Målgruppe

Kurset er for ledere, udviklingsansvarlige, medicinansvarlige, teamledere m.fl. som har brug for indføring i og overblik over hvilke krav der er på området ift. de to lovgivninger. Der tages udgangspunkt i personale med pædagogisk baggrund, men kurset er også for personale med sundhedsfaglig baggrund.

Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
  18.11.2019 - 19.11.2019
  Forløbet er et internat.
Datoer
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
18.11.2019 - 19.11.2019
Forløbet er et internat.
Pris: 5.450 kr.
Tilmeldingsfrist21.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov

Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.

Indhold

På det sociale område er rammen for opgaverne og ydelserne til borgerne primært defineret af serviceloven. Med indførelsen af de risikobaserede tilsyn blev det dog understreget, at der også er omfattende forpligtelser relateret til sundhedsloven. Det stiller store krav til ledere såvel som til det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, hvis bostederne skal lykkes med at møde borgernes behov og få serviceloven og sundhedsloven til at spille sammen uden, at de kommer i konflikt.

På dette to dages kursus får du en grundlæggende indføring i de to love og især deres indvirkning på socialområdet med særligt fokus på sociale bosteder. Du får vigtig viden om de juridiske krav, gråzoner og snitflader – og konkrete bud på, hvordan du kan handle inden for lovgivningens rammer og skabe bedre pædagogisk praksis, ledelse og drift på bosteder.

På kurset sætter vi også fokus på ledelsens og de pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejderes opgaver, pligter og ansvar, og du får inspiration til, hvordan I kan arbejde for bedre sammenhæng, stærkere faglige snitflader og god målsætnings- og dokumentationspraksis.

Du kommer hjem med ny faglig viden, som kan danne grundlag for dit bosteds videre arbejde med udvikling af en praksis, som sikrer, at hverken borgere eller personale bliver klemt mellem de to lovkomplekser. Du lærer at forstå og reflektere over de faglige dilemmaer, og du får redskaberne til at bringe din nye viden i spil i planlægning og udvikling af nødvendige faglige og organisatoriske forandringer.

I løbet af to dage sætter vi fokus på:

Overordnet introduktion til lovgivningen

 • Rammer for servicelovsydelser
 • Formålet med sundhedsloven, og hvorfor den har betydning i sociale tilbud
 • Behandlingsbegrebet

Ansvar og pligter

 • Ledelsens ansvar vs. personalets ansvar ift. behandling jf. sundhedsloven og serviceloven
 • Hvilke krav er der til den pædagogiske praksis ift. behov for sundhedsfaglig behandling?
 • Hvem kan udføre sundhedsfaglige opgaver, når en borger bor på et botilbud, visiteret iht. serviceloven?
 • Hvem må hvad hvornår? Herunder hvad er en sundhedsperson, delegation og autorisation?

Patientrettigheder, væsentlig snitflade ml. SEL og SUL

 • Tavshedspligt, information og samtykke
 • Borgerens ret til ydelser og behandling
 • Samarbejde på tværs – videregivelse af information
 • Samarbejde med pårørende
 • Værgemål, herunder fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente
 • Selvbestemmelse – positiv vs. negativ selvbestemmelsesret
 • Tvang og magt

Sammenhæng og kvalitetsudvikling

 • Hvordan kan man arbejde for bedre sammenhæng med drøftelse af faglige snitflader og dokumentationspraksis? Eksemplificeret ved indsatsmål vs. problemområder med udgangspunkt i kravene til journalføring.
 • De to undervisningsdage er planlagt som et internat, så du har tid til erfaringsudveksling, sparring og drøftelse af muligheder og perspektiver med kollegaer på tværs af kommuner og institutioner,

  Undervisere/ Oplægsholdere

  Finn Kittelmann er erfaren jurist og har tidligere arbejdet ved domstole og politi samt været kommunalt ansat juridisk chef. Finn har omfattende kendskab til de dele af lovgivningen, kurset adresserer og har undervist i mange år.

  Dorte Lindstrøm Vilstrup er chefkonsulent i COK, har en baggrund som lektor i professionshøjskoleregi, sygeplejerske og har endvidere læst sundhedsjura. Dorte har gennem længere tid arbejdet med sundhedsfaglige problemstillinger i sociale tilbud, både ift. processer, kurser og længerevarende kompetenceudvikling.

  Begge undervisere vil være tilstede på kursusdagene, så du oplever, at juridisk viden og praktisk erfaring spiller sammen og supplerer hinanden.

  Vil du vide mere?

  Spørg en COK'er