COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Mere om forvaltningsakademiet

COKs forvaltningsakademi medvirker til at kvalificere og udvikle faglighed og praksis i den offentlige forvaltning.

I kommunerne er der fokus på økonomistyring, effektivitet og innovation og den offentlige sektor omlægger, omstrukturerer og omprioriterer som aldrig før. Hvis kommunerne samtidig skal fastholde sikker drift og god myndighedsudøvelse, bliver god sagsbehandling og korrekte afgørelser afgørende.  

COK medvirker til at bringe fagligheden på alle forvaltningsområder forstærket gennem omlægninger, omprioriteringer og nye former for samspil med borgere og samarbejdspartnere. Ændrede forvaltningspolitiske tendenser skal understøttes af en forvaltningsfaglighed, der også i fremtidens kommunestyre kan være borgernes garanti for korrekte ydelser og afgørelser.  

Netværk sikrer sammenhæng og progression

Gennem COKs omfattende netværk med ministerier og styrelse, organisationer, chefforeninger, undervisere og deltagere, er COK altid opdateret på de seneste nye lov- og praksisændringer og på, hvordan kommunernes myndighedsudøvelse ændrer sig over tid. Derfor kan vi sikre værdi, sammenhæng og progression i kompetenceudviklingen for den enkelte og for organisationen, når faglighed og praksis skal kvalificeres og udvikles på forvaltningsområdet.  

Forvaltningsakademiet samler, udvikler og synliggør COKs aktiviteter inden for både generelle forvaltningsretlige og mere snævert fagjuridiske problemstillinger, der kobler sig til myndighedsudøvelse og forvaltning. Aktiviteterne bringer ny lovgivning, aktuelle temaer og vigtige refleksioner sammen inden for emner fra den tværgående lovgivning og fagjuraen med sigte på ny og nyttig viden, der kan bruges i praksis.  

Målgruppe

Forvaltningsakademiets aktiviteter henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med kommunernes forvaltnings- og myndighedsudøvelse. Det er medarbejdere, der er optaget af retsregler og principper, der giver borgeren sikkerhed for korrekte, lovmedholdelige afgørelser truffet under hensyntagen til principperne for god forvaltningsskik.  

En del af målgruppen er placeret centralt i forvaltningerne (juridiske afdelinger, borgmester-sekretariater, tværgående stabe, fagforvaltninger m.fl.), men forvaltningsakademiets aktiviteter er også for de mange kommunalt ansatte, der arbejder med borgerkontakt og sagsbehandling i mange forskellige sammenhænge, for eksempel ledere og medarbejdere i decentrale institutioner.  

Vil du vide mere?