Målgruppe

Målgruppen for læringsforløbet er ansatte i kommunerne, der arbejder tværfagligt, koordineret, helhedsorienteret og med inddragelse af borgeren. Det kan fx være på beskæftigelses-, social- og sundheds- og ungeområdet, i tværfaglige netværk, rehabiliteringsteams, unge og uddannelse – overgang fra ung til voksen, exitprogrammer, modtagelse af flygtninge mm.

Gem som favorit

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger - medarbejderspor

Skab én sammenhængende plan med borgeren, bliv bedre til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret og styrk dine evner som mødeleder.

Formål og udbytte af læringsforløbet er, at deltagerne opnår:
• Viden om fremmende og hæmmende faktorer i praksisarbejdet med tværfaglige, koordinerede og helhedsorienterede opgaver med inddragelse af borgeren
• Færdigheder i at være den løsningsorienterede mødeleder af fora og netværk, der har til opgave at samarbejde borgerinddragende og netværksbaseret om en samlet borgerplan
• Færdigheder i at kunne varetage en tovholderfunktion og koordinere en sam-menhængende plan

Indhold

På beskæftigelsesområdet efterspørges metoder til at arbejde tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret for at skabe én sammenhængende plan – for borgeren og med borgeren. COK udbyder et nyt forløb med et spor til hhv. medarbejdere og ledere. På medarbejdersporet får deltagerne viden om det tværfaglige arbejde og værktøjer til at lede, facilitere og koordinere den sammenhængende plan i samarbejde med borgeren og relevante kollegaer. På ledersporet trænes leder eller ledergruppe i at understøtte medarbejdernes tværfaglige og koordinerende arbejde. Her får deltagerne bl.a. viden om fremmende og hæmmende faktorer for ledelse af medarbejdere, der arbejder tværfagligt, og værktøjer, der understøtter vedvarende fokus på implementering og resultatskabelse. Læs mere om hele forløbet på cok.dk/enborgerenplan.

I læringsforløbet for medarbejderne er der fokus på at omsætte læring til praksis, så metoder reelt anvendes. Derfor starter og slutter hver undervisningsdag med hhv. opsamling fra sidst og fra aktionslæringen samt planlægning af nyt træningsemne til kommende aktionslæringsforløb. På første undervisningsdag formulerer deltagerne deres individuelle målsætning for egen udvikling som netværkskoordinator. Den individuelle målsætning har tillige det formål at understøtte metodeanvendelsen i praksis. Endvidere indgår nedenstående undervisningstemaer i læringsforløbet:

Rollen som netværkskoordinator
- Baggrund, opgave og forventninger til netværkskoordinatoren
- Beskrivelse af roller og opgaver på selve netværksmødet
- Hvad har jeg godt fat i og hvilke udfordringer giver det mig?
- Hvad vil jeg arbejde med i min egen udvikling som netværkskoordinator
- Oplæg til aktionslæringsdage

Facilitering og mødeledelse
- Kontekst og forståelsesramme for mødeledelse
- Rollernes betydning – mødelederens rolle
- Kommunikation er en koordineret forståelse
- Forskellige former for kommunikation
- Metoder og værktøjer til effektive møder med konkret udbytte

Borgerinddragelse og dialogbaseret tilrettelæggelse
- Empowerment – som tilgang
- Sprogspil i samarbejdet med borgeren
- Borgerens motivation – hvad er motivation og hvordan opstår den?
- Resultatskabelse med borgeren - hvad virker?
- Værktøjer, der understøtter borgerinddragelse og dialog

Borgerplanen
- Mål og delmål - arbejdsmarkedstilknytning og livsduelighed
- Midler - helhedsorientering, indsats, handling, prioritering
- Effekt - progression og resultater
- Målformulering efter SMART- princippet
- Værktøjer til forberedelse og beskrivelse af en helhedsorienteret plan

Tilrettelæggelse

Der er et vægtet fokus på, at det lærte fra undervisningsdagene skal implementeres i praksis. Derfor gennemføres det samlede læringsforløb med 4 enkeltstående undervisningsdage suppleret med aktionslæring mellem undervisningsdagene (træne elementer fra undervisningen i den daglige drift i hjemkommunen). Forløbet gennemføres over 3-4 mdr.

Undervisningen veksler mellem korte oplæg fra underviser med inddragelse af deltagernes viden og erfaringer og konkrete øvelser.

Særlige forhold

Læringsforløbet En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger for netværkskoordinatorer og ledelse udbydes som åbent forløb baseret på individuel tilmelding. Forløbet er designet, så medarbejdere og ledere kan tilmelde sig sammen, og forløbet tilrettelægges desuden, så teams fra forskellige kommuner kan deltage på samme hold.

Forløbet kan endvidere tilpasses den enkelte kommune som rekvireret forløb.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er