel kompensation, som har til formål at give elever/studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse muligheder for at deltage og gennemføre deres uddannelse på lige vilkår med andre. Kompensationen målrettes den enkelte elevs behov, som de opstår i mødet med de faglige krav på den konkrete uddannelse.

Til sessionen kan du bliver klogere på støttemulighederne i SPS-ordningen på de forskellige uddannelsesområder, herunder de nye SPS-ordningerne på den Forbedrende Grunduddannelse samt de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser. Vi vil også præsentere de væsentligste resultater fra en netop offentliggjort registeranalyse om virkningen af SPS på ungdomsuddannelserne. 

// Kirstine Bygballe Mikkelsen, specialkonsulent og Jens Erik Kajhøj, pædagogisk konsulent,  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Session 5:
Anerkendelse og synliggørelse af personlige, sociale og faglige arbejdsmarkedsfærdigheder med OCN-metoden.

Bliv klogere på, hvad OCN-metoden er, og hvad den kan. OCN-metoden handler om at sikre, at handicappedes personlige, sociale og faglige færdigheder bliver anerkendt og synliggjort.
Hos STU Viborg har OCN-metoder i seks år været anvendt i praksis. Udgangspunktet er, at eleverne skal opleve vigtigheden af at være tilstede, møde op og erfare, at der er brug for dem. 
Eleverne arbejder med grundlæggende personlige og sociale kompetencer, hvoraf adskillige samtidig er arbejdsmarkedsrelevante. De opnåede kompetencer dokumenteres ved brug af OCN-metoden. Ved brug af de faglige OCN-forløb får eleverne samtidig løbende dokumenteret deres opnåede branchespecifikke færdigheder indenfor deres interessefelter - både i den praktiske undervisning på skolen og i eksterne praktikker. Eleverne ender med et uddannelsesbevis med dokumentation på en række uformelle arbejdsmarkedskompetencer, der understøtter deres jobsøgning. Efter STU kommer langt størstedelen af eleverne i ufaglært beskæftigelse.  

//Hanne Skov, daglig leder, Sisse Høy Simonsen, koordinator, OCN Danmark og Jesper Thrige, jobkonsulent, STU i Viborg.

Session 6:
LEV og KLAPjob – hvad skal der til for at få beskæftigelsesindsatsen til at lykkes

Landsforeningen LEVs jobindsats KLAPjob har i samarbejde med landets kommuner hjulpet 3000 mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap i job på det ordinære arbejdsmarked. Jobbene er primært lavet med udgangspunkt i skånejobsordningen, men i det sidste års tid har KLAPjob også lavet fleksjob. På sessionen vil du høre mere om metoden i KLAPjob og erfaringer fra samarbejde med jobcentrene i forhold til at inkludere mennesker med omfattende kognitive funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet. Hvor er barriererne, hvor er mulighederne og hvad skal der til for at lykkes? 
 
Landsforeningen LEV repræsenterer mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. 

// Claus Bergmann Hansen, projektleder og virksomhedskonsulent i KLAPjob og Thomas Holberg, politisk konsulent, LEV
 

Session 7:
Flere mennesker med handicap skal i job og uddannelse – 11 nye initiativer

Regeringen og aftalepartierne har afsat 128,4 mio. kr. i perioden 2019-2022 til 11 initiativer, der skal medvirke til, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse. Midlerne skal bl.a. være med til at finansiere en pulje til virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap, udvikling af et kompetencekort, en landsdækkende job-uge og etablering af en vidensplatform, der skal give virksomheder, kommune og borgere én samlet indgang til viden om specifikke handicap og konkrete redskaber og indsatser, der kan styrke personer med handicaps mulighed for at spille en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Kom og hør om det handicappolitiske beskæftigelsesudspil og de 11 initiativer.

// Jakob Heltoft, kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Lisbet Tuxen, specialkonsulent, Socialstyrelsen


13.45: Pause - tank kaffe og find tilbage til plenum


14.00: Åbne, inkluderende og tilgængelige arbejdspladser for personer med bevægelseshandicap?

Arbejdsgiverne har nøglen til at skabe åbne, rummelige og tilgængelige arbejdspladser for personer med handicap, men vi ved alt for lidt om deres adfærd og holdninger. I dette oplæg præsenteres resultaterne fra en omfattende landsdækkende undersøgelse af danske arbejdsgiveres praksis og holdninger til ansættelse og fastholdelse af personer med bevægelseshandicap. Undersøgelsen giver svar på, hvilken betydning bevægelseshandicap har for sandsynligheden for at blive ansat, hvilke typer af arbejdsgivere, der er villige til at ansætte personer med bevægelseshandicap, hvilke barrierer virksomhederne oplever, og hvordan flere arbejdsgivere kan engageres i at ansætte og fastholde personer med bevægelseshandicap.

// Thomas Bredgaard, professor MSO, Aalborg Universitet


14.40: Kaffepause


15.00: Koblingskompetencer – the missing link i beskæftigelsesindsatsen?

De mange velfærdsproblemer, som kommunerne er sat til at løse, er ikke nemme at håndtere. De er indviklede. De forandrer sig hele tiden, de er komplekse, og de er vanskelige at afgrænse. De kalder på, at flere inddrages i at definere og løse dem. Henning Jørgensen taler for, at der hidtil har manglet i al fald én central forudsætning for at få de mange samarbejdsforsøg på tværs i det offentlige til at lykkes, og det er ”koblingskompetencer” – særlige forudsætninger for tværgående samarbejder, der kan forbedre kvaliteten af velfærdssikringen.

// Henning Jørgensen, professor, Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, Aalborg Universitet 


15.45: Farvel og tak for denne gang