NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Eksamen, Ekspertfag: Borgeren i centrum

Eksamen på Kommunomuddannelsen i modulet Borgeren i centrum i det offentlige Danmark

Indhold

Det offentliges organisering – opgaver og services:

 • Kendskab til den offentlige sektors organisering og opgavedeling
 • De nationale, regionale og kommunale strategier

De samfundsmæssige rammer for borgerbetjeningen:

 • Samfundsmæssige og strategiske rammer
 • Lovgivningsmæssige rammer
 • Forvaltningsretlige regler, herunder regler om persondata.

Borgernes behov og forventninger:

 • Det offentlige som myndighed
 • Helhedsorienteret vejledning.

Servicebegrebet – god offentlig service i praksis:

 • Servicebegrebet
 • Offentlige ydelser, livssituationer og ydelseslandkort.

Kommunikation:

 • Personlig kommunikation (ATA)
 • Telefonisk kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Digital kommunikation (sms, video mm.)

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • opnå overordnet viden om opbygningen af hele det offentlige system og biblioteksområdet og hvilke generelle, borgerrettede opgaver, de enkelte sektorer løser
 • forstå sammenhængen mellem forskellige ydelser og tilbud til borgeren
 • forstå de overordnede samfundsmæssige tendenser for, hvordan vi indretter os i det offentlige, og hvad der er baggrunden for, at vi leverer service på en given måde
 • opnå viden om hovedlinjerne i den offentlige sektors organisering og have viden om opgavedeling mellem myndigheder, herunder hvad opgavedelingen betyder for deres egen rolle i forbindelse med betjeningen af borgerne
 • have viden om de overordnede lovgivningsmæssige rammer og vide, hvilken praktisk betydning de har for borgerbetjeningen
 • forstå borgerbegrebet og dets varianter. Desuden skal de studerende opnå forståelse for den særlige relation, der er mellem borger og myndighed i kraft af den magt, myndigheden kan udøve
 • forstå borgernes mangfoldighed gennem brug af forskellige borger-typer/personas
 • have viden om metoder og værktøjer, som kan hjælpe i afklaringen af borgerens situation og behov
 • forstå servicebegrebet generelt set og i forhold til borger-betjeningen
 • have kendskab til elementær servicepsykologi og kunne anvende den i praksis
 • have kendskab til de forskellige kommunikationsplatforme, herunder forstå de særlige muligheder og udfordringer
 • forstå, at borgerne så vidt muligt skal betjene sig selv og have viden om de forskellige løsningers styrker og svagheder set i forhold til forskellige borgertyper og situationer
 • have kendskab til de nationale, regionale og kommunale digitalise-ringsstrategier og til, hvad de betyder for praksis f.eks. på egen arbejdsplads.

De studerende skal

 • kunne vejlede borgerne i selvbetjeningsløsninger og offentlige informationsportaler og vurdere systemernes og løsningernes styrker og svagheder i forhold til borgerens behov og forudsætninger
 • forstå, hvad god service er, og kunne praktisere den ud fra de givne rammer
 • kunne analysere og vurdere henvendelsens karakter og anvende denne viden for at levere den bedste og mest effektive service i den enkelte situation
 • have viden om egne, lokale politikker og strategier på disse områder og kunne vurdere, hvilken betydning de har i praksis for den service, der leveres på egen arbejdsplads
 • kunne anvende de grundlæggende forvaltningsretlige regler i praksis i forhold til de udfordringer, de forskellige borgerhenvendelser stiller
 • kunne anvende og medbetjene på alle selvbetjeningsløsninger og informationsportaler.

De studerende skal

 • have viden om digitale selvbetjeningsløsninger og informationsportaler og kunne
 • anvende denne viden til at finde information om ydelser, regler og situationer, også uden for den enkelte studerendes eget fagområde
 • kunne levere en god og helhedsorienteret service ud fra borgerens livssituation, herunder kunne vurdere, hvilke ydelser der er relevante i den enkelte situation
 • kunne vurdere, hvilke behov borgeren måtte have ud over at få løst den konkrete opgave (helhedsorienteret vejledning)
 • kunne yde råd og vejledning i forbindelse med de ydelser, der er relevante ud fra borgerens livssituation
 • kunne vurdere, hvilke forskellige krav der stilles til kommunikationen alt efter, hvilken karakter henvendelsen har.
Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med et døgns forberedelsestid.

ECTS
10.00
Målgruppe

Elever som ønsker eksamen på akademiniveau på modulet Borgeren i centrum i det offentlige Danmark, et valgfrit modul på Kommunomuddannelsen

Prisen er ekskl. moms, og dækker eksamen.
Gem som favorit