NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov

Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.

Indhold

På det sociale område er rammen for opgaverne og ydelserne til borgerne primært defineret af serviceloven. Med indførelsen af de risikobaserede tilsyn blev det dog understreget, at der også er omfattende forpligtelser relateret til sundhedsloven. Det stiller store krav til ledere såvel som til det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, hvis bostederne skal lykkes med at møde borgernes behov og få serviceloven og sundhedsloven til at spille sammen uden, at de kommer i konflikt.

På dette to dages kursus får du en grundlæggende indføring i de to love og især deres indvirkning på socialområdet med særligt fokus på sociale bosteder. Du får vigtig viden om de juridiske krav, gråzoner og snitflader – og konkrete bud på, hvordan du kan handle inden for lovgivningens rammer og skabe bedre pædagogisk praksis, ledelse og drift på bosteder.

På kurset sætter vi også fokus på ledelsens og de pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejderes opgaver, pligter og ansvar, og du får inspiration til, hvordan I kan arbejde for bedre sammenhæng, stærkere faglige snitflader og god målsætnings- og dokumentationspraksis.

Du kommer hjem med ny faglig viden, som kan danne grundlag for dit bosteds videre arbejde med udvikling af en praksis, som sikrer, at hverken borgere eller personale bliver klemt mellem de to lovkomplekser. Du lærer at forstå og reflektere over de faglige dilemmaer, og du får redskaberne til at bringe din nye viden i spil i planlægning og udvikling af nødvendige faglige og organisatoriske forandringer.

I løbet af to dage sætter vi fokus på:

Overordnet introduktion til lovgivningen

 • Rammer for servicelovsydelser
 • Formålet med sundhedsloven, og hvorfor den har betydning i sociale tilbud, herunder med drøftelse af behandlingsbegrebet

Ansvar og pligter

 • Ledelsens ansvar vs. personalets ansvar ift. behandling jf. sundhedsloven
 • Hvilke krav er der til den pædagogiske praksis ift. behov for sundhedsfaglig behandling?
 • Hvem kan udføre sundhedsfaglige opgaver, når en borger bor på et botilbud, visiteret iht. serviceloven?
 • Hvem må hvad hvornår? Herunder hvad er en sundhedsperson, delegation og autorisation?

Patientrettigheder, væsentlig snitflade ml. SEL og SUL

 • Tavshedspligt, information og samtykke
 • Borgerens ret til ydelser og behandling
 • Samarbejde på tværs – videregivelse af information
 • Samarbejde med pårørende
 • Værgemål, herunder fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente
 • Selvbestemmelse – positiv vs. negativ selvbestemmelsesret
 • Tvang og magt

Organisering af myndighedsarbejdet i den kommunale forvaltning

 • Beslutningsprocessen i forvaltningen
 • Den nye VUM (2.0) som udrednings- og dialogværktøj
 • Opfølgning på den sociale indsats med udgangspunkt i handleplanen
 • Socialtilsynets konstatering af bekymrende forhold på et bosted - hvad gør forvaltningen?
 • Bostedets retlige status i den sociale sag

Sammenhæng og kvalitetsudvikling

 • Hvordan kan man arbejde for bedre sammenhæng med drøftelse af faglige snitflader og dokumentationspraksis? Eksemplificeret ved indsatsmål vs. problemområder med udgangspunkt i kravene til journalføring.
 • Dialog og samarbejde - kan vi i fællesskab gøre det bedre?

De to undervisningsdage er planlagt som et internat, så du har tid til erfaringsudveksling, sparring og drøftelse af muligheder og perspektiver med kollegaer på tværs af kommuner og institutioner,

Undervisere/ Oplægsholdere

Karen Elmegaard, cand.jur.
Karen har en bred erfaring i forhold til hele det socialretlige område med særlig fokus på voksne med funktionsnedsættelser og udsatte samt børn og unge. Hun har en lang karriere bag sig med ansættelser i blandt andet Ankestyrelsen, Socialministeriet, som lektor på PH Metropol samt tre forskellige kommuner - på ledelsesniveau og som chefkonsulent.

Mette Louise Krogh, MCN (master i klinisk sygepleje).
Mette har baggrund som sygeplejerske og fra tidligere ansættelser i kommunalt regi, både som klinisk sygeplejespecialist og kvalitetsansvarlig, har hun praktisk erfaring med det sundhedsfaglige tilsyn samt i det private som selvstændig sundhedsfaglig konsulent. Desuden har Mette flere pædagogiske diplommoduler indenfor undervisning og vejledning til unge og voksne.
eller
Dorte Lindstrøm Vilstrup, sygeplejerske. Dorte har en baggrund som lektor i professionshøjskoleregi, ledende sygeplejerske, chefkonsulent og har endvidere læst sundhedsjura.

Begge undervisere, Karen + Mette eller Dorte, vil være tilstede på kursusdagene, så du oplever, at juridisk viden og praktisk erfaring spiller sammen og supplerer hinanden.

Målgruppe

Kurset er for ledere, udviklingsansvarlige, medicinansvarlige, teamledere m.fl. som har brug for indføring i og overblik over hvilke krav der er på området ift. de to lovgivninger. Der tages udgangspunkt i personale med pædagogisk baggrund, men kurset er også for personale med sundhedsfaglig baggrund.

Kursusdatoer
 • Fyn, marts 2022.
  Du kan forhåndstilmelde dig nu. Så kontakter vi dig direkte, når datoerne er på plads.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Fyn, marts 2022.
Du kan forhåndstilmelde dig nu. Så kontakter vi dig direkte, når datoerne er på plads.
Pris: 0 kr.
Prisen er ekskl. moms. Prisen omfatter undervisning og materialer samt på kurser med fysisk fremmøde også forplejning og ophold.
Tilmeldingsfrist01.03.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag