Målgruppe

Alkoholbehandlere, der arbejder i offentligt finansieret alkoholbehandling.
Deltagerne skal som minimum have en mellemlang videregående uddannelse indenfor det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, have Basismodulet (eller den tidligere "Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling") og overvejende arbejde med alkoholproblemer (ikke udelukkende stofbehandling).
Læs mere om adgangskrav og optagelse

Samarbejdspartner
Sundhedsstyrelsen
Kursusdatoer
 • Undervisning: Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart
  Aftensmad, overnatning og morgenmad på internaterne: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
  21.08.2019 kl. 09:30 - kl. 15:30
  11.09.2019 kl. 09:30 - 12.09.2019 kl. 15:30
  25.09.2019 kl. 09:30 - 26.09.2019 kl. 15:30
  06.11.2019 kl. 09:30 - kl. 15:30
  05.12.2019 kl. 09:30 - kl. 15:30
Datoer
Undervisning: Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart
Aftensmad, overnatning og morgenmad på internaterne: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
21.08.2019 kl. 09:30 - kl. 15:30
11.09.2019 kl. 09:30 - 12.09.2019 kl. 15:30
25.09.2019 kl. 09:30 - 26.09.2019 kl. 15:30
06.11.2019 kl. 09:30 - kl. 15:30
05.12.2019 kl. 09:30 - kl. 15:30
Pris: 4.500 kr.
Der er delvis deltagerbetaling på modulet. Uddannelsen er støttet af Sundhedsstyrelsen. Ved afbud efter fristens udløb eller udeblivelse faktureres din arbejdsplads for egenbetalingen, hvis ikke pladsen kan optages af en anden kvalificeret ansøger.
Tilmeldingsfrist02.07.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Modul om dobbeltfokuseret alkoholbehandling (Modul i Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Uddannelsen er målrettet alkoholbehandlere i offentligt ambulant regi og har som formål at styrke den enkelte behandlers kompetence i dobbeltfokuseret behandling.

Formålet er at give kursisterne basale kompetencer i at gennemføre alkoholbehandling med dobbeltbelastede klienter, sideløbende behandle deres psykiske komorbiditet, hvor dette er indenfor misbrugsbehandlingens rammer, og opnå forståelse for, hvornår det er betimeligt at inddrage/henvise til eksterne samarbejdspartnere indenfor psykiatri eller specialiseret døgnbehandling.

Kompetencemålet er, at den enkelte deltager sættes i stand til:

 • at identificere og beskrive dobbeltbelastning
 • at forstå dynamikken mellem rus og personlighed samt rusens funktion ved forskellige symptomlidelser
 • at opnå et kendskab til og færdigheder i at følge manual- og protokolanvisninger for behandling af mennesker med dobbeltbelastning af gængs art
 • at anvende personlighedsguidet strategi som grundlag for kollegialt samarbejde

Læs mere om uddannelsen, modulerne, opbygning, optagelseskrav med videre

Indhold

I et typisk ambulant behandlingscenter vil omkring halvdelen af klientellet være dobbeltbelastet. Det vil sige, at de ved siden af deres afhængighed har en personlighedsforstyrrelse eller en psykisk symptomlidelse som f.eks. ADHD, angst eller depression.
Dobbeltbelastede klienter har svært ved at få udbytte af behandling, fordi deres emotionelle, kognitive eller relationelle vanskeligheder kan spænde ben for gennemførelsen af behandlingen. De betragtes ofte som vanskelige, fordi deres kontaktmåde stiller store krav til de mennesker, der er omkring dem, herunder behandlere. Konsekvenserne er ofte, at den terapeutiske relation er opslidende, og at behandlingen ikke har fuld gennemslagskraft.

Erfaringer viser, at et dobbelt fokus i behandlingen, dvs. at have opmærksomheden rettet på både afhængigheden og personlighedsmønster/symptomlidelse, er et nyttigt holdepunkt for, at behandleren finder den bedst mulige kontaktstrategi og fokusering i behandlingsforløbet. Det betyder bedre fastholdelse af en konstruktiv terapirelation, højere gennemførelsesrate og større sandsynlighed for et godt behandlingsresultat.

Modulet sigter på at styrke deltagernes evne til at se "the person behind the illness" ved hjælp af et personlighedsguidet kognitiv-terapeutisk udgangspunkt. Der undervises og trænes i metoder til iagttagelse, identifikation og beskrivelse af psykisk komorbiditet samt i prototypiske tilgange til forskellige personlighedsmønstre. Der gennemgås bi-protokoller for de hyppigst forekommende symptomlidelser blandt alkoholafhængige, det vil sige, hvad man som alkoholbehandler skal foretage af grundlæggende tiltag ved tilstedeværelse af forskellige konkrete lidelser.

Modulet er bygget op om en grundlæggende personlighedsguidet referenceramme med indlæring af redskaber til at se klart og handle adækvat i forhold til de mest gængse former for dobbeltbelastning. Der præsenteres basale – need to do – protokoller for specifikke former for komorbiditet.
Modulet varer 7 dage, fordelt på 5 undervisningsgange af 2 dage (internater) og 3 dage (enkeltdage).

Der veksles mellem teorioplæg, gruppeøvelser og casearbejde. Der indgår aktuelle klienter som frivllige, informerede figuranter i forskellige iagttagelses- og udredningsøvelser, og modulet afholdes derfor på Ringgården - Nationalt Kompetencecenter for Dobbetlfokuseret Afhængighedsbehandling, hvor klienterne er indskrevet.

Litteratur (ikke obligatorisk læsning for undervisningen):
Nielsen, P, Damsted, I & Moesgaard, K: Projekt ALF – alkohol- og livsfokusering.

Undervisere/ Oplægsholdere

Steffen Røjskjær, Per Nielsen, Heidi Mouritsen og Lisbeth Lauvring.
Underviserne er alle ansat eller tilknyttet Ringgården – Nationalt Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Introduktion til dobbeltbelastning - the person behind the illness
  - Intro og rammesætning
  - Øvelse: Speedinterview 1 med to beboere
  - Dobbeltbelastning: afhængighed, personlighedsforstyrrelse og symptomlidelse
  - Personlighedsteori, prævalens, dobbeltfokuseret behandlingstilgang

  v. Per Nielsen og Steffen Røjskjær
Dag 2
 • Personlighedsmodel og udredning
  - Komorbiditet - hvorfor så hyppigt hos personer med alkoholproblemer?
  - Årsager til personlighedsforstyrrelser og symptomlidelser
  - Iagttagelse og beskrivelser
  - Filmanalyse og øvelser
  - Struktur og samarbejde om dobbeltfokuseret behandling

  v. Per Nielsen og Steffen Røjskjær
Dag 3
 • 09:30
  Personlighedsmodel og udredning
  - Assessment - principper og værktøjer
  - Udredningsskabelon og søgemodeller
  - Personlighedsguidet behandling med dobbeltfokus

  v. Per Nielsen og Steffen Røjskjær
Dag 4
 • 09:30
  Træning i udredning, caseformulering og grundintervention
  - Øvelse "in vivo": Speedinterview 2 med fire beboere
  - Brug af udredningsværktøj
  - Samle data - sortere data - lægge behandlingsstrategi

  v. Per Nielsen og Steffen Røjskjær
Dag 5
 • 09:30
  Træning i udredning, caseformulering og grundintervention
  - Klient-behandler samspil - parallelprocesser
  - Øvelse på egne cases

  v. Per Nielsen og Steffen Røjskjær
Dag 6
 • 09:30
  Symptomlidelser
  - Gennemgang af gængse symptomlidelser i klinikken
  - Integrerede behandlingsprotokoller - med ADHD som eksemplarisk tema
  - BI-protokoller (need to do) for hyppigt forekommende symptomlidelser hos mennesker, der søger behandling for alkoholproblemer

  v. Heidi Mouritsen, Lisbeth Lauvring og Per Nielsen
Dag 7
 • 09:30
  Styrkelse af følelsesregulering. Forankring af dobbeltfokus
  - Emotionel dysregulation
  - Psykoedukativt minikursus i følelsesregulering
  - Samtaleforløb med fokus på følelsesregulering
  - Praktiske øvelser
  - Opsamling af teori, metode og erfaringer
  - Forankring af dobbeltfokus i daglig praksis - hvordan?

  v. Per Nielsen og Steffen Røjskjær

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er