Eksamensform

Alle moduler afsluttes med en individuel, eksternt censureret bedømmelse efter 7-trins-skalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.

Som hovedregel er der tale om en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg, hvor der gives en samlet karakter for det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation.

Oplægget har forskellig form tilpasset de forskellige moduler således at den studerende i løbet af ud-dannelsen præsenteres for forskellige skriftlige fremstillingsformer: Essay, synopsis, case, projekt osv.

Oplæggets problemformulering skal være relateret til de(n) studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Oplæggets problemformulering skal skriftligt godkendes af underviseren. 

Det skriftlige oplæg kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Oplægget må maks. fylde 4 - 10 normalsider afhængigt af modul, hvis den udarbejdes individuelt, og kan udvides et nærmere specificeret antal sider for hver af de efterfølgende studerende, hvis flere skriver sammen. Til mundtlig eksamen er der afsat 30 min. pr. studerende inkl. votering. 

På grundmodulet ”Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere”, valgmodulet ”Coaching” og Specialemodulet afviger eksamensformen fra ovenstående. Endvidere arbejder COK løbende med at udvikle eksamensformerne indenfor bekendtgørelsens og certificeringens rammer, således at eksamen bedst muligt understøtter modulets formål.