NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Databearbejdning og controlling

Tag hul på lægesekretærens fremtid med dette modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Overordnet er modulet målrettet nogle af de fremtidige arbejdsfunktioner, som lægesekretærerne kan bidrage til, selvstændigt varetage eller måske allerede varetager en del af.

Du lærer at understøtte arbejdet med god registrerings- og kodningspraksis i afdelingen, så du kan monitorere, finde fejl, håndtere dem og sørge for at der bliver handlet på de fundne fejl.
Du kan understøtte den økonomiske- og kapacitetsmæssige styring i afdelingen
Du kan udarbejde, kvalitetssikre og præsentere ledelsesinformation på en måde, så der kan træffes beslutninger og handles ud fra informationen, bl.a. i det løbende forbedringsarbejde.
Du kender grundlaget for udrednings- og behandlingsret og pakkeforløb, og du kan bidrage til at forbedre og sikre effektive patientforløb.

Indhold

Datakvalitet:

 • Tidstro registrering
 • Registreringspraksis
 • Datakomplethed
 • Fejlfinding

Driftsstyring:

 • Budgetopfølgning
 • Prioritering af personaleressourcer
 • Kapacitetsudnyttelse

Bearbejdning og formidling af data:

 • Hvor findes data?
 • Brugbarheden af data
 • Formidling af data

Patientforløb - opfølgning og optimering:

 • Pakkeforløb
 • Udrednings- og behandlingsgarantier
 • Tværsektorielle indikatorer
 • Orientering om venteinfo

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • kende principperne for kvalitetssikring af data
 • have viden til at kunne indgå i dialog og bidrage til forbedringer i forbindelse med indhentning og anvendelse af data
 • kende principperne for budgetopfølgning
 • kunne forstå de økonomiske konsekvenser af anvendt personaletid, herunder normperioder for afregning af arbejdstid og betaling for overarbejde
 • have kendskab til datakilderne bag ledelsesinformationssystemerne kende grundlaget for udarbejdelse af patientforløb
 • forstå lovgrundlaget og registreringsvejledningen for udrednings- og behandlingsgarantier.

De studerende skal

 • kunne anvende principperne for tidstro registrering og datakomplethed
 • kunne vurdere datas komplethed i forhold til registrering, fejlfinding og anvendelse
 • kunne forstå, hvilke konsekvenser ændringer i dataopsamling og arbejdsgange har for datakvalitet og dataanvendelse
 • kunne anvende lovgrundlaget for brug af patientdata
 • kunne anvende Sundhedsdatastyrelsens DRG- værktøjer og andre værktøjer
 • kunne læse, anvende og følge op på et afdelingsbudget
 • kunne forstå de kliniske arbejdsgange og organisering, samt den tilknyttede økonomi, så de kan indgå aktivt i processer om bedre kapacitetsudnyttelse på den enkelte afdeling og mellem afdelinger
 • kunne udarbejde, anvende og formidle målrettede dataudtræk til driftsoptimering og forbedrede patientforløb
 • kunne analyse og vurdere problemstillinger inden for patientforløb.

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt til udvikling af registreringspraksis og data- og informationsanvendelse i afdelingen
 • kunne formidle og støtte kollegaerne i den praktiske anvendelse af registreringspraksis
 • kunne finde og anvende relevante data til driftsplanlægning og optimering af patientforløb
 • kunne bidrage til forbedring og optimering af forløb og arbejdsgange i afdelingen
 • kunne målrette drifts- og patientdata, så ledere og kollegaer kan handle på baggrund heraf.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 24 timer forberedelsestid

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk administrative medarbejdere.

Videoer
Se video om kurset
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag