Sessioner

Vælg mellem følgende 6 sessioner:

Session 1: Hvordan får vi alle med i de lokale fællesskaber?
Hvordan kan kommuner og civilsamfundsorganisationer indgå partnerskaber om at inkludere sårbare borgere i almene frivillige fællesskaber på lige fod med alle andre – præsentation af væsentlige læringspunkter.
På denne session præsenterer Socialstyrelsen evalueringsresultater som bl.a. peger på, at flydende grænser mellem professionelle, frivillige og borgere giver sårbare deltagere mulighed for nye roller, der baner vejen for mere inklusion.

// Lise Poulsen, specialkonsulent og Sabine Lyø Andersen, Socialstyrelsen
// Sascha Faxe, udviklingskonsulent, INSP

Session 2: Frontløber for frivillighed – når du skal bygge bro til det lokale civilsamfund
Når man som kommunalt ansat skal arbejde sammen med frivillige og foreninger kræver det særlige kompetencer. Du skal som ansat stå med det ene ben plantet i kommunen og et ben plantet ude blandt foreningerne i civilsamfundet. På denne session stiller vi skarpt på den særlige faglighed, hvor du gennem primært brobygning, facilitering og netværksstyring styrker samspillet med civilsamfundet. Med baggrund i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes nye bog: Frontløbere for frivillighed stiller vi skarpt på kommunernes samarbejde med civilsamfundet i gennem spørgsmål som:
•    Hvilke greb gør du brug af for at bygge bro mellem kommunen og civilsamfundet?
•    Hvordan faciliterer du som kommunalt ansat en arena, hvor både kommunens og civilsamfundets behov kan mødes og indfries, så det i sidste ende kommer til gavn for dem det handler om - borgerne? 
•    Hvordan sikrer du dig gennem et kendskab til lokale netværk, at foreningerne og de frivillige kan se formålet med at spille sammen med kommunen, og hvordan skaber du de bedste rammer for det sammenspil?

// Theis Rud Lauesen, konsulent, CFSA 

Session 3: Kan beskrivelsen af værdien af civilsamfundsindsatser blive mere præcis? Lovende praksis som en mulighed
Der er noget særligt ved civilsamfundet i Danmark. Måske er det særlige, at civilsamfundsindsatsen er en mellemmenneskelig indsats, hvor praksis handler om den direkte, ligeværdige kontakt mellem mennesker. Det kan være svært at sige helt præcist, hvorfor sådan en praksis gør en forskel for udsatte personer. Og med det danske civilsamfundsarbejde, som er veludviklet og meget forskelligartet, kan det være svært at sige, hvorfor én indsats virker på en bestemt måde, mens en anden virker anderledes. Lovende Praksis kan ikke svare entydigt på spørgsmålene, men det kan hjælpe med at beskrive og italesætte praksis på civilsamfundsområdet på en ensartet måde. Med Lovende Praksis er det muligt at finde praksis på civilsamfundsområdet, som viser lovende takter, og som andre kan lade sig inspirere af. Det er også muligt at opdage praksis, som har behov for at blive udviklet yderligere, men som har potentiale til at være til gavn for socialt udsatte borgere.

// Nicklas Petersen Abild, fuldmægtig, Socialstyrelsen 

Session 4: Aflyst

Session 5: Dilemmaspillet 'Klap kæphesten ®' – om ledelsesdilemmaer i samspillet med de frivillige organisatioener
Inddragelse af frivillige i velfærdsproduktionen stiller en række nye krav til dig som offentlig leder. Du skal nemlig i stigende grad lede inddragelsen af og samarbejdet med frivillige, hvis primære drivkraft er deres personlige lyst og engagement. 
Dilemmaspillet ’Klap Kæphesten’ sætter fokus på nogle af de dilemmaer der opstår når du som offentlig leder skal indtænke og give plads til de frivilliges indsats i den offentlige opgaveløsning.
Hvordan ansporer man frivillige organisationer til at indgå forpligtende aftaler? Hvordan leder man frivillige, der på den ene side styres af lyst og engagement, og på den anden side skal medvirke til skabelsen af sikker drift?
Klap Kæphesten er et dilemmaspil om udvikling, roller og ståsteder, som bidrager til at skabe en klar og struktureret samtale, hvor alle hensyn bringes i spil, testes og udvikles. Spillet giver mulighed for at skabe mere konstruktive og frugtbare diskussioner, som i sidste ende kan føre til bedre og mere holdbare beslutninger.

// Christina Nüssler, chefkonsulent, og Theis Sørensen, konsulent, COK

Session 6: Hvordan samarbejder vi med et mangfoldigt civilsamfund?
Socialstyrelsen har udviklet en model, der kan bruges til analyse, dialog og refleksion over civilsamfundsaktører og civilsamfundsinitiativer. Modellen har til formål at skabe refleksion og dialog om forskelle på civilsamfundsaktørers virke, ved at analysere civilsamfundsinitiativer i forhold til hhv. deres relation med den offentlige sektor og outputtet af deres indsatser og aktiviteter. Modellen skal på den baggrund bidrage til, at samarbejder med civilsamfundet sker på et reflekteret grundlag, hvor det f.eks. overvejes, hvornår det er meningsfuldt at samarbejde med hvem.
Modellen kan således bidrage til, at der skabes en dialog om:
•    Hvilke opgaver og hvilke resultater de konkrete organisationer kan og bør bidrage til 
•    Hvilke krav det giver mening at stille til leverancer, dokumentation mv. af de forskellige civilsamfundsaktører og i forbindelse med forskellige initiativer
•    Hvilken bredde af tilbud der findes, og hvilke initiativer der kan være til gavn for deltagerne

// Iben Sand Olesen, fuldmægtig, Socialstyrelsen 

Session 7: Peerstøtte – potentialer og dilemmaer
En session for dig, som har kendskab til eller allerede arbejder med peerstøtte. 
Flere og flere kommuner arbejder aktivt med peerstøtte for at supplere den behandling og støtte de traditionelle faggrupper giver. Brugen af peerstøtter giver typisk den enkelte borger et øget håb og troen på et bedre liv tilbage. Den unikke rolle, som peerstøtten kan spille i kommunale indsatser, er forbundet med store udviklingspotentialer for både modtagerne, giverne af peerstøtten og de organisationer, som støtten er forankret i. 
De store gevinster ved at arbejde med peerstøtte hænger dog også sammen med en række dilemmaer, som udspiller sig på tværs af arbejdet med peerstøtten. Skal peerstøttegiverne have løn, hvordan bliver peerstøttegiveren en del af organisationen og hvordan bliver man som organisation klar til at arbejde med peerstøtte? Mange spørgsmål melder sig i arbejde med peerstøtte og på sessionen vil vi samarbejde med deltagerne blive klogere på området igennem delte erfaringer.
Kom og hør nærmere om nyeste viden på området og de forholdsregler og hensyn, som naturligt følger med arbejdet med peerstøtte.   

// Rune Løgstrup, fuldmægtig, Socialstyrelsen og Cathrin Filip Johansen, uddannelseskoordinator, CFSA

 

Hvis du har spørgsmål til valg af sessioner, er du velkommen til at kontakte os.