COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi og har som formål at styrke den enkelte behandlers kompetence i dobbeltfokuseret behandling.

Formålet er at give kursisterne basale kompetencer i at gennemføre alkoholbehandling med dobbeltbelastede klienter, sideløbende behandle deres psykiske komorbiditet, hvor dette er indenfor misbrugsbehandlingens rammer, og opnå forståelse for, hvornår det er betimeligt at inddrage/henvise til eksterne samarbejdspartnere indenfor psykiatri eller specialiseret døgnbehandling.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager sættes i stand til:

  • at identificere og beskrive dobbeltbelastning
  • at forstå dynamikken mellem rus og personlighed samt rusens funktion ved forskellige symptomlidelser
  • at opnå et kendskab til og færdigheder i at følge manual- og protokolanvisninger for behandling af mennesker med dobbeltbelastning af gængs art
  • at anvende personlighedsguidet strategi som grundlag for kollegialt samarbejde

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

I et typisk ambulant behandlingscenter vil omkring halvdelen af klientellet være dobbeltbelastet. Det vil sige, at de ved siden af deres afhængighed har en personlighedsforstyrrelse eller en psykisk symptomlidelse som f.eks. ADHD, angst eller depression.

Dobbeltbelastede klienter har svært ved at få udbytte af behandling, fordi deres emotionelle, kognitive eller relationelle vanskeligheder kan spænde ben for gennemførelsen af behandlingen. De betragtes ofte som vanskelige, fordi deres kontaktmåde stiller store krav til de mennesker, der er omkring dem, herunder behandlere. Konsekvenserne er ofte, at den terapeutiske relation er opslidende, og at behandlingen ikke har fuld gennemslagskraft.

Erfaringer viser, at et dobbelt fokus i behandlingen, dvs. at have opmærksomheden rettet på både afhængigheden og personlighedsmønster/symptomlidelse, er et nyttigt holdepunkt for, at behandleren finder den bedst mulige kontaktstrategi og fokusering i behandlingsforløbet. Det betyder bedre fastholdelse af en konstruktiv terapirelation, højere gennemførelsesrate og større sandsynlighed for et godt behandlingsresultat.

Modulet sigter på at styrke deltagernes evne til at se "the person behind the illness" ved hjælp af et personlighedsguidet kognitiv-terapeutisk udgangspunkt. Der undervises og trænes i metoder til iagttagelse, identifikation og beskrivelse af psykisk komorbiditet samt i prototypiske tilgange til forskellige personlighedsmønstre. Der gennemgås bi-protokoller for de hyppigst forekommende symptomlidelser blandt alkoholafhængige, det vil sige, hvad man som alkoholbehandler skal foretage af grundlæggende tiltag ved tilstedeværelse af forskellige konkrete lidelser.

Modulet er bygget op om en grundlæggende personlighedsguidet referenceramme med indlæring af redskaber til at se klart og handle adækvat i forhold til de mest gængse former for dobbeltbelastning. Der præsenteres basale – need to do – protokoller for specifikke former for komorbiditet.

Modulet varer 7 dage, fordelt på 5 undervisningsgange af 2 dage (internater) og 3 dage (enkeltdage).

Der veksles mellem teorioplæg, gruppeøvelser og casearbejde. Der indgår aktuelle klienter som frivllige, informerede figuranter i forskellige iagttagelses- og udredningsøvelser, og modulet afholdes derfor på Ringgården - Nationalt Kompetencecenter for Dobbetlfokuseret Afhængighedsbehandling, hvor klienterne er indskrevet.

Litteratur (ikke obligatorisk læsning for undervisningen):
Nielsen, P, Damsted, I. & Moesgaard, K.: Projekt ALF – alkohol- og livsfokusering (2002).
Nielsen, P. & Røjskjær, S.: Dobbeltbelastning i alkoholbehandling - Udredning og tilgang (2017)

Undervisere/ Oplægsholdere

Per Nielsen, Steffen Røjskjær og Heidi Mouritsen.
Underviserne er alle ansat eller tilknyttet Ringgården – Nationalt Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling.

Målgruppe

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, have Basismodulet (eller den tidligere "Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling") og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er